Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Реформування відносин власності спричинило появу нових груп споживачів економічної інформації, внаслідок чого в нашій країні відбулося становлення і подальший розвиток нової підсистеми фінансово-економічного контролю – аудиту. Інтереси осіб, задіяних у господарському процесі (власник, адміністратор, службовець, кредитор, дебітор тощо), суперечливі, ці суперечності знаходять своє відображення в облікових регістрах.

З кожним роком спостерігається збільшення кількості суб'єктів аудиту, зростає чисельність сертифікованих аудиторів. Паралельно з розвитком ринку аудиторських послуг змінюється нормативна база, яка регулює аудит в Україні, відбувається інтеграція норм аудиту України з міжнародними стандартами. За таких умов існує потреба в постійній підготовці нових фахівців у галузі аудиту, а також перепідготовці вже практикуючих аудиторів відповідно до вимог чинного законодавства. Це вимагає використання у навчальному процесі підручників, посібників та інших матеріалів, структура та зміст яких побудовані з врахуванням сучасних нормативних вимог.

Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний фахівець накопичує, оцінює свідчення про інформацію для визначення та висловлення думки щодо ступеня її відповідності встановленим критеріям.

Саме на вирішення цих актуальних завдань спрямовані підготовка і видання навчального посібника "Аудит", зорієнтованого на набуття фахівцями глибоких теоретичних, методичних та практичних знань і навичок із основ аудиту; обґрунтоване вирішення проблемних ситуацій, які виникають в процесі господарської діяльності у суб'єктів підприємництва в динамічних умовах ринкового господарювання; формування у студентів фахових знань в організації роботи аудитора.

Освоєння дисципліни "Аудит" базується на знаннях, які набуті студентами при вивченні таких дисциплін, як "Бухгалтерський облік", "Фінансовий облік", "Теорія економічного аналізу", "Економіка підприємства" та інших.

Мета дисципліни – допомогти студентам опанувати теоретичні основи та практичні навички аудиту, що сприятиме підготовці фахівців високої кваліфікації, здатних виконувати аудит у різних галузях та за різними напрямами.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є окремі фінансово- господарські процеси і явища, які розглядаються з позиції законності, доцільності, економічної ефективності, достовірності обліку та звітності, їх повноти і відповідності встановленим нормативам.

Завдання дисципліни полягає у вивченні організаційних засад аудиторської діяльності, її правового та інформаційного забезпечення, у набутті методичних навичок аудиторської перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати метод та способи організації аудиторської діяльності; етапи організації зовнішнього та внутрішнього аудиту; порядок надання аудиторських послуг; організацію створення та діяльності аудиторських фірм, праці аудиторів і контролю її якості; методичні прийоми аудиторської перевірки активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства, форм фінансової звітності;

уміти складати план і робочу програму аудиту та надання інших аудиторських послуг; виконувати аудиторську перевірку фінансової звітності підприємств; забезпечити організацію зовнішнього і внутрішнього аудиту; формувати робочі документи з аудиторської перевірки, аудиторське досьє; проводити вибіркові дослідження та обґрунтування проектних рішень з аудиту; складати аудиторські звіти, висновки;

мати уявлення про перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні.

Видання включає одинадцять комплексних тем, до кожної з яких наведено практичні завдання та ситуації, перелік тестових завдань. Структура практичних занять включає вправи для удосконалення вмінь студентів на основі поєднання базових знань з практичними навичками щодо організації та проведення аудиту. Кожна задача складена за уявною виробничо- господарською операцією, яка є самостійним об'єктом практичної роботи. Наведені цифрові дані є умовними і довідковим матеріалом служити не можуть. Посібник містить глосарій основних термінів і понять, що спростить вивчення та засвоєння матеріалу з аудиту.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання, може бути використаний студентами дистанційної форми навчання, слухачами інститутів післядипломної освіти, ревізорами, аудиторами, бухгалтерами, економістами, фінансистами, викладачами, а також усіма, хто бажає опанувати фах аудитора.

 
<<   ЗМІСТ   >>