Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Статус та сертифікація аудиторів

Згідно із ст. 4 Закону України "Про аудиторську діяльність" та ст. 364 Господарського кодексу України аудитором може бути фізична особа, яка має сертифікат, що визначає її кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України. Умови та порядок сертифікації аудиторів визначаються вищим органом управління аудиторською діяльністю – АПУ, яка намагається постійно вдосконалювати процес сертифікації аудиторів, підвищувати рівень їх підготовки. Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, затверджується Аудиторською палатою України за погодженням з Національним банком України.

Сертифікація – визначення кваліфікаційної придатності фізичної особи на зайняття аудиторською діяльністю шляхом перевірки відповідності її освіти та досвіду роботи вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність" і складання нею письмового кваліфікаційного іспиту. Умови та порядок сертифікації аудиторів встановлює Положення про сертифікацію аудиторів, затверджене рішенням АПУ від 31.05.2007 р. № 178/6 (з наступними змінами і доповненнями).

Сертифікат є офіційним документом, який засвідчує право особи на здійснення аудиту підприємств і господарських товариств та банків на території України.

Право на отримання сертифіката є у фізичних осіб, які мають повну вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра), необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку, фінансів, економіки, оподаткування та господарського права, досвід роботи не менше трьох років підряд на посадах ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора та успішно склали письмовий кваліфікаційний іспит.

Наявність необхідного обсягу знань для отримання сертифіката визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту за програмою, затвердженою АПУ. Структура знань, якими повинен володіти кандидат на отримання сертифікату аудитора, встановлюється АПУ та складається з аудиту і суміжних з аудитом галузей знань, бухгалтерського обліку, фінансів та інформаційних технологій, основ економіки та управління, права і оподаткування.

За проведення сертифікації справляється плата у розмірі, встановленому Аудиторською палатою України, виходячи з кошторису витрат на її утримання.

Згідно з вимогами Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121 -III аудиторська перевірка банку здійснюється аудитором, який має сертифікат НБУ на аудиторську перевірку банківських установ. Умови сертифікації аудиторів банків визначено в Рішенні АПУ від 11.10.2007 р. №183/3 "Про затвердження Порядку сертифікації аудиторів банків.

Раніше АПУ видавала сертифікати як серії "А", так і серії "Б". Сьогодні сертифікат серії "Б" видається відповідною структурою НБУ.

Згідно з Положенням про сертифікацію аудиторів особа, що має намір отримати сертифікат аудитора серії "А", подає до АПУ (в одному примірнику) або до регіонального відділення АПУ (в двох примірниках) такі документи:

 • • заяву за встановленою формою;
 • • копію диплома, засвідчену нотаріально або за місцем роботи. Якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої Міністерством освіти і науки України;
 • • довідку органів внутрішніх справ про відсутність судимості;
 • • копію трудової книжки, засвідчену нотаріально або за місцем роботи;
 • • документ про плату за проведення сертифікації;
 • • копію першої сторінки паспорта;
 • • згоду на обробку персональних даних.

Бланк сертифікату є бланком суворої звітності. Реквізитами сертифіката є:

 • • номер сертифіката;
 • • прізвище, ім'я та по батькові аудитора;
 • • дата, номер рішення АПУ про видачу сертифіката із зазначенням терміну його чинності;
 • • дата, номер рішення АПУ про продовження терміну чинності сертифіката.

Сертифікат підписує Голова АПУ та Завідувач Секретаріату АПУ і засвідчується печаткою АПУ.

Кваліфікаційний іспит охоплює коло знань і навиків, якими мають володіти кандидати, щоб досягти відповідного професійного рівня, який дав би їм змогу здійснювати аудиторську діяльність в Україні відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів аудиту.

Кваліфікаційний іспит проводять у день, що визначає АПУ за поданням Комісії АПУ з сертифікації та освіти аудиторів.

Іспит проводять у два етапи:

 • – тести у вигляді питань, що дають змогу вибрати правильну відповідь із чотирьох тверджень (у вигляді письмового тестування або тестування на ПЕОМ);
 • – ситуаційні завдання з практики аудиту.

Перший та другий етапи кваліфікаційного іспиту проводяться в АПУ.

До другого етапу допускаються кандидати, які набрали не менш як 70 балів правильних відповідей за результатами тестування.

Кандидати, екзаменаційні роботи другого етапу кваліфікаційного іспиту яких оцінені у:

 • – 60 і більше балів – здобули право на отримання сертифікату аудитора після затвердження протоколу на засіданні АПУ;
 • – 59 і менше балів – є такими, що не склали кваліфікаційний іспит і мають право на повторне його складання на загальних умовах не раніше як через рік. У цьому випадку складений успішно перший етап іспиту зараховується кандидату при складанні кваліфікаційного іспиту вдруге, якщо після успішного складання першого етапу іспиту минуло не більш одного року.

Термін чинності сертифіката не може перевищувати п'ять років.

Видачу сертифікатів, термін чинності яких подовжено згідно з рішенням АПУ, здійснює Секретаріат АПУ. У сертифікаті зберігається початковий номер та серія, дата і номер рішення АПУ про видачу сертифіката, термін чинності сертифіката, а також проставляється номер протоколу АПУ, дата і термін, на який продовжено чинність сертифіката.

До бази даних аудиторів Секретаріатом АПУ вносяться такі відомості про аудиторів:

 • – прізвище, ім'я, по батькові аудитора;
 • – адреса реєстрації, місце роботи аудитора та номери засобів зв'язку (номери телефонів, адреса електронної пошти та ін.);
 • – номер і дата прийняття рішення АПУ про видачу сертифіката аудитора, про продовження терміну чинності сертифіката;
 • – інформація про проходження аудитором щорічного удосконалення професійних знань;
 • – інформація про застосування стягнення до аудитора;
 • – інформація про термін чинності сертифіката аудитора.

Аудитори, починаючи з року, наступного за роком отримання сертифіката, здійснюють обов'язкове щорічне удосконалення професійних знань. Також вони проходять контрольне тестування за програмами, затвердженими АПУ. Контрольне тестування за результатами удосконалення професійних знань аудиторів здійснюється за 100-бальною шкалою. Всього використовується 40 запитань, кожна правильна відповідь оцінюється у 2,5 бала. Для оцінки рівня знань як достатнього для зарахування удосконалення знань аудитору за результатами контрольного тестування слід набрати не менше ніж 70 балів. Аудитори, які не набрали відповідної кількості балів, мають право на повторне проходження до закінчення року контрольного тестування на платній основі.

АПУ можуть бути зараховані як проходження контрольного тестування за рішенням Профільної комісії у межах 40 годин інші види удосконалення професійних знань аудиторів (за рік, у якому відбулася подія): публікації у вигляді монографій, підручників чи навчальних посібників, отримання аудитором (аудитором банків) вченого ступеня кандидата або доктора економічних наук, виконання повноважень члена АПУ, викладання у Центрах з підготовки аудиторів до контрольного тестування обсягом не менше як 20 годин на рік, успішне складання аудитором (аудитором банків) іспиту за однією із програм на отримання сертифіката Асоціації сертифікованих присяжних бухгалтерів Великобританії (АССА) або Американського Інституту сертифікованих присяжних бухгалтерів (АІСРА), за умови підтвердження відповідним дипломом.

Усі сертифіковані аудитори України згідно з Положенням про сертифікацію аудиторів зобов'язані щорічно проходити навчання за програмою в обсязі 40 годин, затвердженою АПУ. Без дотримання цієї вимоги дія сертифіката аудитора після закінчення його строку не продовжується.

Ст. 22 Закону України "Про аудиторську діяльність" та відповідно до Порядку застосування до аудиторів (аудиторських фірм) стягнень за неналежне виконання професійних обов'язків, затвердженого рішенням АПУ від 15.11.2007 р. № 184/4 (зі змінами й доповненнями) за неналежне виконання своїх професійних обов'язків АПУ передбачено застосування стягнень у вигляді:

 • • попередження;
 • • зупинення чинності сертифіката на строк до одного року;
 • • анулювання сертифіката;
 • • виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Відповідно до п. 3.3 вищезгаданого Порядку при застосуванні до аудитора (аудиторської фірми) стягнень враховується суттєвість порушення професійних обов'язків, їхні наслідки, ступінь вини аудитора (аудиторської фірми) та інші обставини, що впливають на обрання міри відповідальності. Суттєвість порушень визначає Дисциплінарна комісія АПУ при розгляді матеріалів дисциплінарного провадження.

До аудитора (аудиторської фірми) АПУ застосовуються стягнення у вигляді попередження або зупинення терміну чинності сертифіката аудитора на строк до 6 місяців – за порушення, що не мають суттєвого характеру; стягнення у вигляді зупинення чинності сертифіката на строк від 6 місяців до одного року, анулювання сертифіката або виключення з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів – за суттєві порушення.

За одне і те ж саме порушення не може бути одночасно накладено на аудитора (аудиторську фірму) два та більше видів стягнень. Як профілактичний захід, АПУ може рекомендувати аудитору, яким допущено відповідні порушення з метою недопущення їх у майбутньому пройти навчання з удосконалення професійних знань.

Стягнення, що накладаються на аудитора (аудиторську фірму) оформлюються рішенням АПУ, яке може бути оскаржено в суді. Аудитор (аудиторська фірма) письмово повідомляються упродовж 10 днів з дня прийняття рішення.

Якщо в продовженні дії сертифікату відмовлено, то це фіксується в протоколі АПУ. Таке рішення Секретаріат АПУ в письмовій формі повідомляє особі, яка подавала таке клопотання.

Термін чинності сертифіката аудитора, на якого протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, за рішенням АПУ зупиняється на строк до одного року.

В Україні рішенням АПУ від 18.04.2003 р. запроваджено в дію Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів. Головним завданням цього документу є встановлення етичних вимог для аудиторів- практиків з метою забезпечення гарантії високої якості їхньої роботи та задоволення інтересів суспільства і держави. Він запроваджує фундаментальні принципи етики та правила надання аудиторських послуг, які є обов'язковими для виконання усіма аудиторами.

 
<<   ЗМІСТ   >>