Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Управління аудиторською діяльністю

Управління аудиторською діяльністю являє собою процес регулювання роботи аудиторських фірм (аудиторів) з метою дотримання єдиних методологічних вимог. В різних країнах цей процес має свої особливості.

На даний час існує два підходи до створення нормативно-правової бази регулювання аудиторської діяльності в світі:

 • 1) характерний для країн континентальної Європи та Росії. Держава сама розробляє та затверджує законодавчі акти, нормативи (стандарти) аудиту; здійснює реєстрацію аудиторських фірм (аудиторів); контролює діяльність аудиторських фірм (аудиторів);
 • 2) характерний для таких країн, як США, Англія та деяких інших. Процес регулювання діяльності здійснюється з ініціативи громадських професійних організацій.

Регулювання аудиторської діяльності в Україні здійснюється у відповідності до другого підходу, який одержав назву англо-американського.

З метою об'єднання зусиль аудиторів для захисту їх законних прав, інтересів та сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні було створено Спілку аудиторів України (САУ). На з'їзді аудиторів, який відбувся у Києві 14.02.1992 р. було прийнято її Статут.

Законом України "Про аудиторську діяльність" визначено правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, спрямовані на створення системи незалежного контролю з метою захисту інтересів власника. Організаційні питання становлення і розвитку аудиторської діяльності в Україні покладено на САУ.

Всеукраїнська професійна громадська організація "Спілка аудиторів України" має фіксоване індивідуальне членство в особі окремих аудиторів або їхніх колективів. Індивідуальними членами САУ можуть бути особи, які мають сертифікат аудитора, визнають Статут САУ, відповідно до нього виконують взяті на себе зобов'язання та сплачують членські внески. Колективними членами САУ можуть бути трудові колективи аудиторських фірм.

Вищим керівним органом Всеукраїнської професійної громадської організації "Спілка аудиторів України" є з'їзд делегатів, який скликається один раз на рік.

Для подальшого розвитку аудиторської діяльності в Україні ВПГО "Спілка Аудиторів України" забезпечила підготовку нормативної бази сертифікації аудиторів, розробку та впровадження в практику стандартів аудиту, постійне удосконалення професійних знань аудиторів. Особливу увагу Спілка аудиторів приділяє питанням забезпечення незалежності діяльності аудиторів, дотриманню аудиторами норм і стандартів аудиту та вимог Кодексу етики аудитора.

Аудиторська палата України була створена у відповідності до Закону України "Про аудиторську діяльність" і функціонує як незалежний самостійний орган на засадах самоврядування з 1993 р. та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1993 р., виконуючи наступні функції:

 • • забезпечення державного регулювання діяльності аудиторських організацій та аудиторів;
 • • визначення головних напрямів розвитку аудиту в Україні;
 • • розроблення єдиної методологічної основи, форм і методів проведення аудиту;
 • • вивчення ринку аудиторських послуг.

Окрім того, АІТУ:

 • • здійснює методичне керівництво аудиторськими організаціями і аудиторами;
 • • веде облік аудиторських організацій та аудиторів;
 • • розробляє положення та інструкції, що регламентують аудиторську діяльність;
 • • розробляє методичні рекомендації щодо здійснення та координації аудиторської діяльності;
 • • розробляє кваліфікаційні вимоги до аудиторів та встановлює порядок заняття аудиторською діяльністю;
 • • організовує проведення екзаменів та атестацій аудиторів;
 • • розробляє та затверджує тарифи на основні види аудиторських послуг;
 • • організовує контроль за діяльністю аудиторських фірм та аудиторів;
 • • вирішує питання щодо позбавлення аудиторів сертифікатів та застосування до них інших заходів згідно із законодавством;
 • • готує пропозиції та рекомендації щодо зміни чинного законодавства з питань аудиту;
 • • видає довідкові, інформаційні, наукові та методичні матеріали з аудиту, що входять до компетенції АПУ;
 • • сприяє впровадженню нової техніки та нових інформаційних технологій у сферу аудиторської практики.

АПУ є юридичною особою, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банку.

Аудиторська палата України:

 • 1) здійснює сертифікацію осіб, які мають намір займатися аудиторською діяльністю;
 • 2) затверджує стандарти аудиту;
 • 3) затверджує програми підготовки аудиторів та за погодженням з Національним банком України програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків;
 • 4) веде Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;
 • 5) здійснює контроль за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
 • 6) здійснює заходи із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
 • 7) регулює взаємовідносини між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
 • 8) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про аудиторську діяльність" та Статутом АПУ.

АПУ формується на паритетних засадах шляхом делегування до її складу аудиторів та представників державних органів. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.

Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" від державних органів до АПУ делегують по одному представнику від Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальної служби, Національного банку України, Державної служби статистики України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Рахункової палати України та Державної фінансової інспекції.

До складу АПУ від з'їзду аудиторів делегуються в кількості десяти осіб висококваліфіковані аудитори з безперервним стажем аудиторської діяльності не менше п'яти років, представники фахових навчальних закладів та наукових організацій.

Члени АПУ, за винятком Голови АПУ, виконують свої обов'язки на громадських засадах.

Вони обираються терміном на п'ять років і можуть повторно бути обраними на такий самий термін. Призначення нових членів Аудиторської палати України замість вибулих здійснюється у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 р.

Голова АПУ обирається з числа її членів на термін здійснення своїх повноважень члена АПУ більшістю голосів від загальної кількості членів АПУ.

Його може бути достроково звільнено з посади за рішенням Аудиторської палати України, в інших випадках, передбачених законодавством України.

Повноваження Голови визначаються Статутом АПУ.

Ведення поточних справ в АПУ здійснює Секретаріат, який очолює завідуючий. Він несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів АПУ і створення належних умов для виконання функціональних обов'язків її членами.

З метою виконання своїх функцій АПУ створено комісії із числа членів АПУ, зокрема: Комісія з сертифікації та освіти аудиторів, Комісія зі стандартів та практики аудиту, Комісія з моніторингу та законодавчого регулювання аудиту, Комісія з контролю якості та професійної етики, Комісія із зовнішніх зв'язків та інформаційного забезпечення аудиту, Дисциплінарна комісія. До роботи в комісіях АПУ можуть залучатися експерти, які не є членами АПУ.

Законом України "Про аудиторську діяльність" встановлено, що затвердження норм і стандартів аудиту є виключним правом АПУ. Всі рішення АПУ та затверджені норми і стандарти аудиту є обов'язковими для виконання аудиторами України.

Законом України "Про аудиторську діяльність" стандартам аудиту надано статусу обов'язкових до виконання аудиторами і суб'єктами господарювання. Стандарти аудиту не визначені як сліпе копіювання MCA, а як документ, прийнятий на основі MCA, Кодексу професійної етики та інших нормативно-правових актів.

Спільно з АТС International АПУ здійснює підготовку аудиторів для отримання диплому АССА з міжнародних стандартів фінансової звітності (DiplFR).

Рішенням АПУ від 05.07.2012 №252/5 схвалено Стратегію діяльності Аудиторської палати України на 2012 – 2017 роки, яка передбачає наступні пріоритети:

 • 1) захист інтересів користувачів фінансової та іншої економічної інформації;
 • 2) задоволення внутрішніх потреб професійного ринку аудиту України;
 • 3) забезпечення визнання важливої ролі аудиторської професії в суспільстві;
 • 4) покращення регуляторної діяльності у сфері аудиту.

У відповідності до ст. 4 Закону України "Про аудиторську діяльність" аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа- підприємець або у складі аудиторської фірми.

Основною структурною одиницею аудиторської служби виступає аудиторська фірма – юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність, що дозволена Законом України "Про аудиторську діяльність".

Аудиторські фірми можуть створюватись на основі будь-яких форм власності (крім 100% державної). До складу аудиторської фірми можна залучати спеціалістів, які не є аудиторами, але так, щоб не порушити спеціальних вимог Закону України "Про аудиторську діяльність". Так, загальна частка засновників (учасників, акціонерів), які не є аудиторами в статутному фонді не може перевищувати 30%. В різних країнах ця частка не є однаковою. Так, у Росії – не більше 49%, у Німеччині, Франції – 25%. Аудиторська фірма має право здійснювати аудиторську діяльність лише за умови, коли в ній працює хоча б один сертифікований аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор.

Аудитори та інші фахівці, які вирішили створити аудиторську фірму, рішення про це приймають на загальних зборах, де одночасно обговорюють такі питання, як: мета, види діяльності, розмір внесків до статутного капіталу, інші майнові і фінансові питання, права і обов'язки учасників фірми, органи управління тощо. Після узгодження організаційних питань, члени майбутньої аудиторської фірми складають засновницький договір та статут.

У засновницькому договорі вказуються такі дані: місце і дата його складання; перелік усіх членів із зазначенням їх адреси; найменування фірми; мета, види діяльності та юридична адреса фірми; розмір статутного капіталу, індивідуальний розмір вкладу кожного члена у його створення; права і обов'язки членів фірми; розподіл і використання прибутку; умови і порядок ліквідації фірми. Цей договір підписується всіма членами-засновниками, підписи яких засвідчуються нотаріально.

Тут же на зборах приймається статут фірми, в якому передбачають такі пункти: склад учасників і засновників; місцезнаходження; мета і види діяльності; майно, фонди і прибуток фірми; порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу; права і обов'язки засновників (учасників); організація і оплата праці; органи управління, їх функції та компетенція; контроль за діяльністю фірми; припинення діяльності та ліквідація фірми.

Реєстрація аудиторської фірми передбачає подання суб'єктом господарювання до органу державної реєстрації таких документів:

 • 1) рішення власника про створення юридичної особи;
 • 2) статуту;
 • 3) реєстраційної картки встановленого зразка, яка водночас є заявою про державну реєстрацію;
 • 4) документа, що засвідчує сплату власником внеску до статутного капіталу суб'єкта господарської діяльності в розмірі згідно з чинним законодавством;
 • 5) документа, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

При створенні аудиторської фірми треба розробити стратегію (програму) діяльності, організаційну структуру аудиторської фірми, в якій передбачають відділи (аудиту, консалтингу тощо) та інші підрозділи, підбирають їх керівників, визначають кількісний та якісний склад фахівців, порядок формування нормативної бази (може бути призначена спеціальна особа, яка займатиметься систематизацією нормативних актів, вестиме картотеку нормативних документів), створити належну матеріально-технічну базу (приміщення під офіс, придбання меблів та оргтехніки, транспорт).

Структурними підрозділами аудиторської фірми можуть бути відділи:

 • – аудиту;
 • – обліку;
 • – консультацій;
 • – інших видів аудиторських послуг.

Типова структура західної аудиторської фірми передбачає такі посади:

 • партнер, професійними обов'язками якого є: оцінка роботи персоналу; прийняття рішень щодо висновку; видача аудиторського висновку; проведення зустрічей із замовниками; рішення проблем з професійними організаціями;
 • менеджер, який здійснює контроль за роботою старших аудиторів, асистентів; підведення підсумків їх роботи; зустрічі з керівництвом клієнтів; підготовку пропозицій щодо змісту аудиторського висновку;
 • старший аудитор, який здійснює керівництво роботою асистентів, підведення підсумків їх роботи; роботу із середньою ланкою керівництва клієнта;
 • асистенти аудитора, що виконують окремі аудиторські процедури і збір аудиторських доказів.

Професіональних співробітників українських аудиторських фірм по виконанню функцій можна поділити на такі групи:

 • – керівники аудиторських перевірок;
 • – старші аудитори (керівники ланок та бригад);
 • – рядові учасники аудиторських перевірок;
 • – інші спеціалісти (бухгалтери-експерти, програмісти, економісти і т.д.).

Великі та середні аудиторські фірми, як правило, мають складну структуру управління, яка включає відділи (бюро). Керівник фірми має декількох заступників, які очолюють різні відділи. Так, наприклад, заступник керівника по загальним питанням може очолювати комерційний, адміністративно-господарський, редакційно-видавничий відділи, а також відділ зв'язку з філіалами та представництвами. Заступник по методології аудиту та наданню супутніх аудиту послуг, як правило, керує відділами загального, банківського, страхового аудиту, аудиту інвестиційних інститутів, відділом супутніх послуг, а також розробкою внутрішньофірмових стандартів.

Невеликі аудиторські фірми мають спрощену дворівневу систему управління – керівник аудиторської фірми (керівник перевірки) та рядові аудитори.

Ефективне функціонування аудиторської фірми залежить від організації праці її співробітників. Кадрове забезпечення аудиторських фірм може відбуватись шляхом підготовки власних кадрів за рахунок фірми або найму співробітників певної кваліфікації на тимчасову або постійну роботу.

Особливо важливим при підборі кадрів є глибоке знання кандидатами діючого законодавства, нормативних та інших документів. В аудиторській фірмі має бути передбачена організація системи неперервного навчання і оновлення знань. Як правило, робочий день у фірмах розпочинається з читання економічної періодики, оновлення бази даних інформаційно-правової системи і вивчення документів, що надійшли, а також їх обговорення.

Найважливішим елементом наукової організації праці аудиторів є формування аудиторських команд, залучення висококваліфікованих аудиторів та експертів, не порушуючи основних етичних принципів аудиту (зокрема, конфіденційності).

Важливе значення для аудиторських фірм має технічне оснащення – наявність персональних комп'ютерів, інформаційного, правового і програмного забезпечення.

Право на здійснення аудиторської діяльності аудиторська фірма набуває з моменту включення її до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що посвідчується свідоцтвом відповідного зразка (попередня редакція Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. зобов'язувала мати ліцензію (дозвіл) на здійснення аудиторської діяльності).

 
<<   ЗМІСТ   >>