Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правове регулювання аудиторської діяльності

Правове регулювання аудиторської діяльності здійснюється згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. № 3125-11 (надалі – Закон). Він визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні та спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника. Він має структуру, наведену на рис. 2.2.

Положення Закону діють на території України і поширюються на усі господарюючі суб'єкти незалежно від форм власності та видів діяльності. Виняток становить аудиторська діяльність державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю.

Основним завданням цього Закону визначено створення в Україні незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника. Дія Закону України "Про аудиторську діяльність" не поширюється на аудиторську діяльність державних органів, їх підрозділів та посадових осіб, уповноважених законами України на здійснення державного фінансового контролю (ст. 1 абз. 1). Законом визначено суть аудиторської діяльності, суб'єктів аудиторської діяльності, об'єкти і напрямки аудиту, порядок сертифікації аудиторської діяльності, створення та діяльності АПУ, громадської організації аудиторів України, права, обов'язки та відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

Відповідно до ст. 2 Закону, аудиторська діяльність у сфері фінансового контролю регулюється Господарським кодексом України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та стандартами аудиту. У випадках, якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містить цей закон, то застосовуються правила міжнародного договору. Особливості проведення інших видів аудиторської діяльності регулюється спеціальним законодавством. Усі названі регулятивні акти можна об'єднати у дві великі групи:

  • а) державні законодавчі акти;
  • б) аудиторські стандарти (нормативи) та інші регулятиви.

Змістовна структура Закону України

Рис. 2.2. Змістовна структура Закону України "Про аудиторську діяльність"

Аудиторська палата затверджує норми і стандарти аудиту, які є обов'язковими для дотримання підприємствами, установами та організаціями. Стандарти аудиту – це єдині вимоги щодо порядку здійснення, оформлення, оцінки достовірності інформації, кваліфікації, а також регламентації надання окремих супутніх послуг та підготовки результатів аудиту.

Міжнародні стандарти аудиту мають будову, зображену на рис. 2.3:

Змістовна структура Міжнародних стандартів аудиту

Рис. 2.3. Змістовна структура Міжнародних стандартів аудиту

Поряд з цим у кожній країні аудит в тій чи іншій мірі регулюється місцевими нормативними актами. Вони можуть мати силу закону або положень, які розробляються органами регулювання чи професійними організаціями окремої країни. За своєю формою та змістом Національні нормативи аудиту і супутніх йому послуг, що прийняті в багатьох країнах є різними. Якщо Національні стандарти відрізняються або суперечать Міжнародним стандартам аудиту за деякими його аспектами, то організації – члени Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) мають керуватися зобов'язаннями федерації, які передбачені Кодексом МФБ.

Зокрема, організації-члени МФБ повинні дотримуватись принципів діяльності МФБ та включати до своїх національних стандартів аудиту ті принципи, на яких базуються Міжнародні нормативи аудиту, що розроблені МФБ.

Країнам, які є членами МФБ, дозволено приймати Міжнародні нормативи аудиту за національні нормативи на підставі поданої заяви, розробленої КМАП.

Аудиторська діяльність в Україні регулюється Законом України “Про аудиторську діяльність” в редакції від 14.09.2006 р., Стандартами аудиту та Кодексом етики професійних бухгалтерів, положеннями АПУ та іншими нормативно-правовими актами.

Рішенням АПУ від 18.04.2003 р. №122 в якості Національних стандартів були прийняті Міжнародні Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів і введені в дію з 01.01.2004 р. Відповідно до ст. 6 Закону "Про аудиторську діяльність" стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб'єктами господарювання. В якості національних стандартів аудиту для обов'язкового застосування при виконанні завдань є Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2013 року).

АПУ уклала з Міжнародною федерацією бухгалтерів Меморандум на переклад та видання українською мовою Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів (далі – MCA). АПУ за погодженням Міжнародної федерації бухгалтерів щорічно здійснює переклад та видання державною мовою стандартів аудиту й етики МФБ. Для врегулювання питань, які не визначені законодавчо, АПУ розробляє окремі положення (наприклад, Положення про сертифікацію аудиторів від 31.05.2007 р. №178/6, Положення про постійне обов'язкове удосконалення професійних знань аудиторів України від 31.05.2007 № 178/5 (із змінами та доповненнями) тощо) та інструкції. На міжнародному рівні аудиторська діяльність регулюється Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (раніше відомою як Комітет з міжнародної аудиторської практики), яка оприлюднює Міжнародні стандарти аудиту (MCA) та положення про аудит і супутні аудиту послуги з метою встановлення єдиної аудиторської практики на міжнародному рівні.

Важливу роль відіграють і внутрішньофірмові стандарти аудиту – способи, принципи, методи, прийоми, які розробляються, затверджуються та використовуються конкретною аудиторською фірмою для надання аудиторських послуг, порядку документального оформлення результатів перевірки з метою вдосконалення організації праці аудиторів, контролю за виконанням проведених процедур, підвищення якості надання аудиторських послуг та репутації аудиторської фірми.

 
<<   ЗМІСТ   >>