Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Професійна етика аудиторів та контроль якості аудиторських послуг

 • 3.1. Поняття професійної етики (професійної культури) аудитора
 • 3.2. Концептуальні підходи до незалежності аудитора
 • 3.3. Контроль за якістю аудиторських послуг
 • 3.4. Практичні завдання та ситуації
 • 3.5. Тести для самоперевірки

Поняття професійної етики (професійної культури) аудитора

Аудиторська діяльність має свій етичний кодекс. Етична проблема виникає у випадку, коли аудитору треба самостійно зробити вибір. В цьому випадку етичною поведінкою буде така, яка більш корисна та відповідатиме моральним нормам і принципам професійної етики. У професійній сфері існує два етичних аспекти:

 • 1) загальна етика (духовний аспект);
 • 2) професійна етика (практичний аспект).

Професійна етика – це система конкретизованих моральних норм і принципів із врахуванням особливостей тієї чи іншої професійної діяльності. Професійна етика визначає загальні приписи щодо ідеальних форм поведінки працівників відповідних професій. Вони акцентують увагу на встановленні правил діяльності та потребують високого рівня професіоналізму.

Від дотримання етичних принципів залежать авторитет фахівця, його професійна придатність виконувати найскладніші завдання.

Професія аудитора має свої особливості і характеризується:

 • – володінням професійними навичками, набутими під час навчання;
 • – взяттям на себе відповідальності як стосовно суспільства в цілому, так і стосовно клієнта зокрема;
 • – об'єктивністю у роботі з клієнтами;
 • – наданням послуг, що відповідають найвищим вимогам норм і правил поведінки та виконання аудиторських послуг.

Норми і фундаментальні засади етики, викладені у міжнародному Кодексі етики професійних бухгалтерів, обов'язкові для виконання усіма аудиторами- практиками при наданні ними аудиторських послуг.

Міжнародна федерація бухгалтерів вважає, що внаслідок національних розбіжностей у культурі, мові, законодавстві та соціальних системах завдання з підготовки детальних етичних вимог – це насамперед завдання організацій – членів МФБ у кожній конкретній країні. Ці ж організації є відповідальними за впровадження і спостереження за дотриманням таких вимог.

Міжнародний кодекс етики виступає моделлю для розробки національних етичних рекомендацій. Він встановлює норми поведінки аудиторів і викладає фундаментальні принципи, щоб досягти загальних цілей.

Згідно з Кодексом мета професії аудитора полягає у виконанні роботи у відповідності з найвищими стандартами професіоналізму, в досягненні кращих результатів діяльності та в цілому в задоволенні суспільних інтересів. Кодекс професійної етики у будь-якій професії необхідний для забезпечення впевненості громадськості в якості послуг, які надаються представником цієї професії. Це важливо, оскільки користувач певними видами послуг не завжди спроможний оцінити їх якість.

Кодекс професійної етики може складатися або із загальних тез, які визначають зразок ідеальної поведінки, або з окремих специфічних правил, котрі вказують на те, яка поведінка є неприйнятною. Перевагою загальних тез є їх зосередженість на позитивному боці професійної діяльності і, як наслідок, заохочення представників даної професії до виявлення високого рівня професіоналізму. Недоліком цих тез є їх загальний характер: дотримуватись загальних тез дуже важко, а мінімально прийнятних стандартів поведінки не встановлено. Перевагою чітко визначених специфічних правил є їх вимога дотримуватись певних мінімально встановлених стандартів поведінки. Недоліком специфічних правил є тенденція сприймати їх як максимальні, а не мінімальні стандарти поведінки.

В Україні рішенням АПУ від 18.04.2003 р. запроваджено в дію Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів. Головним завданням цього документа є встановлення етичних вимог для аудиторів- практиків з метою забезпечення гарантії високої якості їхньої роботи, задоволення інтересів суспільства та держави. Він запроваджує фундаментальні принципи етики та правила надання аудиторських послуг, які є обов'язковими для виконання усіма аудиторами. Зокрема:

 • незалежність – аудитор має бути професійно незалежним до суб'єкта підприємництва, що перевіряється (не мати прямих родинних стосунків та майнових інтересів до нього);
 • об'єктивність – аудитор має бути справедливим, компетентним, старанно надавати аудиторські послуги, відповідати рівню професійних знань, який би не викликав сумніву у клієнта щодо професіоналізму наданих йому послуг;
 • компетентність – аудиторам потрібно здійснювати аудиторську перевірку з професійною майстерністю та залучати до аудиту спеціалістів, що мають фахову підготовку, досвід, знання у певній галузі;
 • майстерність – вміле визначення та застосування законодавчих, нормативно-правових актів для законності здійснення оцінки господарських операцій, їх документування, відображення в обліку та звітності;
 • конфіденційність – аудитор не має права без згоди клієнта розголошувати або розкривати інформацію, отриману ним у процесі надання професійних послуг, використовувати її у своїх цілях. Обставини, за яких бухгалтер може або повинен розкривати конфіденційну інформацію наведені на (рис. 3.1).

Обставини, за яких бухгалтер може або повинен розкривати конфіденційну інформацію

Рис. 3.1. Обставини, за яких бухгалтер може або повинен розкривати конфіденційну інформацію

При прийнятті рішення щодо розкриття конфіденційної інформації аудитору слід врахувати наступне:

 • а) чи зашкодить розкриття інформації інтересам всіх сторін, включаючи треті сторони, на чиї інтереси це може вплинути, якщо клієнт або роботодавець дасть згоду на розкриття інформації аудитору;
 • б) чи відома та підтверджена вся відповідна інформація, щоб бути практичною; у випадках, коли ситуація стосується непідтверджених фактів, неповної інформації або непідтверджених висновків, аудитор повинен використовувати своє професійне судження щодо того, як розкрити інформацію, якщо це необхідно;
 • в) спосіб розкриття інформації та призначення (аудитор повинен бути впевненим, що всі сторони є відповідними користувачами, яким така інформація призначена);
 • чесність – аудитор має бути чесним, об'єктивним на всіх етапах роботи і висловлювати об'єктивну думку про об'єкт дослідження;
 • професійна поведінка – аудитор повинен створювати і підтримувати добру репутацію професії, не вдаватися до будь-яких дій, які можуть дискредитувати її;
 • професійні норми та технічні стандарти – аудитори зобов'язані з належною старанністю і увагою виконувати інструкції та вказівки клієнта або роботодавця (внутрішній аудитор), дотримуючись вимог об'єктивності, незалежності, чесності та чинного законодавства.

Кодекс включає також правила поведінки, яких повинен дотримуватись кожен аудитор у своїй діяльності. Оскільки розділ Кодексу, у якому викладено правила поведінки, є єдиним, дотримання вимог якого є обов'язковим, він викладений більш чітко, ніж концепції професійної етики.

Серед правил поведінки, установлених Кодексом професійної етики, є як дуже специфічні, так і найбільш загальні. Наведемо для прикладу деякі з них:

 • комісійна винагорода – аудитор не повинен сплачувати комісійну винагороду, щоб отримати від клієнта замовлення. Аудитор також не повинен отримувати комісійну винагороду від клієнта за висловлення своєї думки щодо виробництва товарів чи надання послуг іншим клієнтам. Це правило не забороняє платежів за придбання самої аудиторської фірми або пенсійних платежів особам, які раніше займалися аудиторською практикою;
 • дискредитуючі вчинки – аудитор не повинен учиняти дій, що шкодять його професії;
 • чесність і об'єктивність – аудитор не повинен свідомо перекручувати факти. Коли аудитор надає аудиторські чи бухгалтерські послуги, включаючи консультації з податкових питань і з питань управління бізнесом, він не повинен ставити свою думку в залежність від думки інших, вищестоящих аудиторів. Надаючи консультаційні та аудиторські послуги з питань оподаткування, аудитор може зняти сумніви, які у нього виникли, на користь клієнта, якщо у нього є для цього достатні підстави.

Для досягнення цілей бухгалтерської професії професійні бухгалтери повинні дотримуватися ряду необхідних чи фундаментальних принципів. Такими фундаментальними принципами є чесність, об'єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, конфіденційність, професійна поведінка, технічні стандарти.

Професійні бухгалтери зобов'язані ретельно і кваліфіковано виконувати інструкції клієнта (чи роботодавця) тією мірою, якою вони сумісні з вимогами щодо чесності, об'єктивності, а у випадку професійних бухгалтерів-практиків – незалежності. Крім того, вони повинні дотримуватися технічних та професійних стандартів, що їх поширюють МФБ, Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, професійний орган організації-члена МФБ або інший регулювальний орган, відповідне законодавство країни (рис. 3.2).

Організації, що поширюють стандарти аудиту

Рис. 3.2. Організації, що поширюють стандарти аудиту

Кодекс етики професійних бухгалтерів надає характеристику обставинам, які можуть вплинути на дотримання аудиторами фундаментальних принципів етики. Крім того, містяться вимоги до окремих складових діяльності аудиторів, таких як гонорари, надання висновків і т.д. Так, наприклад, аудитор не повинен займатись жодним бізнесом, справою чи діяльністю, що ставлять під загрозу або можуть загрожувати чесності, об'єктивності, репутації професії аудитора, що буде несумісним з наданням аудиторських послуг.

Великий перелік обставин може поставити під загрозу дотримання окремих або усіх фундаментальних принципів. Ці обставини становлять загрозу власному інтересу, власній оцінці, захисту, особистим стосункам, тиску (рис. 3.3).

Загрози дотримання професійної етики аудитором

Рис. 3.3. Загрози дотримання професійної етики аудитором

Існують різні причини і обставини, що можуть становити загрозу дотримання принципів професійної етики (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Приклади обставин, що можуть створювати загрозу дотримання принципів професійної етики

Загроза

Приклади обставин

Власного

інтересу

наявність спільного з клієнтом фінансового інтересу

надмірна залежність від гонорарів клієнта

наявність тісних ділових стосунків із клієнтом

можливість втратити постійного клієнта

платежі, що залежать від результатів аудиту

Власної

оцінки

виявлення суттєвої помилки під час повторної оцінки роботи аудитора

член аудиторської групи був працівником підприємства-клієнта, що дозволяє безпосередньо впливати на результати аудиту

складання висновку щодо ефективності проектів, оцінки виконання після участі в їх розробці чи впровадженні

аудитор був посадовою особою нинішнього підприємства-клієнта

надання клієнтові послуги, яка безпосередньо впливає на предмет аудиту

Захисту

володіння акціями зареєстрованого на біржі суб'єкта господарювання як його засновника, коли він є клієнтом з аудиту фінансової звітності

захист інтересів клієнта з надання впевненості в ході судового процесу або у суперечці з третіми сторонами

Особистих

стосунків

аудитор має близькі стосунки з керівництвом підприємства-клієнта

аудитор має стосунки з працівником клієнта, який обіймає посаду, що дозволяє безпосередньо та суттєво впливати на предмет аудиту

колишній директор аудиторської фірми є посадовою особою або працівником клієнта на посаді, що дозволяє безпосередньо та суттєво впливати на предмет аудиту

отримання подарунків від клієнта, крім випадків, коли їх цінність є вочевидь незначною

довготривале співробітництво з підприємством-клієнтом

Тиску

тиск з метою зменшення обсягу роботи з наступним зменшенням розміру гонорару

погрози судових позовів

Багато різних обставин або їх сукупність можуть вливати на рівень дотримання професійної етики аудитором. Неможливо передбачити усі обставини, які створюють загрози для незалежності та визначити відповідні заходи, яких необхідно вжити. Окрім того, характер завдань з аудиту може бути різним, і, як наслідок, можуть існувати певні загрози, які вимагають вживання відповідних застережних заходів.

Кожна аудиторська фірма та кожен аудитор – суб'єкт підприємницької діяльності для забезпечення відповідності вимогам Кодексу етики повинні розробити для конкретних обставин професійної практики свої внутрішні стандарти та положення щодо професійної етики. Як зазначалось у попередніх розділах, усі вітчизняні аудитори, які здійснюють професійну діяльність, щорічно протягом 40 навчальних годин удосконалюють свої професійні знання, в тому числі і з питань професійної етики.

Потреба у роз'ясненні правил поведінки виникає тоді, коли від аудиторів- практиків надходять запитання щодо застосування якогось окремого правила. Відділ професійної етики Американського інституту дипломованих бухгалтерів дає необхідні роз'яснення з цього приводу, які перед набуттям статусу офіційних розсилаються до багатьох аудиторів-практиків, щоб отримати їхній відгук.

Визначальною рисою професії незалежного аудитора є визнання ним відповідальності перед українським суспільством. Метою діяльності незалежного аудитора є забезпечення високого фахового рівня послуг для досягнення максимальної ефективності праці, спрямованої на задоволення потреб українського суспільства. Для реалізації цієї мети необхідно дотримуватись чотирьох основних вимог суспільства до професії аудитора – вірогідність (потреба в користуванні достовірною інформацією), професіоналізм, якість послуг і довіра. Для досягнення мети, що стоїть перед аудитором, він зобов'язаний дотримуватися таких фундаментальних засад етики: чесність, об'єктивність, конфіденційність, професійна поведінка, професійні норми. Аудитор, котрий успішно склав іспити в АПУ, після одержання сертифіката зобов'язаний виголосити клятву, у якій він присягається суворо виконувати свої професійні обов'язки та закони України і вимагати цього від інших.

 
<<   ЗМІСТ   >>