Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Контроль за якістю аудиторських послуг

Концепцією системи забезпечення якосп аудиторських послуг в Україні, затвердженою рішенням Аудиторської палати України від 26.09.2013 р. №279/7 зазначено, що характерною рисою професії незалежного аудитора є прийняття відповідальності перед суспільством. Для аудиторів суспільство охоплює насамперед клієнтів, кредиторів, уряд, інвесторів, а також інших осіб, що покладаються на об'єктивність і чесність аудиторів з метою підтримки впорядкованого ведення підприємницької діяльності. Професія незалежного аудитора протягом багатьох років надання послуг своїм клієнтам, роботодавцям і суспільству в цілому набула позитивної репутації завдяки своїй чесності, об'єктивності та компетентності. Будь-який незалежний аудитор, який не дотримується професійних стандартів і правових вимог, завдає шкоди високій репутації своєї професії.

Система забезпечення якості є незалежною від аудиторських фірм і аудиторів, які контролюються. Політику і процедури контролю якості слід застосовувати як на рівні аудиторської фірми, так і для окремих аудиторських перевірок.

Здійснюються такі заходи з організації контролю якості аудиторських послуг:

 • – у складі Аудиторської палати України створена Комісія АПУ з контролю якості;
 • – затверджена Національна концептуальна основа забезпечення якості аудиторських послуг в Україні та Положення про здійснення зовнішніх перевірок якості аудиторських послуг в Україні;
 • – запроваджена система і правила здійснення контролю за якістю аудиту.

Система забезпечення якості аудиторських послуг має таку організаційну структуру (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Організація системи забезпечення якості аудиторських послуг

Суб'єкт

Функції

Аудиторська палата України

здійснює контроль за системою забезпечення якості, розглядає та приймає (за поданням уповноваженої комісії АПУ) рішення щодо результатів зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів, вживає належних заходів для досягнення відповідності системи забезпечення якості вимогам Закону України "Про аудиторську діяльність". Директиви 43, стандартів аудиту, норм професійної етики

Комісія АПУ з контролю якості та професійної етики (Комісія 3 контролю якості)

здійснює контроль і координацію роботи Комітету з контролю якості аудиторських послуг, сприяє впровадженню та дотриманню аудиторами норм професійної етики аудиторів, здійснює моніторинг якості аудиту та супутніх послуг, вживає заходів із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок і організації контролю якості аудиторських послуг, розглядає скарги, звернення щодо викладених у них фактів по дотриманню суб'єктами аудиторської діяльності вимог законодавства, норм та стандартів аудиту і професійної етики, а також інші функції, пов'язані із забезпеченням якості аудиторських послуг

Комітет з контролю якості аудиторських послуг (Комітет з контролю якості)

забезпечує планування й організацію проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів, проводить перевірку і моніторинг результатів зовнішніх перевірок систем контролю якості, аналіз порушень аудиторськими фірмами й аудиторами професійних вимог щодо якості аудиторських послуг та інші додаткові процедури, спрямовані на забезпечення якості

Уповноважені

контролери

здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів відповідно до Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості

Уповноважені з контролю якості організації

Дисциплінарна

комісія

розглядає матеріали дисциплінарного провадження за результатами зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм і аудиторів та фактами ухиляння від зовнішньої перевірки, результати розгляду скарг і звернень громадян до АПУ, готує для АПУ відповідні проекти рішень про застосування стягнень до аудиторів (аудиторських фірм), здійснює моніторинг допущених аудиторами (аудиторськими фірмами) порушень вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів і рішень АПУ, узагальнює практику застосування АПУ стягнень до аудиторів (аудиторських фірм) за неналежне виконання професійних обов'язків, інформує про вимоги до якості аудиторських послуг, а також про результати роботи Комісії професійну спільноту та громадськість

Забезпечення якості аудиторських послуг і задоволення потреб суспільства потребує вдосконалення процесу саморегулювання аудиторської діяльності. Важливою функцією регулювання є здійснення контролю. Законом України "Про аудиторську діяльність" на АПУ покладені повноваження щодо:

 • – здійснення контролю за дотриманням аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів;
 • – здійснення заходів із забезпечення незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
 • – регулювання взаємовідносин між аудиторами (аудиторськими фірмами) в процесі здійснення аудиторської діяльності та у разі необхідності застосування до них стягнень.

Для виконання своїх повноважень і дотримання інших норм Закону АПУ здійснює контроль аудиторської діяльності в Україні за дотриманням аудиторами та аудиторськими фірмами вимог Закону щодо:

 • • обмеження переліку послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми) відповідно до стандартів аудиту; відповідності критеріям для надання статусу аудитора або аудиторської фірми (наявність сертифіката, розмір частки засновників, вимоги до керівника аудиторської фірми);
 • • отримання права на здійснення аудиторської діяльності тільки після включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
 • • істотних умов договору на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг;
 • • реалізації прав та обов'язків аудиторів і аудиторських фірм.

Для здійснення контролю аудиторської діяльності в Україні АПУ:

 • • затверджує та забезпечує видання стандартів аудиту, їх актуалізацію з урахуванням щорічних змін і доповнень, а також впровадження стандартів у практику;
 • • затверджує положення з національної практики аудиту;
 • • забезпечує підготовку й видання навчальної та науково-методичної літератури з питань аудиту;
 • • проводить науково-практичні конференції з питань аудиторської діяльності;
 • • організовує обмін національним і міжнародним досвідом з питань практики аудиту в офіційному виданні АПУ
 • • створює комісії АПУ, організовує та забезпечує їх роботу за всіма напрямками контролю за затвердженим щорічним планом роботи;
 • • створює відповідний підрозділ з метою проведення зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм за напрямками контролю;
 • • розглядає й затверджує Положення про здійснення зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм, Положення про моніторинг з питань контролю аудиторської діяльності;
 • • розглядає й затверджує національний план зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм;
 • • розглядає и затверджує результати зовнішніх перевірок аудиторів та аудиторських фірм (за поданням уповноваженої комісії АПУ) та у разі необхідності застосовує до них стягнення;
 • • приймає рішення щодо забезпечення дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами вимог Закону, стандартів аудиту та етики, незалежності аудиторів при проведенні ними аудиторських перевірок та організації контролю за якістю аудиторських послуг;
 • • оприлюднює інформацію про функціонування системи контролю аудиторської діяльності в Україні.

Система контролю якості аудиторських послуг формується кожним аудитором та аудиторською фірмою в Україні.

Аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи – підприємці, мають розробити та впровадити в свою практику систему контролю якості.

Відповідальність за розробку, організацію, впровадження й підтримання ефективного функціонування системи контролю якості несе безпосередньо аудитор, який займається аудиторською діяльністю індивідуально як фізична особа, а на аудиторській фірмі – посадова особа, яка здійснює керівництво фірмою відповідно до законодавства та установчих документів.

З метою забезпечення контролю якості аудиторських послуг АПУ організовує:

 • • проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості;
 • • моніторинг з питань контролю аудиторської діяльності;
 • • застосування додаткових процедур щодо забезпечення контролю якості та дисциплінарних заходів за наслідками контролю;
 • • інформування суспільства про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг в Україні;
 • • виконання спеціальних вимог, у тому числі щодо відповідності розміру винагороди за надання аудиторських послуг необхідному для якісного виконання таких послуг часу, належних навичок, знань, професійної кваліфікації та ступеню відповідальності аудитора;
 • • дотримання відповідного рівня відповідальності аудиторів та аудиторських фірм;
 • • дотримання інших норм Закону, рішень АПУ, які регулюють діяльність аудиторів та аудиторських фірм, дотримання ними вимог стандартів аудиту, затверджених АПУ.

АПУ здійснює контроль аудиторської діяльності в Україні за дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами вимог професійної етики, в тому числі незалежності.

Щорічно АПУ отримує від аудиторських фірм та аудиторів звіти про виконані ними роботи, здійснює їх аналіз, за результатами якого до Кабінету міністрів України подається інформація про стан аудиторської діяльності в Україні.

 
<<   ЗМІСТ   >>