Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Суттєвість та її оцінювання в аудиті

Концепція суттєвості є одним із основних понять аудиту. Рівень суттєвості – це найбільше значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої її кваліфікований користувач з великим ступенем імовірності робить неправильні висновки та приймає неправильні економічні рішення.

Визначення суттєвості залежить від досвіду та кваліфікації аудитора і установлюється ним самостійно для кожного клієнта з урахуванням обсягу та специфіки його діяльності (розмір підприємства, доходу, вартість активів, величина капіталу). Рівень суттєвості встановлюється як для кожного із цих показників, так і для звітності в цілому. При цьому до уваги беруться різні фактори:

  • – абсолютна величина помилки (в різних умовах вона може бути або допустимою, або недопустимою);
  • – відносна величина помилки (відношення ймовірної помилки до базової величини, за яку береться валовий прибуток, сума активів, сума поточних активів та ін.);
  • – зміст статті звітності (можливі помилки за рахунками ліквідованих активів розглядаються як суттєвіші внаслідок їх відносної доступності для порушень);
  • – конкретні цілі використання аудиторського висновку;
  • – невизначеність фінансового стану підприємства тощо.

Рівень (межі, пороги) суттєвості встановлюються за базовими показниками фінансової звітності, щодо якої необхідно висловити думку про достовірність в усіх її суттєвих аспектах. Одним із завдань аудитора під час здійснення попередньої оцінки суттєвості є концентрація уваги на вагомих елементах фінансової звітності з наступним визначенням стратегії аудиторської перевірки. Досить часто у практиці попередня оцінка рівня суттєвості для фінансової звітності в цілому є сукупним рівнем помилок, які можуть бути суттєвими (матеріальними) у будь-якій формі фінансової звітності. У процесі планування та застосування відповідних аудиторських процедур по відношенню до різних статей звітності, аудитор повинен враховувати той факт, що розглядаючи окремо помилку, вона може бути не суттєвою, однак сукупність таких помилок може визначати достовірність фінансової звітності.

У вибірковому дослідженні суттєвість – це загальний показник, який може застосовуватись по відношенню до залишків рахунків, класів операцій як гранично можливий розмір помилки, тому у практиці і теорії аудиту широко вживаним є термін "допустима помилка" та "гранично допустимий розмір помилки". Розмір допустимої помилки враховується, перш за все, при визначенні розміру аудиторської вибірки.

В обліку також використовують принцип суттєвості. Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73, суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635 (далі – Методрекомендацїі), передбачають установлення окремо критеріїв суттєвості:

1) для інформації про господарські операції, події (пп. 2.20.1 та 2.20.2 Методрекомендацій). Відповідно до п.п. 20.2 Методрекомендацій № 635 кількісні критерії суттєвості інформації про господарські операції та події встановлюються відповідно до обраної бази (табл. 7.2);

Таблиця 7.2

Рекомендовані межі суттєвості для інформації про господарські операції, події

Господарські операції та події

Прийнятна величина суттєвості

пов'язані із змінами у складі (рухом) активів,

зобов'язань, власного капіталу (визначаються

до 3%

виходячи із вартості відповідно всіх активів або всіх

зобов'язань, або власного капіталу)

щодо доходів і витрат:

чистий прибуток (збиток) підприємства

до 2 %

загальна сума доходів або витрат

до 0,2%

2) для статей фінансової звітності. Відповідно до пп. 2.20.3 Методрекомендацій для кожного із звітів фінансової звітності обирається окрема база визначення кількісних критеріїв і якісних ознак суттєвості статей фінансової звітності та діапазон кількісних критеріїв, перелік яких наведено у табл. 7.3.

Таблиця 7.3

Рекомендовані межі суттєвості статей фінансової звітності

Форми фінансової звітності

Межі суттєвості статей

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

  • 5% підсумку балансу або
  • 15% підсумку класу активів, власного капіталу, класу зобов'язань

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

5% суми чистого доходу від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг)

або

25% фінансового результату від операційної діяльності

Звіт про рух грошових коштів

5% суми чистого руху

грошових коштів від операційної діяльності

Звіт про власний капітал

5% розміру власного капіталу підприємства

В аудиторській практиці найчастіше розрахунок граничнодопустимої помилки (або порогу суттєвості) розраховується як добуток базового показника фінансової звітності і орієнтовного критерію суттєвості. Встановити чіткі й однозначні критерії суттєвості досить складно. Крупні аудиторські фірми використовують власні рекомендації для внутрішнього користування щодо критеріїв суттєвості за відповідними елементами (статтями) фінансової звітності.

Рівень суттєвості встановлюються за базовими показниками фінансової звітності, щодо якої необхідно висловити думку про достовірність в усіх її суттєвих аспектах.

Оцінка суттєвості відхилень може здійснюватись з використання загальнонаукових методичних прийомів: індуктивного та дедуктивного.

Особливості їх застосування наведено в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Методичні прийоми для оцінки суттєвості

Методичний прийом

Зміст

Індуктивний

(індукція)

визначення допустимого рівня суттєвості помилок та його розподіл за статтями звітності, узагальнення величини суттєвості в цілому

Дедуктивний

(дедукція)

визначення загальної величини суттєвості по фінансовій звітності, її розподіл між конкретними статтями звітності

Межі суттєвості можна визначити, використовуючи різні підходи.

У MCA 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту" рекомендується здійснювати розрахунок суттєвості одним із способів, наведених на рис. 7.2.

Способи розрахунку суттєвості за MCA 320

Рис. 7.2. Способи розрахунку суттєвості за MCA 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту"

Порядок оцінки суттєвості нормативно не регламентується. Тому кожна аудиторська фірма визначає внутрішньофірмовими стандартами відповідний порядок. Наведемо один із таких, зміст якого розкрито поетапно (табл. 7.5).

Таблиця 7.5

Порядок оцінки суттєвості помилок у фінансовій звітності клієнта

Етапи

Характеристика

Алгоритм розрахунку (на прикладі даних табл.7.9)

1

2

3

4

1 етап

вибір

розрахункової бази

обирається аудитором для конкретного підприємства, виходячи з ключових показників його діяльності

базовими показниками може бути дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) балансовий прибуток

підприємства, валовий обсяг реалізації (без ПДВ), валюта балансу, основні засоби, власний капітал, загальні витрати діяльності і т.д.)

2 етап

розрахунок значень базових показників

визначається як середнє арифметичне показників звітного періоду і періоду, що передує звітному або прогнозних показників звітного періоду та показників періоду, що передує звітному

(колонка 3 + колонка 4) :2

3 етап

оцінка

розрахованих значень базових показників на предмет утворення ними сукупності однорідних даних

якщо будь-яке із розрахованих значень відхиляється у більшу або меншу сторону, слід провести коригування із застосуванням коефіцієнта 2. Якщо скориговане значення не потрапляє в утворену сукупність, це свідчить про неадекватність у виборі розрахункової бази, і такий показник у подальших розрахунках участі не приймає

дані колонки 5 оцінюються на предмет утворення сукупності 3 однорідними даними

4 етап

попередній

розрахунок

гранично

допустимого рівня помилок

визначається як добуток значень базових показників і відповідних орієнтовних критеріїв суттєвості

добуток колонок 5 і 6

5 етап

розрахунок рівня суттєвості

розраховується як середнє арифметичне значення із сукупності значень, отриманих на етапі 3

підсумок даних колонки 7 поділити на кількість значень

 
<<   ЗМІСТ   >>