Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Джерела та процедури отримання аудиторських доказів

Якість аудиторських доказів залежить від джерел їх отримання. У залежності від характеру аудиторської перевірки, її змісту та завдань, які висунуті клієнтом, аудитор обирає відповідні джерела інформації (рис. 9.2).

Такими джерелами виступають:

Джерела аудиторських доказів

Рис. 9.2. Джерела аудиторських доказів

 • 1) дані первинних документів і звітів, у яких відображається основна інформація про господарські операції;
 • 2) облікові регістри, де нагромаджується й узагальнюється інформація зі звітів та прикладених до них первинних документів з погляду їхнього економічного змісту;
 • 3) Головна книга, де відображаються залишки на початок і кінець звітного періоду й обороти за дебетом і кредитом відповідних рахунків;
 • 4) Баланс (Звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал;
 • 5) інвентаризаційні матеріали (описи, порівнювальні відомості, розрахунки природного збитку);
 • 6) розрахунки, декларації, кошториси, калькуляції, договори, контракти, засновницькі документи, статут, накази, розпорядження, бізнес-плани;
 • 7) оперативна, статистична, податкова звітність;
 • 8) матеріали перевірок і ревізій, проведених різними контролюючими органами;
 • 9) матеріали внутрішньогосподарського контролю (внутрішнього аудиту);
 • 10) дані документального і фактичного контролю, експертних перевірок, лабораторних аналізів, контрольних вимірювань, проведених за участю аудиторів;
 • 11) письмові та усні заяви, пояснювальні й доповідні записки матеріально відповідальних та посадових осіб суб'єктів підприємницької діяльності, замовників тощо.

У процесі збору аудиторських доказів аудитор виконує процедури оцінки ризиків для забезпечення достатньої основи під час оцінки аудиторського ризику на рівні фінансової звітності. Для отримання аудиторських доказів щодо відповідності структури й ефективності функціонування систем обліку та внутрішнього контролю виконують тести систем контролю. Крім того, для отримання аудиторських доказів використовуються процедури перевірки по суті із метою виявлення суттєвих відхилень у фінансовій звітності замовника. Якщо застосування процедур по суті не забезпечує отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів, аудитор повинен виконати тести систем контролю для отримання доказів щодо їх операційної ефективності. Отже, аудиторські докази одержують в процесі перевірок належним поєднанням тестів систем контролю і процедур перевірки на суттєвість.

Аудитор одержує аудиторські докази шляхом застосування одного чи кілька типів аудиторських процедур: перевірки, спостереження, запиту і підтвердження, перерахунку та аналітичних процедур. Характерні риси перелічених процедур наведено в табл. 9.2.

Найчастіше аудитор застосовує перевірку записів та документів для підтвердження санкціонованості подій, фактів, процесів фінансово- господарської діяльності підприємства-клієнта. Перевірка застосовується також для підтвердження фізичної наявності активів. Як правило, перевірка наявності запасів здійснюється через спостереження за ходом проведенням їх інвентаризації.

Таблиця 9.2

Процедури отримання аудиторських доказів

Аудиторські процедури

Характеристика

Перевірка

вивченні зовнішніх і внутрішніх записів або документів, що забезпечує отримання аудиторських доказів різного рівня достовірності. Перевірка дозволяє виявити нетипові статті чи події, відображені в документах замовника

Спостереження

нагляд за процесом або процедурою, виконуваними іншими особами

Запит

процес звернення за інформацією до персоналу суб'єкта господарювання або третіх осіб

Підтвердження

особливий тип запитів. Аудитор, отримуючи інформацію безпосередньо від третіх осіб, оцінює достовірність пояснень управлінського персоналу чи існуючих умов. На практиці підтвердження широко використовується щодо залишків на рахунках на кінець періоду. За вимогами MCA 505 "Зовнішні підтвердження" аудитор має розробити та виконати такі процедури, які забезпечують отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів

Перерахунок

перевірка арифметичної точності документів чи записів

Аналітичні

процедури

вивчення тенденцій, перспектив діяльності підприємства за даними його фінансової звітності і/або за результатами діяльності інших споріднених підприємств відповідної галузі.

Поширеною процедурою отримання аудиторських доказів є письмовий запит. Так, наприклад, запит, надісланий до обслуговуючої установи банку, виступає надійним способом отримання інформації про залишок грошових коштів на рахунках. Письмові запити, надіслані до дебіторів або кредиторів, підтверджують достовірність статей відповідно дебіторської і кредиторської заборгованостей. В зарубіжній практиці широко використовується запит до юриста підприємства, що дає можливість отримати достатню впевненість про законність здійснюваних операцій, укладених контрактів і т.і. Розрізняють письмові запити закритого та відкритого типу, негативні та позитивні.

Процедури запиту і підтвердження тісно пов'язані між собою. Так, наприклад, відповідь на надісланий запит дебітором виступає прямим підтвердженням стану дебіторської заборгованості.

Аудитори часто використовують перерахунок для перевірки правильності визначення підсумкових показників у розрахунково-платіжних відомостях, видаткових накладних, лімітно-забірних картках та ін.

Аналітичні процедури застосовуються для оцінки фінансової інформації шляхом дослідження взаємозв'язку між окремими показниками, фінансовими і не фінансовими даними. Типовими видами аналітичних процедур є зіставлення залишків по рахунках за різні періоди, показників бухгалтерської звітності з плановими показниками, середньогалузевими, аналіз співвідношень між різними статтями звітності.

 
<<   ЗМІСТ   >>