Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Суть та призначення робочих документів аудитора

Суть робочих документів, їх зміст, форма, володіння та порядок зберігання викладені в MCA 230 "Аудиторська документація". Він містить рекомендації щодо необхідності оформлення аудитором відомостей, які є важливими для формування і систематизації доказів, на яких базується думка аудитора, а також доказів того, що аудит проводився у відповідності зі стандартами аудиторської діяльності.

Передбачено два види документів для оформлення процесу аудиту – робочі та підсумкові (рис. 9.4).

Види документації для оформлення процесу та результатів аудиту

Рис. 9.4. Види документації для оформлення процесу та результатів аудиту

Робочі документи аудитора – це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які робляться під час проведення аудиторської перевірки. У робочу документацію вноситься інформація, яка, на думку аудитора, є важливою для того, щоб правильно виконати аудиторську перевірку, і яка повинна підтвердити висновки та пропозиції в аудиторському висновку. Документування аудиторської діяльності регламентується відповідними законодавчими та нормативними положеннями, міжнародними стандартами аудиту (рис. 9.5), згідно яких аудитори зобов'язані документувати рішення, що приймаються ними у процесі та за результатами проведення аудиту. Важливість ведення документації, яка стосується прийнятих рішень, обумовлюється тим, що вона є основою складання аудиторських висновків.

Законодавчі та нормативні акти з питань документального оформлення аудиторської діяльності

Рис. 9.5. Законодавчі та нормативні акти з питань документального оформлення аудиторської діяльності

Аудитор зобов'язаний вести документацію зі справ, які стосуються прийняття рішень за результатами проведених аудиторських процедур, що пізніше будуть покладені в основу аудиторського висновку. Залежно від обсягу роботи у клієнта, аудитору слід зібрати докази, які б підтвердили або спростували твердження про те, що фінансова звітність об'єктивно, повно та достовірно відображає фінансовий стан клієнта, а здійснені господарські операції є законними і доцільними.

Основне призначення робочих документів: розробка плану перевірки; підтвердження документами проведеного контролю; систематизація інформації, яка збирається в процесі перевірки; організація оперативного управління процесом перевірки; контролювання якості аудиторської перевірки; підкріплення висновків робочими документами; вирішення спірних питань, конфліктів.

На форму і зміст робочих документів впливають різні чинники. їх перелік наведено на рис. 9.6.

Основні чинники, що впливають на форму і зміст робочих документів

Рис. 9.6. Основні чинники, що впливають на форму і зміст робочих документів

Склад, кількість і зміст робочих документів залежать також від низки інших факторів, зокрема: характеру аудиторського завдання (аудит, огляд, узгоджені процедури, супутні аудиторські послуги тощо); особливостей діяльності підприємства-клієнта (виробництво, торгівля, послуги); його структури управління; ефективності систем обліку і внутрішнього контролю (за ефективно діючих систем обліку і контролю аудиторський ризик оцінюється на нижчому рівні, кількість аудиторських доказів і аудиторських процедур відповідно зменшується, а, отже, й кількість робочих документів, в яких систематизуються зібрані докази й результати застосування відповідних процедур, зменшується, і навпаки); методів і прийомів, що використовуються в аудиторському процесі (наприклад, вибіркова чи суцільна перевірка, з використанням спеціальних комп'ютерних програм чи без них).

Загалом, робоча документація містить записи щодо планування аудиту, характер, час проведення й обсяг виконаних аудиторських процедур, попередні висновки на основі отриманих доказів (рис. 9.7).

Склад робочої документації

Рис. 9.7. Склад робочої документації

Робочі документи є засобом внутрішньофірмового та зовнішнього контролю якості роботи аудиторів. Вони можуть слугувати доказовими джерелами у випадку претензій з боку клієнтів щодо неналежної якості проведеного аудиту. Таким чином, аудитор має на меті якомога детальніше задокументувати зміст і результати застосування аудиторських процедур з мінімальними затратами часу. Тому в аудиторській практиці використовують: ксерокопії первинних документів, регістрів, звітності, тощо; стандартизовані та комбіновані форми робочих документів; умовні символи і позначення; спеціальні комп'ютерні програми, що полегшують процес документування аудиту.

 
<<   ЗМІСТ   >>