Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит окремих видів зобов'язань

Аудит розрахунків з оплати праці

Метою аудиту розрахунків з оплати праці є висловлення аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення в обліку і звітності підприємства інформації про розрахунки з оплати праці. Аудит оплати праці, з одного боку, має на меті документально підтвердити достовірність нарахованої оплати праці, а з іншого – законність проведених утримань з оплати праці

Об'єктами аудиту праці та її оплати є трудова дисципліна та дотримання трудового законодавства; політика оплати праці; зобов'язання з оплати праці; розрахунки за виплатами працівникам; нарахування і утримання із заробітної плати.

Основні джерела аудиту праці та її оплати наведено на рис. 10.13.

Основні джерела аудиту праці та її оплати

Рис. 10.13. Основні джерела аудиту праці та її оплати

Основними джерелами аудиту нормативно-правового характеру є Кодекс Законів України про працю, Закон України "Про оплату праці", Постанови Кабінету Міністрів, положення про оплату праці, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Аудит розрахунків з оплати праці здійснюють у певній послідовності. Основними напрямами аудиту є:

 • 1. Встановлення наявності положення про оплату праці, трудових угод, правил внутрішнього трудового розпорядку, норм і розцінок, затверджених у встановленому порядку, контрактів, трудових договорів та інших документів, в яких визначено порядок використання трудових ресурсів, оплати праці та розрахунків з працівниками по ній. Ознайомлення із формою та системою оплати пращ, яка існує на підприємстві.
 • 2. Оцінка стану роботи з нормування, тарифікації, дотримання штатної дисципліни, тарифних ставок, розцінок, посадових окладів. Перевірка обгрунтованості тарифікації працівників і окремих видів робіт – перевіряють на основі протоколів засідань кваліфікаційних (атестаційних) комісій, тарифно- кваліфікаційних довідників, особових карток, розрахунково-платіжних відомостей, первинних документів з обліку праці та її оплати, наказів, розпоряджень адміністрації.
 • 3. Аудит фонду оплати праці (правильність планування фонду оплати праці перевіряють, виходячи з виробничої програми, чисельності працівників, норм виробітку, тарифних розрядів, розцінок, навантаження по обслуговуванню тварин, штатних нормативів: планування тарифного фонду для визначення розцінок за продукцію рослинництва перевіряють за технологічними картами, звертаючи увагу насамперед на обґрунтованість планових обсягів робіт із врахуванням прогресивних технологій виробництва продукції та організації виконання робіт; плановий фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу перевіряють згідно з установленими типовими штатами і штатними нормативами по групах підприємств). Особливості обліку та відображення фонду оплати праці визначені в Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженій наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5.
 • 4. Перевірка відповідності облікової політики щодо операцій нарахування і виплати заробітної плати.
 • 5. Вивчення стану первинних документів з обліку праці та її оплати, наявності в них необхідних реквізитів, підписів, своєчасності їх складання у виробничих підрозділах і подання в бухгалтерію підприємства.
 • 6. Аудит чисельності працівників – здійснюється на основі первинних документів з обліку чисельності працівників і службовців, якими є: наказ про прийняття на роботу, особова картка, алфавітна картка, наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу, наказ (розпорядження) про надання відпустки. Перевірка правильності визначення середньоспискової чисельності (здійснюється із застосуванням арифметичних перерахунків – підсумовуванням чисельності працівників спискового складу за всі календарні дні даного місяця, включаючи святкові і вихідні, та діленням її на кількість календарних днів у звітному місяці). Вибіркова перевірка наявності трудових книжок і записів у них.
 • 7. Перевірка дотримання положення про оплату праці й умов преміювання працівників адміністративно-управлінського складу – порівнюють зведені відомості нарахування оплати праці за складом і категоріями працівників із планом. Крім того, використовують розрахунково-платіжні відомості, табелі обліку використання робочого часу, спеціальні розрахункові відомості.
 • 8. Перевірка первинних документів з нарахування оплати праці (у першу чергу тих виробничих підрозділів або тих працівників, де виявлено найбільші перевитрати оплати праці, а також документи з оплати праці осіб з особливо високими заробітками). Арифметична перевірка даних, наведених у документах, об'єктивності відображення господарських операцій. Вибірково контролюють правильність нарахування оплати праці, премій, утримань з оплати праці (проаналізувати діючі ставки, наявність пільг).
 • 9. Оцінка відповідності даних аналітичного обліку щодо оплати праці показникам синтетичного обліку за рахунком 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" у Головній книзі. Аудитор звіряє сальдо на перше число відповідного місяця у Головній книзі та Балансі (Звіті про фінансовий стан) з підсумковими даними розрахунково-платіжних відомостей.
 • 10. Перевірка правильності нарахування гарантованих виплат по кожному виду, зокрема: відпускних, допомоги з тимчасової втрати працездатності, за виконання державних і громадських доручень, сумісництво тощо. Так, наприклад, перевіряючи нарахування відпускних, слід оцінити повноту включення у розрахунок всіх виплат, що передбачені законодавством для визначення середнього заробітку (основна заробітна плата; доплати і надбавки за понаднормову роботу, роботу в нічний час, за поєднання професій і посад, за розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт працівниками-погодинниками, за високі досягнення в праці, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, за керівництво бригадою, за вислугу років, за умови праці, інтенсивність праці тощо; виробничі премії і премії за економію конкретних видів палива, тепло- і електроенергії (пропорційно до частини, що відповідає місяцям у розрахунковому періоді); винагороди за результатами річної роботи і за вислугу років; виплати за час, протягом якого працівнику зберігався середній заробіток (виконання державних і громадських доручень, відрядження, за час попередньої щорічної відпустки); допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю). Необхідно перевірити правильність визначення тривалості відпустки відповідних категорій працівників згідно з колективним договором і законодавством.

Перевірка правильності обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.09.2001 р. №1266. Перевірка правильності обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.09.2001 р. №1266 та Постанови Кабінету міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. №1266” від 26.06.2015 р. №439 (надалі – Порядок №439). При перевірці і правильності визначенні середньої зарплати за листками непрацездатності, відкритих:

 • • до дати набрання чинності Порядку №439 (до 4 липня 2015 року) застосовують стару редакцію Порядку №1266 із 6-місячним розрахунковим періодом – оплачують робочі дні (робочі години), що припадають на період непрацездатності;
 • • починаючи із дати набрання чинності Порядку №439 застосовують 12-місячний розрахунковий період для оплати календарних днів тимчасової непрацездатності.

Операції з нарахування лікарняних, що мали місце із 4 липня 2015 року перевірятимуть, керуючись Постановою Кабінету міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. №1266" від 26.06.2015 р. №439 (надалі – Порядок №439).

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах: 50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до 3-х років; 60% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від 3-х до 5-ти років; 70% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від 5-ти до 8-ми років; 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад 8 років. Під час перевірки правильності визначення страхового стажу слід мати на увазі, що його встановлюють на день настання страхового випадку. Отже, якщо на момент настання страхового випадку страховий стаж працівника понад 8 років, а також у випадках, коли працівник має право на оплату лікарняного в розмірі 100% незалежно від тривалості страхового стажу, що підтверджується відповідними документами, визначати страховий стаж роботодавцю (а, відтак, і аудитору здійснювати процедури з перевірки у цій частині немає потреби. Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу: застрахованим особам, віднесеним до 1- 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків чи особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ; особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 р. № 1584-ІІІ; донорам, які мають право на пільгу, передбачену ст. 10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" від 23.06.1995 р. № 239/95-ВР. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) і також не залежить від страхового стажу. У решті випадків перевірка правильності визначення страхового стажу є необхідною.

 • 11. Перевірка правильності включення заробітної плати (доходів, грошового забезпечення) для обчислення середньої зарплати для оплати днів тимчасової непрацездатності й відпустки по вагітності та пологах – здійснюють на підставі відомостей таблиці 6 Форми №Д4 "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів", а для страхових випадків по безробіттю та у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням використовують дані із Реєстру застрахованих осіб (п.п. 31, 32 Порядку № 439)
 • 12. Систематизація та аналіз виявлених помилок й порушень, визначення їх впливу на достовірність показників фінансової, податкової та статистичної звітності.
 
<<   ЗМІСТ   >>