Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Наукові економічні знання як результат пізнання економічного життя Чуттєве та раціональне пізнання економічної дійсності Наукове пізнання економічної життєдіяльності: емпіричний та теоретичний рівні Методологія наукового пізнання економічної реальності Економічні наукові знання: сутність, функціональна структура Економічна свідомість, економічне мислення Науковий економічний світогляд Теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан Економічна теорія як форма наукового пізнання економічного життя Зміст та еволюція поняття "економіка" Класична економічна теорія (політична економія): загальна характеристика "Маржинальні революція" в економічній теорії Загальна характеристика неокласичної економічної теорії Теоретичні засади, еволюція, особливості монетаризму "Кейнсіанська революція" в економічній теорії Методологічні засади і теоретичний зміст сучасної постнекласичної економічної теорії Сучасна структуризація економічної науки Розвиток економічної теорії в незалежній Україні Тенденції синтезу провідних напрямів сучасної економічної теорії Політекономічні дослідження сутності економічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного економічного знання Предмет політичної економії як складової економічної теорії Економічні потреби: сутність, структура. Економічні блага Суспільне виробництво: сутність, структура Економічні ресурси і фактори виробництва. Економічний вибір Закон зростання потреб та механізм його дії Мета виробництва та межа виробничих можливостей Змішана економічна система: сутність, ознаки, національні особливості Політекономічні знання як стратегічний ресурс формування інформаційного суспільства та його економіки Мікроекономічні знання як відносно самостійні складові системи теоретичних економічних знань Становлення і розвиток мікроекономічної теорії Методи мікроекономічної теорії Корисність: загальна і гранична Крива байдужості. Карта кривих байдужості Бюджетне обмеження споживача Рівновага споживача Ринковий попит. Закон попиту Ринкова пропозиція. Закон пропозиції Ринкова рівновага попиту і пропозиції Види еластичності попиту і пропозиції Фірма як виробник приватних економічних благ Постійні, змінні та загальні (валові) витрати фірми Середні витрати фірми Граничні витрати фірми Виторг та прибуток фірми Макроекономічні знання в структурі наукових економічних знань Макроекономічна теорія: становлення, розвиток, сучасний стан Методи макроекономічної теорії Модель кругообігу для відкритої економіки Сукупний попит Сукупна пропозиція Фінансовий ринок: сутність, структура, роль в економічній системі Фінансові кризи: поняття, типи Валютні кризи Дефіцит бюджету: сутність, види, джерела фінансування Поняття і структура державного боргу Дефолт і методи його врегулювання Наукові здобутки інституціональної економічноїтеорії Категоріальний апарат інституціональної економічної теорії Неоінституціональна економічна теорія: особливості методології Теорія трансакційних витрат Поняття "трансакція" в новій інституціональній економічній теорії Види трансакційних витрат Неоінституціональна економічна теорія прав власності Процедури специфікації, диференціації та розщеплення прав власності Економічна доцільність приватної, комунальної та державної форм власності Економічний зміст інтелектуальної власності Об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності Проблеми захисту інтелектуальної власності Результати наукових досліджень функціонування міжнародної економіки як складової економічної теорії Сутність, етапи формування, структура, тенденції розвитку міжнародної економіки (світового господарства) Міжнародна економічна інтеграція: сутність, функції, особливості Світова торгівля як форма міжнародних економічних відносин Міжнародний рух капіталів: сутність, функції, форми Міжнародна міграція робочої сили Транснаціоналізація економічної діяльності корпорацій: сучасні тенденції Сучасний світовий ринок: сутність, функції, особливості Регулювання світового фінансового ринку: методологічні аспекти Міжнародні валютні відносини Економічна глобалізація: етапи, зміст, рушійні сили, суперечності Глобалізаційні процеси та їх вплив на соціально-економічний розвиток України Теоретичні наукові здобутки видатних дослідників економічної життєдіяльності суспільства Теорія економічних благ, теорії цінності та ціни Карла Менгера Теоретичні надбання економічного вчення Альфреда Маршалла Теоретичні економічні концепції Михайла Туган-Барановського Теорія людської діяльності Людвіга фон Мізеса Теорія економіки пропозиції Артура Лаффера Теорія ефективного попиту Джона Кейнса "Ринок лимонів: невизначеність якості та ринковий механізм" Джорджа Акерлофа Джозеф Стігліц про асиметрію інформації "Національна система політичної економії" Фрідріха Ліста Інституціональна економічна теорія Торстейна Веблена Інституціональна економічна теорія Джона Роджерса Коммонса Інституціональна економічна теорія нового індустріального суспільства Джона Гелбрейта Теорія постіндустріального суспільства Данієля Белла Теорема Рональда Коуза Інституціональна економічна теорія Олівера Уільямсона Розвиток Елінорою Остром нової інституціональної теорії Теорія суспільного вибору Джеймса Б'юкенена Теорія інституційних змін Дугласа Норта Теорія "трьох хвиль" цивілізації Елвіна Тоффлера Теорія економічного розвитку Йозефа ШумпетераТеорія людського капіталу Теодора Шульца і Гері Беккера Тренінг для закріплення отриманих знаньВаріант 1Варіант 2Варіант 3Варіант 4Варіант 5Варіант 6Варіант 7Варіант 8Варіант 9Варіант 10Варіант 11Варіант 12Варіант 13Варіант 14Варіант 15Варіант 16Варіант 17Варіант 18Варіант 19Варіант 20Варіант 21Варіант 22Варіант 23Варіант 24Варіант 25Варіант 26Варіант 27Варіант 28Варіант 29Варіант 30Варіант 31Варіант 32
 
>>