Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Пропонований навчальний посібник являє собою спробу виділити в економічних теоріях ті наукові знання, використання яких може слугувати економічному розвитку національної економіки.

У першому розділі – "Наукові економічні знання як результат пізнання економічного життя" – розглянуто емпіричний та теоретичний рівні наукового пізнання економічної життєдіяльності, методологію наукового пізнання економічної реальності, сутність та функціональну структуру економічних наукових знань, економічну свідомість, економічне мислення, науковий економічний світогляд. Економічне знання розглядається як відносно самостійна реальність, як особливий спосіб сприйняття економічної дійсності, висловлювання про неї, її пізнання і перетворення.

Другий розділ – "Теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан" – структурований наступним чином: економічна теорія як форма наукового пізнання економічного життя; зміст та еволюція поняття "економіка"; класична економічна теорія : загальна характеристика; загальна характеристика неокласичної економічної теорії; теоретичні засади, еволюція, особливості монетаризму; "кейнсіанська революція" в економічній теорії; методологічні засади і теоретичний зміст сучасної постнекласичної економічної теорії; сучасна структуризація економічної науки; розвиток економічної теорії в незалежній Україні. Завершується розділ розглядом тенденцій синтезу провідних напрямів сучасної економічної теорії.

У третьому розділі – "Політекономічні дослідження сутності економічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного економічного знання" – виділено ті знання, що розкривають загальні засади економічного розвитку. Обгрунтовано, що фундаментальні політекономічні знання є стратегічним ресурсом суспільства та його економіки.

У четвертому розділі – "Мікроекономічні знання як відносно самостійні складові теоретичних економічних знань" – розглянуто становлення і розвиток мікроекономічної теорії, методи мікроекономічного аналізу, основні мікроекономічні моделі, функціональні зв'язки їх елементів; проаналізовано фундаментальні принципи, які визначають своєрідність мікроекономічного аналізу, мікроекономічних знань.

П'ятий розділ – "Макроекономічні знання в структурі наукових економічних знань" – присвячений розгляду етапів розвитку та сучасного стану макроекономічної теорії; основних макроекономічних моделей; сутності, структури та функцій фінансового ринку в економічній системі; механізмів розгортання фінансових та валютних криз.

У шостому розділі – "Наукові здобутки інституціональної економічної теорії" – проаналізовано її категоріальний аппарат, особливості методології; розглянуто складові теорії трансакційних витрат, неоінституціональної теорії прав власності, економічний зміст інтелектуальної власності та проблеми її захисту.

У сьомому розділі – "Результати наукових досліджень функціонування міжнародної економіки як складової економічної теорії" – здійснено аналіз тенденції транснаціоналізації економічної діяльності корпорацій; розглянуто етапи, зміст, рушійні сили, суперечності економічної глобалізації, вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічний розвиток України.

Восьмий розділ присвячений розгляду теоретичних наукових здобутків видатних дослідників економічної життєдіяльності суспільства.

У дев'ятому розділі подано тренінг для закріплення отриманих знань.

Навчальний посібник буде корисним здобувачами вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" спеціальностей: 8.03050201 "Економічна кібернетика", 8.03050301 "Міжнародна економіка", 8.03050801 "Фінанси і кредит", 8.03050803 "Оподаткування", 8.03050901 "Облік і аудит" в процесі вивчення дисциплін теоретичного блоку економічної науки (політичної економії, мікроекономіки, макроекономіки, історії економіки та економічної думки), підготовці до курсових екзаменів та комплексного державного екзамену з економічної теорії.

 
<<   ЗМІСТ   >>