Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ринковий попит. Закон попиту

Ринковий попит залежить від кількох чинників, зокрема – від ціни даного товару, цін на інші товари, грошових доходів покупців та їхніх смаків, накопиченого багатства, від географічного середовища, кліматичних умов, смаків, релігійних вірувань. Зміна цих чинників зумовлює зміну обсягу попиту (кількості товару, яку покупці готові купити). Залежність обсягу попиту від названих факторів називається функцією попиту. Якщо усі чинники попиту, окрім ціни даного товару, залишаються незмінними, тоді кожному рівню ціни буде відповідати певний обсяг попиту. Така залежність називається функцією попиту від ціни, що можна виразити наступним рівнянням:

QD = f (Р),

де Qd – обсяг попиту, Р – рівень ціни.

Характер даної залежності формулюється законом попиту: обсяг попиту знаходиться в оберненій залежності від рівня ціни при сталості усіх інших його чинників, тобто чим вища ціна товару, тим менший на нього попит, а чим нижча ціна, тим попит більший. Вперше математичний закон попиту був сформульований А.Курно в 1838 р. Графічне зображення даної функції називається кривою попиту (на графіку крива D), яка відбиває дію закону попиту. Крива попиту виражає зв'язок між ціною продукту Р і кількістю попиту на нього Q. При побудові кривої по вертикальній осі відкладається ціна товару, по горизонтальній – величина попиту (див. рис.).

Крива ринкового попиту

Рис. Крива ринкового попиту

Графічно зміна обсягу попиту виражається у русі точки по кривій попиту вгору чи вниз (показано стрілками). Нахил кривої від'ємний, характеризує зворотний зв'язок.

Ринкова пропозиція. Закон пропозиції

Функція пропозиції виведена на основі ринкового досвіду. Крива пропозиції відбиває зв'язок між ціною і кількістю продукту, який виробники готові виробити і продати за даного рівня цін.

На пропозицію також впливає кілька чинників (ціна товару, ціни на фактори виробництва, технологія та організація виробництва, кількість виробників-конкурентів, цінові і дефіцитні очікування покупців, розмір податків тощо).

Залежність обсягу пропозиції від названих факторів називають функцією пропозиції. Найважливішим чинником пропозиції є ціна. Залежність пропозиції від ціни називають функцією пропозиції від ціни, яка виражається рівнянням:

QS = f (XI, Х2, ХЗ ...XN)

Де QS – обсяг пропозиції,

Р – рівень ціни.

Характер даної залежності називають законом пропозиції: обсяг пропозиції знаходиться у прямій залежності від рівня ціни, тобто чим вища ціна, тим більша пропозиція товару, і навпаки.

Графічне зображення даної функції утворює криву пропозиції (крива S), яка відбиває дію закону пропозиції. Крива будується за умови зміни ціни. Всі інші фактори, які впливають на величину пропозиції, мають бути незмінними.

Крива ринкової пропозиції

Рис. Крива ринкової пропозиції

Графічно зміна обсягу пропозиції відображається у русі по кривій пропозиції в той чи інший бік (показано стрілками). За низького рівня ціни пропозиція даного товару на ринку зникає, так як ціна не покриває навіть витрат виробництва.

Крива пропозиції знаходить багато застосувань: вона відбиває пропозицію щодо цін споживчих товарів і послуг, праці, землі та капіталу, інвестицій, грошей тощо.

Ринкова рівновага попиту і пропозиції

Ринкова рівновага має місце тоді, коли попит і пропозиція за певної ціни є урівноваженими, що і відображено на рисунку.

На графіку рівновага зображена точкою Ν, де перетинаються криві попиту (D) і пропозиції (S).

Цій точці рівноваги відповідає рівноважна ціна ΡΝ та рівноважний обсяг попиту і пропозиції QN.

Ринкова рівновага попиту і пропозиції

Рис. Ринкова рівновага попиту і пропозиції

Рівноважна ціна PNце ціна, за якої внаслідок дії конкурентних сил продавці пропонують стільки товарів, скільки покупці готові їх купити. Якщо ціна підніметься вище рівноважного рівня, тобто зміститься вгору до точки Рм , то на ринку відбудуться такі зміни: обсяг попиту зменшиться, змістившись ліворуч від Qn до Qdm, а пропозиція зросте від Qn до QSM. Утвориться надлишок запропонованих товарів, показаний горизонтально заштрихованою фігурою.

Якщо ж ціна опуститься нижче рівноважного рівня, то попит зросте від Qn до QDK, а пропозиція зменшиться з QN до QSK. Заштрихована вертикально фігура графічно зображає дефіцит товарів на ринку.

Для відновлення рівноваги в першому випадку ціна повинна знизитись, а в другому – зрости і повернутися до рівня ціни PN.

Розрізняють часткову рівновагу на окремому ринку і загальну рівновагу ринку. Ціни на товари перебувають у постійному русі: зміна ціни на один товар впливає на обсяг попиту і пропозиції на інший, а це, у свою чергу, впливає на рівноважну ціну. Якщо вся система цін виявляється у стані рівноваги, тоді настає загальна рівновага ринку.

 
<<   ЗМІСТ   >>