Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічні теорії в системі наукових економічних знань

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Тренінг для закріплення отриманих знань

Варіант 1

 • 1. До теоретичного блоку економічної науки – економічна теорія – не включають такі економічні дисципліни як:
 • 1. 1. – менеджмент,
 • 1. 2. – мікроекономіка;
 • 1. 3. – макроекономіка;
 • 1. 4. – маркетинг;
 • 1. 5. – історія економіки та економічної думки;
 • 1. 6. –політекономія.
 • 2. Автором наступного твердження: "Ойкономія – є ... назва... науки..., за допомогою якої люди можуть збагачувати господарство, а господарство, ... є все без виключення майно ... те, що корисне в житті, а корисне ... є все те, чим людина вміє користуватися" є:
 • 2. 1. –Аристотель;
 • 2. 2. –Платон;
 • 2. 3. –Ксенофонт;
 • 2. 4. –Варрон.
 • 3. Основними формами інвестицій в людський капітал вважають:
 • 3. 1. – витрати на освіту;
 • 3. 2. – виробничу підготовку;
 • 3. 3. – охорону здоров'я; міграцію;
 • 3. 4. – пошук інформації про ціни і доходи;
 • 3. 5. – народження і виховання дітей;
 • 3. 6. – усі відповіді є вірними;
 • 3. 7. – правильні відповіді – 3. 1. – 3. 2.
 • 4. Екстенсивний тип економічного зростання характеризується наступними ознаками:
 • 4. 1. – економічне зростання досягається завдяки кількісному приросту факторів виробництва за їхнього незмінного технічного рівня;
 • 4. 2. – обсяг національного продукту зростає за рахунок кількісного збільшення обсягів праці (чисельність працівників, збільшення тривалості робочого часу);
 • 4. 3. – обсяг національного продукту зростає за рахунок залучення у виробництво нових джерел сировини, палива, енергії, використання додаткових земельних площ (при незмінній віддачі природних ресурсів);
 • 4. 4. – обсяг національного продукту зростає на основі незмінної ефективності використання засобів праці (капіталовіддача може бути навіть спадною);
 • 4. 5. – правильна відповідь – 4. 4;
 • 4. 6. –характеризується усіма переліченими ознаками.

Варіант 2

 • 1. Термін "економіка" означає:
 • 1. 1. –господарство якої-небудь країни;
 • 1. 2. –наука про національне господарство;
 • 1. 3. – відносини, що виникають між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів;
 • 1. 4. – наука про використання обмежених ресурсів

з метою забезпечення життєвих потреб людей і суспільства;

 • 1. 5. –правильна відповідь 1. 1;
 • 1. 6. –правильна відповідь: 1. 1 – 1. 4.
 • 2. Автор праці "Нікомахова етика":
 • 2. 1. – Аристотель;
 • 2. 2. –Платон;
 • 2. 3. –Варрон;
 • 2. 4. –Катон.
 • 3. "Ефект Веблена" – це економічна ситуація, коли при збільшенні ціни на який-небудь престижний товар:
 • 3. 1. – попит на нього зменшується;
 • 3. 2. –попит на нього не змінюється;
 • 3. 3. – попит на нього збільшується
 • 3. 4. – правильна відповідь – лише 3. 1.
 • 4. Інтенсивний тип економічного зростання характеризується наступними ознаками:
 • 4. 1. – зростання обсягу ВВП здійснюється за рахунок удосконалення факторів виробництва та ефективного їх використання;
 • 4. 2. – зростання здійснюється на базі технічного й технологічного вдосконалення виробництва;
 • 4. 3. – зростання здійснюється за рахунок якісних змін у кваліфікації робочої сили, економії природних ресурсів тощо;
 • 4. 4. – правильна відповідь – 4. 2.
 • 4. 5. – характеризується усіма переліченими ознаками.

Варіант 3

 • 1. Економічний закон – це:
 • 1. 1. – юридичний нормативний акт, прийнятий законодавчим органом країни;
 • 1. 2. – реальний, стійкий, істотний, причинно-наслідковий зв'язок і взаємозалежність економічних явищ і процесів;
 • 1. 3. – найбільш загальні поняття, які відображають сутність реально існуючих економічних відносин;
 • 1. 5. – усі відповіді не є вірними;
 • 1. 6. – усі відповіді є вірними.
 • 2. Основними показниками монопольної влади є:
 • 2. 1. – відсутність досконалих товарів-замінників;
 • 2. 2. - існування різноманітних вхідних бар'єрів, що фактично стає джерелом

монопольної влади;

 • 2. 3. – при монополії фірма-монополіст диктує ціну, здійснює відчутний контроль за нею, оскільки контролює загальний обсяг пропозиції;
 • 2. 4. – монополіст може змінити ціну на свій продукт, маніпулюючи кількістю запропонованого продукту.
 • 2. 5. –правильна відповідь 2. 2.
 • 2. 6. – показниками є 2. 1. – 2. 4.
 • 3. Підприємництву як економічній діяльності властиві наступні ознаки:
 • 3. 1. – самостійність;
 • 3. 2. - новаторство;
 • 3. 3. - ініціатива;
 • 3. 4. - творчість;
 • 3. 5. - ризиковість;
 • 3. 6. - економічна та соціальна відповідальність;
 • 3. 7. - масштабність мислення;
 • 3. 8. - лише 3. 2. – 3. 3;
 • 3. 9. – усі перелічені ознаки.
 • 4. Економічні фактори економічного зростання це:
 • 4. 1. – збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;
 • 4. 2. – поліпшення способів використання ресурсів (удосконалення організації виробництва, удосконалення технології виробництва);
 • 4. 3. – підвищення якості використовуваних ресурсів;
 • 4. 4. – правильна відповідь – 4. 2;
 • 4. 5. –правильна відповідь – 4. 1. –4. 3;
 
<<   ЗМІСТ   >>