Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Діагностика в системі управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз рентабельності капіталу підприємства

Особливістю оцінювання рентабельності капіталу є те, що для показників цієї групи недоцільно визначати оптимальні або нормативні значення на відносно віддалену перспективу. їх величина значної мірою залежить не лише від специфіки діяльності підприємства, а й від загальної кон'юнктури ринку. З цих причин нормативні значення показників рентабельності капіталу не встановлюють, а порівнюють їх з:

  • – середньою доходністю капіталу на ринку. Це дає змогу визначити наскільки доцільно вкладати капітал у діяльність аналізованого підприємства;
  • – середньою доходністю капіталу у галузі та порівняно з конкурентами – дозволяє оцінити конкурентні позиції аналізованого підприємства на ринку капіталів серед підприємств галузі;
  • – відсотковими ставками за депозитними вкладами у комерційні банки. Такі ставки зазвичай слугують орієнтиром мінімальної доходності коштів. У випадках, коли рентабельність капіталу підприємства є нижчою депозитних ставок інвесторам доцільніше вилучити власні кошти із фінансування його діяльності;
  • – ставками відсотків по кредитах комерційних банків та інших фінансових установ. Таке порівняння дає можливість визначити знатність підприємства розширювати фінансування власної діяльності через залучення позикових коштів. У разі, якщо кредитні ставки перевищують доходність капіталу підприємства – то воно є безперспективним з точки зору можливостей і доцільності розширення його діяльності за позиковий кошт.

Здійснюють і багато інших аналогічних порівнянь. Основні показники оцінювання рентабельності капіталу підприємства наведено у табл. 9.3.

Таблиця 9.3

Показники оцінювання рентабельності капіталу

Найменування

показника

Формула

обчислення

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за сптттями фінансової звітності після 2013 року

1. Рентабельність активів, %

ЧП / Асер ЮО

форма №2 р.220 /((форма №1 р.280 к.3 + форма №1 р.280 к.4) / 2) х 100

форма №2 р.2350 /((форма №1 р.1300 к.3 + форма №1 р.1300 к.4) / 2) 100

2. Рентабельність активів по чистому прибутку та фінансовим витратам, %

(ЧП + ФВ) /

Асер ЮО

(форма №2 р.220 + форма №2 р. 140) /((форма №1 р.280 к.3 + форма №1 р.280 к.4) / 2)X 100

(форма №2 р.2350 + форма №2 р.2250) /((форма №1 р.1300 к.3 + форма №1 р.1300 к.4) / 2) X 100

3. Рівень генерування доходів, %

(ОП + ФВ) /

Асер ЮО

(форма №2 р.170 + форма №2 р. 140) /((форма №1 р.280 к.3 + форма №1 р.280 к.4) / 2)X 100

(форма №2 р.2290 + форма №2 р.2250) /((форма №1 р.1300 к.3 + форма №1 р.1300 к.4) / 2) X 100

4. Рентабельність авансованого капіталу,

°о

ЧП/АКсер

100

форма №2 р.220 /(форма №1 р.640 к.3 – форма №1 р.620 к.3 + форма №1 р.500 к.3 – форма №1 р.430 к.3 – форма №1 р.630 к.3 + форма №1 р.640 к.4 – форма №1 р.620 к.4 + форма №1 р.500 к.4 – форма №1 р. 430 к.4 – форма №1 р.630 к.4) / 2) х 100

форма №2 р.2350 / ((форма №1 р. 1900 к.3 – форма№1 р. 1695 к.3 + форма№1 р.1600 к.3 + форма №1 р. 1900 к.4 – форма №1 р.1695 к.4 + форма №1 р.1600 к.4) / 2) х 100

5. Рентабельність власного капіталу. %

ЧП/ВКсер

100

форма №2 р.220 /((форма №1 р.380 к.3 + форма №1 р.380 к.4) / 2) х 100

форма №2 р.2350 / ((форма №1 р.1495 к.3 + форма №1 р.1495 к.4) / 2) < 100

6. Доходність перманентного капіталу,

°о

(ЧП + ФВ) /

ВKeep ЮО

(форма №2 р.220 + форма №2 р. 140) /((форма№1 р.380 к.3 + форма№1 р.380 к.4) / 2)X 100

(форма №2 р.2350 + форма №2 р.2250) / ((форма №1 р.1495 к.3 + форма №1 р.1495 к.4) /2)' 100

7. Строк окупності власного капіталу

ВКсер/ЧП

((форма№1 р.380к.3 + форма №1 р.380к.4) / 2) / форма №2 р.220

((форма№1 р.1495 к.3 + форма №1 р.1495 к.4) / 2)/форма№2 р.2350

Умовні позначення:

ЧП – чистий прибуток; ОП – прибуток до оподаткування;

Асер- середня за період вартість сукупних активів; ФВ – фінансові витрати;

АКсеп середня за період вартість авансованого капіталу; ВК*,, середня за період вартість власного капіталу.

Показники обчислюються за даними форми Жа 1 „Баланс” та форми Ж"2 „Звіт про фінансові результант''; р. – рядок, к. – колонка

Рентабельність активів визначається співвідношенням чистого прибутку та середньої за період вартості активів і показує рівень ефективності використання сукупного капіталу підприємства. Такий алгоритм розрахунку прийнятий практично в усіх українських методиках діагностики.

Проте, активи підприємства здатні генерувати й інші види прибутку. Так, у випадках залучення позикових коштів підприємство сплачує відсотки за користування ними. У обліку такі сплачені відсотки прирівнюються до фінансових витрат господарюючого суб'єкта. Дійсно – з "бухгалтерської" точки зору це витрати. Проте, за своєю економічною природою сплачені кредиторам відсотки є нічим іншим як доходами, результатами діяльності підприємства. Підприємство залучало позикові кошти, в результаті їх використання отримувало прибуток і частину такого прибутку виплачувало кредиторам у якості їхніх зисків. Тому з економічної точки зору фінансові витрати підприємства можуть розцінюватися як елементи його прибутку.

З цих причин у розвинутих країнах рентабельність активів оцінюється по чистому прибутку та фінансовим витратам. В українській звітності відсутня величина "прибутку до сплати фінансових витрат", тому її обчислюють непрямим шляхом як суму чистого прибутку та фінансових витрат. Показник рентабельності активів до сплати фінансових витрат (ROA) використовують для визначення ефекту фінансового важеля.

Крім генерування чистого прибутку підприємства та фінансових інтересів його кредиторів, активи підприємства спричинюють отримання ще однієї результативної фінансової величини – податку на прибуток підприємства.

Податок на прибуток за своєю природою є частиною прибутку господарюючого суб'єкта, який перерозподіляється між членами соціуму через податкові механізми. По суті сума трьох величин: чистого прибутку, фінансових витрат і податку на прибуток, являє собою кінцевий узагальнений фінансовий результат діяльності підприємства.

Частина цього результату у вигляді чистого прибутку залишається у розпорядженні підприємства і використовується на виплату дивідендів власникам та на виробничий розвиток, частина у вигляді фінансових витрат спрямовується на виплату інтересів кредиторів, а частина у вигляді податку на прибуток спрямовується у дохід держави і використовується на суспільні потреби. Тому для цілковитого осягнення доходності капіталу підприємства доцільно порівнювати усі ці три частини прибутку підприємства із середньою вартістю активів, використання яких дозволило підприємству отримати відповідні фінансові результати. У такий спосіб обчислюється рівень генерування доходів – показник, який в цілому відображає здатність майна підприємства генерувати фінансові результати.

Рентабельність авансованого капіталу відображає віддачу всього капіталу, вкладеного у діяльність підприємства, за виключенням кредиторської заборгованості. По суті показник дає можливість оцінити доходність тієї частини капіталу господарюючого суб'єкта, за яку зазвичай у прямий спосіб стягується дохід його власників у вигляді дивідендів чи відсотків.

Рентабельність власного капіталу є одним із ключових показників діагностики і дає можливість оцінити чисту прибутковість вкладень власників підприємства, визначити інвестиційну привабливість підприємства Доходність перманентного капіталу відображає потенційну доходність власного капі галу, а строк окупності власного капіталу уможливлює оцінювання тривалості часу, упродовж якого відбудеться повне відшкодування вкладень власників. На відміну від усіх вищенаведених показників строк окупності власного капіталу позитивно оцінюється у разі його зниження у динаміці.

Приклад аналізу рентабельності капіталу підприємства "Київ", обчислений на підставі інформації додатків Б і Д (або додатків А і В), наведено в табл. 9.4.

Як видно з даних табл. 9.4 підприємство вирізняється задовільною віддачею капіталу в аналізованому році. Так, чиста рентабельність активів перевищує 16 %, що відповідало середнім депозитним ставкам. Рентабельність активів з урахування фінансових витрат підприємства перевищила 19 %, тоді як середня доходність капіталу на ринку у цей же період становила 19,5%. Рівень генерування доходів сягає 24,72%, рентабельність авансованого капіталу -

25,59%. Особливо значною є рентабельність власного капіталу – понад 34%, існує потенційна можливість її збільшення. Строк окупності власного капіталу менший ніж 3 роки.

Таблиця 9.4

Оцінювання рентабельності капіталу підприємства "Київ"

Найменування показника

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

За рік

Відхилення 4 кварталу від 1

кварталу,

+,-

Рентабельність активів, %

7,08

5,18

3,39

1,32

16,11

-5,76

Рентабельність активів по чистому прибутку та фінансовим витратам, %

8,06

6,08

4,07

1,81

19,05

-6,25

Рівень генерування доходів, %

10,31

7.66

5.42

2,55

24,72

-7,76

Рентабельність авансованого капіталу,

%

10,31

7,95

5,73

2,44

26,75

-7,87

Рентабельність власного капіталу, %

14.18

10,53

7.16

2,91

34,55

-11,27

Доходність перманентного капіталу,

%

16,14

12,36

8,59

3,99

40,86

-12,15

Строк окупності власного капіталу, періодів

7,05

9,50

13,97

34,33

2,89

27,28

Водночас, упродовж досліджуваного року у розрізі кварталів спостерігається стійка тенденція щодо зниження усіх показників ефективності використання капіталу – у середньому у 4-5 разів. За умови збереження тенденції, що склалася у найближчій перспективі, можна очікувати значного погіршення результатів діяльності підприємства і навіть його збитковості. Тому в цілому оцінити рентабельність капіталу позитивно не можна. Підприємству доцільно вжити заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання капіталу.

Як зазначалося, на загальну прибутковість підприємства впливає не лише його рентабельність, а й ділова активність. Тому поглиблений аналіз прибутковості включає оцінювання ділової активності підприємства.

 
<<   ЗМІСТ   >>