Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологія людини

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

Екологію людини розглядають як аналог аутекології в межах екології тварин (дія на організм і його реакції) та з позицій взаємодії антропосистеми з середовищем життя.

Багатолінійним може бути розуміння соціальної екології. З точки зору Н.Ф.Реймерса поділ цих дисциплін (екологія людини та соціальна екологія) можливий, виходячи з дуалістичної якості самої людини:

  • - коли мова йде про індивід, репродуктивну групу - це екологія людини:
  • - коли розглядається соціальний ряд, особистість, сім'я - соціальна екологія:
  • - об'єднання наукових галузей, які вивчають зв'язок особистості, сім'ї і інших соціальних груп з природою і соціальним середовищем - це синекологія людини:
  • - взаємозв'язок "природа-людське суспільство" у масштабі планети вивчає глобальна екологія людини .

Екологія людини не обмежується дослідженням проблематики довкілля, збереження оптимальних параметрів природного, культурного , техногенного середовищ, а постає як синтез знань про людину і все, що її оточує, їх взаємозв'язки і взаємовпливи, збагачує антропогенними принципами інші галузі знань і людської діяльності.

Предметом екології людини як науки є вивчення взаємодії людського організму і людської популяції із середовищем їх існування як цілісної системи.

Об 'єктом дослідження екології людини є система "людина - навколишнє середовище (довкілля)". Людина при цьому розглядається на рівні організму і на рівні популяції, а середовище охоплює природні, соціальні і техногенні компоненти.

Напрями досліджень проблем екології людини:

  • - медико-біологічний, що вивчає вплив екологічних факторів на людину, способи запобігання та протидії їм;
  • - міждисциплінарний (комплексний), який, крім екологічних, враховує і соціокультурні чинники.

Як і кожна навчальна дисципліна, екологія людини має педагогічне завдання і надзавдання. Перше полягає у формуванні конкретних екологічних знань, друге - у формуванні екологічної свідомості, культури, етики, моралі, усвідомлення людиною свого місця в природі, зв'язків зі світом природи і Всесвітом включно.

Донести до майбутніх екологів необхідність осмислення природності людини як видової істоти, котра має певний набір ознак та взаємодії і вступає у речовинно-енергетичні й інформаційні взаємини з довкіллям - одне з найважливіших, на нашу думку, завдань курсу "Екологія людини".

 
<<   ЗМІСТ   >>