Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи педагогікиПрограма навчальної дисципліни "Основи педагогіки"Словник понять і термінівСхеми і таблиці Предмет і завдання педагогіки Основні категорії педагогіки Галузі педагогіки Суміжні наукові дисципліни Напрями активізації навчального процесу Методологічна основа педагогічного дослідження Методологія – система вихідних положень в організації і здійсненні теоретичної та практичної діяльності. Методи педагогічного дослідження Сутність і методи науково-педагогічного дослідження Розвиток, виховання і формування особистості Теорії розвитку: Розвиток особистості Співвідношення навчання і розвитку в різних наукових концепціях Вікова періодизація розвитку Механізми самоуправління особистості Структура дієво-практичної сфери особистості Соціальна адаптація особистості в сім'ї та її наслідки (результат виховання, статус) Складники всебічно розвиненої особистості Народно-педагогічні основи навчання й виховання Теорія навчання (дидактика)Програма навчальної дисципліни "Теорія навчання (дидактика)"Словник понять і термінівСхеми і таблиці Рівні освіти Зміст загальної середньої освіти Мета і зміст освіти Складники змісту загальної освіти Навчання як процес Структура процесу навчання Складники шкільного навчання Компоненти процесу навчання Викладання і учіння як сторони процесу навчання Логіка навчального процесу Функції процесу навчання Рушійні сили процесу навчання Закономірності і принципи навчання Сутність і різновиди мотивів навчання Класифікація мотивів навчання (за К. А. Марковою) Сутність, структура і функції методів навчання Різноманітні підходи до класифікації методів навчання Інтенсифікація процесу навчання Формування пізнавального інтересу учнів Пізнавальний інтерес Роль наочності у навчанні Види діяльності учителів та учнів у різних типах навчання Етапи підготовки бесіди Дискусія як форма навчання Підготовка дискусії Структура дискусії Урок – основна форма навчання Структура комбінованого уроку Підготовка вчителя до уроку Схема аналізу уроку Схема аналізу уроку Формування наукового світогляду Організаційні форми навчання Загальнопедагогічні вимоги до уроку Вимоги до уроку Позаурочні форми організації навчання Активні форми і методи навчання студентів Семінарське заняття Інші форми навчання Класифікація навчально-педагогічних ігор Переваги та недоліки класно-урочної системи навчання Контроль у навчальному процесі Зміст контролю у навчанні школярів Оптимізація процесу навчання Система способів оптимізації навчання (за Ю. К. Бабанським) Вимоги до організації самостійної роботи студентів Методи контролю і самоконтролю в навчанні Класифікація педагогічних технологій (за Г. К. Селевком) Сучасні педагогічні технології Структура інноваційної діяльності учителя (за В.О. Сластеніним та Л.С. Подимовою) Поняття проблемного навчання Функції проблемного навчання Технологічна схема проблемного навчання Психологічна класифікація навчальних проблем (за Ю. В. Васьковим) Структура технологічного процесу навчання Інформаційні потоки в навчальному процесі Опорний конспект Характеристика опорного конспекту Технологія С.М. Лисенкової Комп'ютерне навчання Технологія саморозвиваючого навчання Модульне навчання Технологія модульного навчання Структурно-функціональна модель повного функціонального модуля (за Ю. В. Васьковим) Цілеспрямована навчальна діяльність за технологією розвивального навчання Теорія і методика вихованняПрограма навчальної дисципліни "Теорія виховання""Словник понять і термінівСхеми і таблиці Характеристика процесу виховання Структура процесу виховання Рівні вихованості школярів Структура демократичного виховання учнів загальноосвітньої ніколи Характеристика процесу соціалізації Зміст виховання Принципи та специфіка виховання Закономірності виховання Види потреб особистості Методи організації виховання Форми організації виховання Методи формування переконань і свідомості Методи організації діяльності і формування поведінки Методи стимулювання поведінки і діяльності Складники виховання всебічно розвиненої особистості Мета національного виховання Сутність національного виховання як цілісної системи Національна самосвідомість особистості Кодекс цінностей сучасного українського виховання (за О. Вишневським) Розумове виховання Зміст розумового виховання Завдання і шляхи розумового виховання Характеристики морального виховання Зміст, завдання, шляхи та засоби морального виховання Трудове виховання та профорієнтація Зміст трудового виховання Економічне виховання Профорієнтаційна робота Характеристики естетичного виховання Завдання і шляхи естетичного виховання Характеристика фізичного виховання Завдання, шляхи та засоби фізичного виховання Типи шкільних колективів Види та функції колективу. Колектив як засіб виховання Стадії розвитку учнівського колективу Колектив Шляхи формування колективу Теоретичні ідеї А. С. Макаренка Функції і зміст роботи класного керівника Функції, права та форми роботи класного керівника Структура плану роботи класного керівника Напрями роботи класного керівника Позакласна виховна робота Позашкільне виховання Позашкільні установи та форми позашкільного виховання Діяльність дітей за інтересами (за С. Г. Карпенчук) Скаутські організації в Україні Форми роботи школи з батьками Напрями сімейного виховання Форми зв'язку школи та сім'ї Основні категорії соціології виховання (за М. П. Лукашевичем) Основні функції соціології виховання (за М. П. Лукашевичем) Головні функції системи виховання (за М. П. Лукашевичем) Соціально-психологічні чинники поведінки людини (за М. П. Лукашевичем) Форми роботи навчального закладу з батьками учнів Функції та взаємини у сім'ї Головні завдання сімейного виховання Напрями родинно-сімейного виховання Напрями розумового виховання у сім'ї Напрями та умови сімейного виховання Батьківський катехізис, або закони розумно організованого сімейного виховання школярів (за П.М. Щербанем) Шляхи реалізації концепції "Сім'я і родинне виховання" Підвищення педагогічної культури батьків Правила для батька і матері Особливості розвитку мовлення дітей раннього віку Мовні обов'язки батьків і дітей Робота з педагогічно занедбаними дітьми Культура поведінки школяра Організація і управління в освіті (школознавство)Програма навчальної дисципліни "Основи управління закладами освіти (школознавство)"Словник понять і термінівСхеми і таблиці Основні принципи освіти України Принципи управління і керівництва освітою Система управління освітою Національна академія педагогічних наук України Структура системи освіти Управління і керівництво школою. Методична робота у школі. Наукова організація праці Методична робота у школі Педагогічні бар'єри спілкування керівника в колективі Атестація педагогічних працівників Планування роботи школи Структура річного плану роботи ніколи Структура перспективного плану роботи школи Педагогічна майстерністьПрограма навчальної дисципліни "Педагогічна майстерність"Словник понять і термінівСхеми і таблиці Компоненти педагогічної культури вчителя Складники педагогічної майстерності вчителя Педагогічні здібності Комунікативні риси, вміння і здібності педагога Педагогічна техніка вчителя Педагогічне спілкування Структура педагогічного спілкування Із книги Ш. Амонашвілі "Єдність мети" Професійно-етичні вимоги до педагогів Педагогічний іміджПрограма навчальної дисципліни "Імідж сучасного вчителя"Словник понять і термінівСхеми і таблиці Визначення поняття "імідж" у сучасних дослідженнях Види індивідуального іміджу Типологія іміджу (з позицій функціонального підходу) Структура особистісного іміджу (за А. П. Панфіловою) Структура особистого іміджу (за Е. Семпсон) Різноманітні типології іміджу Характеристики візуального іміджу Характеристики вербального іміджу Характеристики невербального іміджу Джерела особистісно-професійного іміджу Стилі сучасної моди (за критерієм особистого смаку)Із Закону України "Про освіту"(від 23.05.1991 № 1060-ХІІ) (ред. від 06.09.2014)Із Закону України "Про дошкільну освіту" (від 11.07.2001 № 2628-ІІІ) (ред. від 05.12.2012)Із Закону України "Про загальну середню освіту" (від 13.05.1999 № 651-XIV) (ред. від 05.12.2012)Із Закону України "Про позашкільну освіту" (22.06.2000 № 1841-ІІІ)Із Закону України "Про вищу освіту" (чинний від 06.09.2014 р.)БМетодичні рекомендації до написання курсової роботиВимоги до оформлення курсових робітМетодичні рекомендації до написання кваліфікаційної (дипломної) роботиКоментар до положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладахФорми організації навчанняЛекціяЛабораторне заняттяПрактичне заняттяСемінарське заняттяІндивідуальне заняттяКонсультаціяІндивідуальні завданняСамостійна робота студентаПрактична підготовка студента
 
>>