Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інтенсифікація процесу навчання

Формування пізнавального інтересу учнів

Пізнавальний інтерес

Роль наочності у навчанні

Види діяльності учителів та учнів у різних типах навчання

Нараховується три види організації діяльності вчителів та учнів: пояснювально-ілюстративний, проблемний і програмований (поняття "вид" вживається у значенні "різновиду", тому в деяких джерелах вживається поняття "тип" – в даному випадку останнє формулювання є тотожним).

1. Пояснювально-ілюстративне навчання

У загальноосвітній школі пояснювально-ілюстративний вид є найпоширенішим, він здійснюється від першого по одинадцятий класи, охоплюючи діяльність учителів і учнів. Діяльність учителя та учня тут організована в такий спосіб:

Вчитель

Учень

пояснює учням на уроці програмний матеріал, вводить у їх свідомість нові елементи знань, використовує різні унаочнення;

пояснює найголовніші відомості з матеріалу;

організовує осмислення даної інформації;

організовує узагальнення знань;

організовує закріплення навчального матеріалу шляхом повторення, роз'яснення складних елементів, поточного контролю;

організовує застосування учнями знань шляхом постановки навчальних задач, виконання вправ, самостійної навчальної роботи в різних її видах.

сприймає, навчальну інформацію, одержану в ході уроку;

засвоює найважливіші відомості в загальному вигляді, виявляє перший етап в розумінні матеріалу;

застосовує запропоновані вчителем прийоми осмислення і поглиблює розуміння навчального матеріалу;

узагальнює засвоєний матеріал;

закріплює новий матеріал у свідомості та пам'яті шляхом повторення на уроці, а також під час виконання домашнього завдання, використовує прийоми запам'ятовування і заучування;

виконує всі завдання вчителя, з'ясовує практичну значущість вивченого теоретичного матеріалу в ході самостійної навчальної праці.

2. Проблемне навчання

Проблемний вид навчання застосовується не так давно (з середини 60-х років) як пояснювально-ілюстративний і має свою специфіку організації. У цілому діяльність учителя і конкретного учня будується в такий спосіб:

Вчитель

Учень

висуває перед учнями проблемне питання, проводить дослід, викладає ситуацію, яка потребує розв'язання кількома варіантами і пропонує обрати раціональніший;

організовує розмірковування учнів над проблемним матеріалом, залучаючи як раніше вивчений матеріал, так і евристичний шлях творчих роздумів;

пропонує довести правильність і навести аргументи на захист свого варіанта розв'язання проблеми;

за правильності учнівської гіпотези просить зробити з неї висновки, які підтверджували б її та довели, що учні засвоїли матеріал;

за помилковості учнівської гіпотези пропонує знайти помилку (не розкриваючи її) або ставить уточнююче запитання, яке навело б учнів на правильний шлях роздуму;

узагальнює правильне розв'язання задачі або ситуації, заохочує успіхи учнів, пояснює (на майбутнє) причини недоліків у їх міркуванні, наштовхує думку на аналогічні проблемні питання;

ставить запитання для закріплення набутих знань;

пропонує вправи по застосуванню цих знань на практиці.

сприймає поставлену задачу, ситуацію, питання або дослід, приступає до їх осмислення;

висловлює різні варіанти розв'язання проблемного питання або ситуації;

доводить раціональність одного з варіантів свого розв'язання задачі;

робить висновки та узагальнення з нового матеріалу індуктивним шляхом;

шукає і знаходить правильний варіант розв'язання задачі;

засвоює ґрунтовніші узагальнення за змістом розв'язаного питання;

відповідаючи на запитання, закріплює засвоєні знання;

виконує вправи і завдання з практичного застосування знань.

3. Програмоване навчання

За програмованого навчання передача матеріалу здійснюється певними, невеликими "порціями" (алгоритмами), які мають характер логічно завершених елементів теми, що вивчають у класі. Відразу за кожною "порцією" здійснюється контроль або самоконтроль, поки не з'ясується, що ця "порція" засвоєна. Тоді вивчається в такий же спосіб наступна "порція". Часто учні дістають інформацію не від учителя, а з програмованого посібника, або комп'ютера. Діяльність учителя і учня при програмованому виді навчання має такий перебіг:

Вчитель

Учень

повідомляє першу "порцію" матеріалу;

пояснює першу "порцію" матеріалу; ставить контрольне запитання;

якщо відповідь правильна, вчитель повідомляє другу "порцію" матеріалу;

знову ставить контрольне запитання;

якщо відповідь є правильною, подає третю "порцію" матеріалу;

якщо допущені помилки, повторюється повідомлення другої "порції" продовжується дозований виклад до кінця;

узагальнює всю тему, робить з неї висновки;

дає завдання на практичне застосування вивченого.

сприймає першу "порцію" матеріалу;

осмислює і розуміє зміст першої "порції" матеріалу; відповідає на запитання;

сприймає другу "порцію" інформації;

відповідає на запитання; сприймає інформацію;

засвоює "порції", дає на їх закріплення відповіді, виправляє допущені помилки;

бере участь у виведенні висновків;

виконує завдання з практичного втілення матеріалу теми.

 
<<   ЗМІСТ   >>