Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вимоги до оформлення курсових робіт

 • 1. Обов'язковий обсяг – 25-50 сторінок формату А4 (машинописного або комп'ютерного тексту).
 • 2. Оформлення титульної сторінки згідно вимог (зразок додається).
 • 3. Наявність детального плану викладу теми.
 • 4. Розкриття змісту теми у відповідності з планом викладу.
 • 5. Посилання на власний досвід, приклади та ілюстрації. Демонстрування студентом уміння працювати з літературою, аналізувати явища навчально-виховної практики, робити самостійні, обґрунтовані висновки.
 • 6. В кінці курсової роботи повинен міститися розділ "Висновки", де повинна бути відображена власна думка студента про можливості застосування теоретичних знань на практиці, зроблена оцінка рівня теоретичних досліджень з даної проблеми. Бажано зробити пропозиції про удосконалення навчально-виховної роботи.

Завершує курсову роботу список використаної літератури (не менше 15 першоджерел) оформлених за правилами бібліографічного опису.

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної (дипломної) роботи

У методичних рекомендаціях відображено етапи підготовки та написання дипломних робіт згідно з існуючими положеннями, інструкціями, наказам Міністерства освіти і науки, рішенням вченої ради Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Вони адресовані не лише студентам, а й викладачам, рецензентам, завідувачам кафедр.

Виконання дипломної роботи має свої особливості. Під час її написання студент повинен не тільки підвищити свої професійні знання, одержати самостійний результат, а й розширити світогляд, пізнати, що таке творча праця. Помічником і наставником у цьому процесі виступає науковий керівник. Але саме студент, як безпосередній виконавець, відповідає за результати роботи, за ними оцінюється його праця.

Методичні рекомендації допоможуть студентові й науковому керівникові скоординувати дослідження таким чином, щоб вони дали бажані результати.

Мета та характер роботи

Одним із головних напрямків підготовки фахівців є виховання у студентів навичок самостійної творчої праці, залучення їх до наукової діяльності.

Дипломна робота – це підсумкове самостійне наукове дослідження студента під час навчання у вузі. Дипломне дослідження – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, творчого характеру, яке виконується на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння застосовувати їх при розв'язуванні конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих завдань.

У дипломній роботі подається обґрунтування вибору наукової теми, її мети і конкретних завдань дослідження, вказується його структура.

У роботі необхідно розкрити суть визначеної дослідницької проблеми переважно з урахуванням даних нової наукової літератури. Дипломна робота спрямована на виявлення вмінь студента методологічно грамотно проводити дослідження, інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані результати.

У роботі повинні бути чітко сформульовані висновки, у яких сконцентровано подаються основні результати дослідницької роботи та рекомендації щодо їх практичного використання.

Зміст дипломного дослідження повинен відповідати стандартам вищої освіти, варіативній частині освітньо-кваліфікаційної характеристики. Дипломна робота повинна відображати виробничі функції, типові задачі і мати більш високий науковий та прикладний рівень, ніж курсова.

До виконання дипломної роботи залучаються студенти, які добре зарекомендували себе в навчанні і виявили здібності до науково-дослідної роботи (участь у наукових гуртках, олімпіадах, на "відмінно" захищені курсові роботи).

Виконання дипломної роботи заміняє складання одного чи двох державних екзаменів (за рішенням випускаючої кафедри).

Студент-дипломник може звільнятися від складання всіх державних екзаменів (за рішенням ДЕК), коли він є призером республіканських олімпіад, має виступи на Всеукраїнських наукових конференціях із публікацією результатів дослідження.

Вибір теми роботи

Теми дипломних робіт розробляються випускаючими кафедрами і пропонуються студентам не пізніше як за рік до закінчений ВНЗ. Бажано, щоб тема дипломної роботи продовжувала й розширювала пошуки, розпочаті в курсовій роботі. Студент може й сам запропонувати тему роботи.

Трапляються випадки, коли з різних причин може бути змінена як тема, так і керівник. Таке буває, коли тема дослідження студеній його не задовольнила, або коли науковий керівник дипломної роботи відсутній з причин хвороби, тривалого відрядження, виходу на пенсію і таке інше і не може фактично здійснювати наукове керівництво.

Теми дипломних робіт затверджуються не лише рішенням кафедри, а й вченою (методичною) радою університету і наказом ректора, до 10-го вересня. Офіційно затверджені наказом тема і науковий керівник конкретно вказуються на, титульній сторінці роботи.

Якщо в процесі виконання дипломних виявились об'єктивні причини заміни та уточнення теми, зміни корінники, то в цьому випадку видається новий наказ по університету,

Загальні завдання дипломної роботи

Дипломна робота – це самостійне наукове дослідження експериментального або теоретико-прикладного характеру, яке виконується студентами випускного курсу. У дипломній роботі розглядається певна наукова або науково-практична проблема, узагальнюються та критично осмислюються теоретичні основи дослідження, обґрунтовуються його мета і практичні завдання, визначається методика дослідження, аналізується конкретний фактичний матеріал, узагальнюються основні результати дослідження, його новизна й теоретичне та практичне значення, акцентується увага на авторських версіях розв'язання нових наукових проблем.

Виконання дипломної роботи – це творчий процес, зорієнтований на:

 • розширення парадигми теоретичних знань студентів з проблем, що є об'єктом дослідження, коректну систематизацію й аналіз сучасних аргументованих рішень теоретичних і практичних завдань;
 • поглиблення знань студентів із суміжних наук; розвиток умінь застосувати засвоєні знання при вирішенні конкретних наукових завдань;
 • удосконалення навичок самостійної роботи студентів із науковою літературою;
 • формування вмінь самостійно організовувати проведення фахових експериментальних досліджень.

Науковий керівник видає завдання до виконання роботи, яка повинна включати:

 • метод(и) дослідження;
 • постановку задачі та вихідні дані;
 • вивчення необхідних першоджерел, освоєння методів поста новки та здійснення експериментів на відповідному устаткуванні чи за допомогою ЕОМ;
 • зміст та об'єм дослідження (перелік питань, що потребують розробки);
 • етапи виконання роботи та терміни звіту про їх виконання;
 • форму кінцевих результатів (доведення теорем, формування рекомендацій, таблиці, креслення, графічний матеріал, макети, моделі тощо);
 • поетапне та остаточне оформлення роботи.

Вимоги до змісту та рівня роботи

Робота повинна бути актуальною й скерованою на новітні методи теоретичного та експериментального дослідження, створення нових матеріалів, технологій, приладів, обладнання тощо.

Вона обов'язково повинна мати дослідний характер (теоретичний чи експериментальний). Як виняток, робота може мати реферативний характер, але з обов'язковими елементами дослідження та узагальнення.

У роботі повинна бути висвітлена історія проблеми та чітко сформульована постановка задачі і самої проблеми.

При виконанні дослідження, а також при оформленні його результатів бажано використовувати сучасну обчислювальну техніку

Робота повинна закінчуватись аналізом одержаних результаті виявленням їх достовірності та галузі застосування.

Робота остаточно оформляється за державними стандартами.

Дипломна робота виконується українською мовою або іноземною мовою (для факультету іноземних мов) і оформляється у вигляді набраного на комп'ютері чи друкарській машинці тексту. Як виняток, вона може бути у рукописному варіанті. Дипломна роботи подається у переплетеному вигляді і має бути чітко структурованою (див. нижче) з виділенням окремих її частин, абзаців, з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат, списку літератури.

Структура дипломної роботи

 • Титульна сторінка
 • Зміст
 • Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень І термінів (за необхідності)
 • Вступ
 • Основна частина (поділяється на два-три і більше розділів)
 • Висновки
 • Список використаної літератури (бібліографія)
 • Додатки (за необхідності)

Зміст розташовується безпосередньо після титульної сторінки, починаючи з нового аркуша. До змісту включають структурні елементи у такому порядку: перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів (за необхідності); вступ; послідовно перелічені найменування всіх розділів, підрозділів і пунктів, якщо вони мають заголовок) суті роботи (основної частини); висновки, рекомендації (за необхідності); список використаних джерел, назв додатків і номери сторінок, які містять початок відповідного матеріалу.

Перелік умовних позначень, символів, одиниці, скорочень і термінів складають за умови повторення таких елементів більше трьох разів у тексті та вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Інакше їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні. Якщо у роботі вжито специфічну термінологію, чи використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути подано у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік треби друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність; визначається об'єкт, предмет, мета і конкретні завдання й методи дослідження; його наукова новизна; розкриваються теоретичне і практичне значення одержаних результатів, описується структура дипломної роботи.

В основній частині дипломної роботи розглядаються теоретичні і практичні завдання дослідження, аналізуються одержані результати, формулюються рекомендації. У теоретичній частині подається аналітичний огляд наукової літератури з обраної теми, характеризуються найвагоміші сучасні вирішення конкретних дослідницьких завдань, визначаються актуальні аспекти наукової проблеми.

Суть роботи викладають поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділяться на пункти або підрозділи та пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяються на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити завершену інформацію.

У висновках узагальнюються основні теоретичні і практичні результати дослідження, стисло формулюються найважливіші рекомендації щодо їх практичного втілення. Висновки вміщую безпосередньо після викладення основної частини роботи.

У бібліографії подається список використаної вітчизняної та зарубіжної літератури

Перелік джерел, на які посилаються в основній частині роботи розташовується в кінці тексту роботи, на окремій сторінці. У відповідних місцях тексту повинні бути посилання. Бібліографічні дані в переліку посилань наводять у порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті (або в алфавітному порядку). Порядкові номери переліку повинні співпадати з посиланням у тексті (номерні посилання).

Бібліографічні посилання в переліку наводять відповідно з діючими стандартами бібліотечної та видавничої справи.

Джерела, на які посилаються лише в додатках, наводять окремим переліком посилань у кінці кожного додатка.

У додатках вміщується матеріал, який:

 • • є необхіднім для повноти роботи, але в основній частині роботи може змінити порядок думок та послідовність викладання матеріалу;
 • • не може бути послідовно вміщений в основній частині роботи через великий обсяг або спосіб відтворення;
 • • може бути виключений для широкого кола читача, але є необхідним для спеціалістів даної галузі,

У додатках подаються переважно графічні та ілюстративні матеріали, таблиці, самостійні допоміжні методичні розробки.

Автор дипломної роботи відповідає за правильне оформлення бібліографічних посилань і цитат.

Таблиці, графіки, схеми повинні бути пронумеровані і мати заголовки.

Контроль за виконанням роботи

Безпосередній контроль за виконанням дипломної роботи здійснює науковий керівник, керуючись розробленим календарним планом Окрім того, це роблять і кафедри, заслуховуючи на засіданнях інформацію наукових керівників або самих дипломників про хід виконання роботи. У процесі цього контролю визначається, як студент справляється з роботою, які у нього виникли труднощі та які заходи треба вжити для їх подолання.

Якщо виникли непереборні труднощі чи дослідження привело в глухий кут або, вивело на шляхи, відмінні від завдання, кафедра має право змінити тему та скоректувати хід роботи в новому напрямку.

Якщо ж виявлено, що дипломнику не під силу виконання роботи з причин неорганізованості чи недисциплінованості, кафедра право відсторонити його від її виконання і замінити захист на складання додаткового державного екзамену. В такому разі на підставі доповідної записки завідувача кафедрою видається відповідний наказ по університету.

Підготовка роботи до захисту

Дипломна робота у першому варіанті подається науковому керівникові не пізніше як за три місяці до початку державних екзаменів.

В остаточний варіант роботи вносяться необхідні зміни відповідно до зауважень наукового керівника, а також уточнення тин розділів, параграфів, таблиць, статистичних даних, цитат і орфографічних виносок, висновків та рекомендацій.

Виконана дипломна робота з усіма додатками у 1-му примірнику подається керівникові не пізніше ніж за місяць до початку роботи ДЕК.

Керівник у десятиденний термін перевіряє виконану роботу і разом з письмовим відгуком подає її завідувачу кафедри, який вирішує питання про допуск роботи до захисту, роблячи на ній відповідний запис.

У відгуку наукового керівника обов'язково визначається рівень підготовки студента до виконання наукових досліджень і вміння працювати з літературою й знаходити самостійні рішення наукових та практичних проблем; характеризується ступінь оволодіння сучасними методами дослідження й уміння втілювати в практику навчання теоретично обґрунтовані нові наукові ідеї та вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал та робити висновки. Науковий керівник визначає відповідність дипломної роботи вимогам до наукових досліджень такого типу. Науковий керівник повинен чітко висловлювати свою думку відносно рекомендації дипломної роботи до захисту.

Відгук повинен висвітлити такі моменти:

 • • актуальність теми дослідження;
 • • загальну характеристику роботи;
 • • аналіз позитивного;
 • • оригінальність роботи;
 • • труднощі, що постали перед студентом і яким чином вони були подолані;
 • • ставлення студента до виконання роботи, виявлення ним позитивних якостей дослідника;
 • • що зроблено студентом самостійно;
 • • володіння сучасною обчислювальною технікою та сучасним програмним забезпеченням (якщо це передбачалось);
 • • достовірність одержаних результатів;
 • • зауваження щодо недоліків роботи;
 • • оцінку якості оформлення роботи (стиль, орфографія, ілюстративні матеріали, дотримання стандартів);
 • • цінність одержаних результатів (перспектива продовження дослідження, підготовка до друку, рекомендації до конкурсу і т. ін.).

Дипломна робота, допущена випускаючою кафедрою до захисту, направляється деканом факультету на рецензію.

Примітка. Рецензування дипломних робіт доручають висококваліфікованим викладачам університету або інших вищих навчальних закладів, працівникам шкіл, органів освіти, науково-дослідних організацій.

Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача відповідної кафедри за місяць до захисту. Рецензія повинна мати оцінку роботи за чотирибальною шкалою оцінки знань.

Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від захисту. Рецензія повинна відповідати таким вимогам:

 • • актуальність та доцільність теми дослідження;
 • • загальна характеристика роботи;
 • • сучасність методів дослідження та теоретичне обґрунтування їх доцільності;
 • • відповідність проведеного дослідження сформульованій постановці проблеми (задачі);
 • • використання сучасної обчислювальної техніки;
 • • новизна та узагальнення результатів;
 • • логічність і правильність теоретичних та експериментальних досліджень, викладок;
 • • достовірність результатів;
 • • грамотність оформлення роботи пі відповідність її стандартам.

Рецензенти на підставі цього дають рекомендації щодо оцінки роботи за чотирибальною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Рецензент повинен чітко оцінити роботу. Неприпустима розпливчаста оцінка: "Робота може бути оцінена позитивно", чи аналогічна їй. В разі необхідності рецензент має право викликати студента для уточнення недостатньо висвітлених моментів.

Рецензія за змістом не може повторювати відгук наукового керівника.

Остаточно оформлена дипломна робота з відгуком наукового керівника та рецензією подається на профілюючу кафедру. Студент-дипломник обов'язково ознайомлюється зі змістом відгуку та рецензії.

До ДЕК дипломна робота і всі інші зазначені документи подаються за два тижні до початку державних екзаменів. Подаються також і ті матеріали, які розширюють репрезентацію наукової роботи студента (зокрема, наукові статті, тези доповідей з теми дослідження).

У доповіді студента повинні міститися аргументовані відповіді й пояснення на зауваження наукового керівника та рецензента.

На захисті демонструються таблиці, графіки, кодограми тощо.

Загальні висновки та практичні рекомендації дипломної роботи повинні бути обґрунтовані й не дублювати змісту її вступної частини.

Захист дипломної роботи

Попередня апробація (попередній захист) дипломних робіт відбувається на студентських науково-практичних конференціях, проблемних семінарах, засіданнях кафедр, тощо.

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії за участю не менше ніж половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

При захисті дипломної роботи у державну комісію подаються:

 • • виконана дипломна робота з записом на ній висновку завідувача випускаючої кафедри і декана факультету про допуск студента до захисту;
 • • письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випускника під час виконання дипломної роботи;
 • • письмова рецензія на дипломну роботу.

До державної комісії можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи: друковані статті за темою роботи; документи, що вказують на практичне застосування роботи; макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

Тривалість захисту однієї роботи не повинна перевищувати ЗО хвилин. Для розкриття змісту дипломної роботи студенту надається не більше 15-ти хвилин.

У виступі на засіданні ДЕК необхідно:

 • • чітке формулювання обраної наукової проблеми;
 • • обґрунтування вибору теми та її актуальності;
 • • розкриття ступеня розробки наукової проблеми;
 • • відзначення мети дипломної роботи, засобів її досягнення, конкретних завдань дослідження;
 • • відомості про структуру роботи;
 • • основні результати дослідження, підтвердження їх достовірності;
 • • подальше втілення результатів роботи;
 • • стислий виклад авторських узагальнень, висновків, рекомендацій.

Готуючи свій виступ у ДЕК, студенту необхідно звернути увагу на наступне:

 • • попередньо прочитати текст виступу кілька разів уголос (або продумати послідовність усної відповіді);
 • • чітко дотримуватись норм часу (15 хв.);
 • • логічно переходити від однієї частини доповіді до іншої;
 • • доповідати у нормальному темпі;
 • • чітко вимовляти текст;
 • • слідкувати за своїми жестами;
 • • заздалегідь підготувати необхідну наочність;
 • • з повагою ставитися до зауважень рецензента і членів комісії.

Під час захисту студент зобов'язаний відповісти на питання голови, екзаменаторів і членів ДЕК, на критичні зауваження рецензента. Питання можуть бути не тільки стосовно роботи, а й торкатись більш широкого висвітлення порушених у ній питань.

Після відповіді студента на всі питання, науковий керівник зачитує відгук, рецензент – рецензію. У разі їх відсутності – голова ДЕК або секретар. В обговоренні дипломної роботи студента можуть взяти участь голова, члени ДЕК, екзаменатори, інші особи.

Студент повинен дати вичерпні відповіді на всі зауваження, висловлені під час захисту дипломної роботи. Хід захисту фіксується у протоколі ДЕК. Оцінка обговорюється на закритому засіданні ДЕК, оголошується в день захисту дипломних робіт, після оформлення протоколу, на відкритому засіданні у присутності членів ДЕК, усієї групи студентів і дипломника. Рішення ДЕК про оцінку дипломних робіт приймається звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним!

Результати захисту дипломних робіт оцінюються за чотирибальною шкалою. При визначенні оцінки береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студента.

Оцінка "відмінно" ставиться при:

 • • відповідності змісту роботи обраній темі;
 • • належному оформленні наукового апарату дослідження;
 • • наявності самостійного аналізу наукової літератури, формулюванні аргументованих узагальнень, поданих у висновках,
 • • виконанні практичної частини;
 • • наявності самостійних методичних розробок;
 • • дотриманні всіх вимог сучасних орфографічних стандартів; оцінці рецензента "відмінно";
 • • аргументованому захисті студентом результатів своїх досліджень, вмінні вести наукову дискусію.

Оцінка "добре" ставиться при наявності незначних недоліків у вирішенні теоретичних й практичних завдань роботи та її технічному оформленні; окремих зауважень, висловлених головою, екзаменаторами, членами ДЕК на адресу дипломної роботи і доповіді й відповідей студента під час її захисту.

Оцінка "задовільно" ставиться при наявності суттєвих зауважень до практичної та теоретичної частин та технічного й орфографічного оформлення роботи і поверхових відповідей студента у процесі захисту результатів дослідження на відкритому засіданні ДЕК.

Оцінка "незадовільно" ставиться при невідповідності основним вимогам до дипломних робіт (зокрема, щодо їх теоретичного [чини, виконання практичної частини й дотримання стандартів технічного оформлення та орфографічних нормативів) і невмінні студента самостійно захищати основні положення дипломного дослідження.

Повторний захист дипломної роботи з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при захисті дипломної роботи, має право на повторну атестацію в наступний термін роботи державної комісії протягом трьох років після закінчення університету.

Державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).

Отримання студентом незадовільної оцінки на захисті дипломної роботи не позбавляє його права продовжувати проходження наступних етанів державної атестації. У таких випадках після завершення державної атестації студент відраховується з університету як такий, що не пройшов державної атестації.

Поновлення в складі студентів для повторного захисту дипломної роботи відбувається за заявою студента на ім'я ректора і оформляється наказом по університету.

Порядок і термін зберігання дипломних робіт

Після захисту дипломні роботи здаються і зберігаються на випускаючих кафедрах університету протягом 5-ти років. Для них складається спеціальний каталог. Результати спеціальних наукових досліджень, представлені у дипломних роботах, можуть використовуватись у лекційних курсах, статтях, монографіях та навчальних посібниках з обов'язковим посиланням на автора дипломної роботи.

Результати найбільш теоретично вагомих дипломних робіт можуть публікуватися у збірниках студентських наукових праць, вісниках, журналах, учених записках, інших наукових виданнях.

Зразок титульної сторінки дипломної роботи

Зразок форми відгуку (рецензії) на дипломну роботу

 
<<   ЗМІСТ   >>