Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Методика викладання у вищій школі

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація роботи кураторів груп у вищій школі

Історично склалося так, що реалізація виховної роботи в студентських групах здійснюється через інститут кураторства. Це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими в системі позаауди- торної виховної роботи й забезпечує її організацію на рівні студентської академічної групи. Результатом діяльності куратора є набуття студентом соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості.

Куратор призначається адміністрацією університету на підставі подання декана факультету, а також з урахуванням побажань студентів для роботи з академічними групами I-V курсів.

На посаду куратора академічної групи призначається провідний спеціаліст, досвідчений педагог. Ураховується також профіль підготовки фахівців і специфіка діяльності факультету. Строк перебування на посаді куратора - один навчальний рік (згідно з наказом ректора університету). Термін дії наказу призначення на посаду може щорічно подовжуватися. Обов'язковими умовами призначення на посаду є: стаж викладацької роботи у вищому навчальному закладі (не менш ніж два роки, з них у даному університеті - не менше одного року); обов'язкове викладання одного з лекційних курсів або проведення семінарсько-практичних занять в академічній групі.

Куратор, як правило, працює з конкретною академічною групою протягом трьох-п'яти років. Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі Статуту університету, Концепції національного виховання молоді в Україні з урахуванням особливостей і традицій університету. Зміст його діяльності визначається такими основними документами, як-от: Законом України "Про освіту", Державною національною програмою "Освіта. Україна XXI століття"; "Національною доктриною розвитку освіти в Україні у XXI ст.", що відповідають інструктивно-методичними документами Міністерства освіти і науки України, а також положеннями, розробленими структурними ланками університету.

На кураторів академічних груп поширюється система матеріального заохочення, прийнята в університеті. Результати діяльності куратора обговорюються систематично на засіданнях кафедр, радах факультетів, ректоратах і вченій раді згідно з планом роботи університету.

Документація, яку веде куратор, визначається відповідно основних нормативних документів щодо організації навчально- виховної роботи у вищих навчальних закладах. Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі плану виховної роботи, розробленого на навчальний семестр, рік, відповідно до перспективного та щорічного плану, форма якого затверджена Вченою Радою. Адміністративно куратор академічної групи підлеглий заступникові декана факультету й погоджує свою діяльність із деканом і завідувачами кафедр.

Організаційно-методична допомога кураторам надається адміністрацією університету згідно з їхніми посадовими обов'язками та рівнем професійної компетентності. Методична підготовка куратора забезпечується різноманітними формами методичної роботи.

Функції куратора академічної групи: аналітична, організаторська, комунікативна й соціальна.

Аналітична функція передбачає планування й організацію виховної роботи студентської групи з урахуванням: міжособис- тісних відносин у колективі; мотивів навчальної й пізнавальної діяльності студентів; рівня їхнього інтелектуального розвитку, індивідуальних особливостей; соціально-побутових умов життя; стану здоров'я; результатів навчання.

Організаторська функція забезпечує надання кураторами необхідної допомоги у процесі студентського самоврядування, творчим студентським групам і радам.

Функція соціалізації реалізується в гуманістично-зорієнто- ваній взаємодії "педагог - студент". Куратор академічної групи допомагає вихованцеві в особистісному розвитку, засвоєнні та прийнятті суспільних норм, духовних цінностей. Він бере на себе місію старшого колеги в оволодінні студентом позитивної соціальної ролі, використовуючи позааудиторну виховну роботу. Але й сам куратор виступає суб'єктом соціалізації, оскільки сприймає той соціальний досвід, носієм якого є студентство.

Керівник академічної групи:

 • • спільно зі старостою й активом групи складає проект плану виховної роботи на навчальний рік, що затверджується на зборах академгрупи;
 • • стежить за виконанням плану, у процесі якого аналізує ефективність виховної роботи, розвиток творчої ініціативи студентів у процесі самоврядування; веде індивідуальну роботу зі студентами;
 • • виявляє нахили та здібності студентів, сприяє їхній участі в роботі наукових гуртків, творчих студій, культурних товариств, клубів, спортивних секцій і художньої самодіяльності;
 • • контролює рівень успішності студентів, установлює контакти з відповідними кафедрами з метою створення необхідних умов для навчання, надання їм необхідної допомоги, здійснення заходів з обдарованими студентами;
 • • піклується про житло-побутові умови студентів, про їхній культурний відпочинок, бере участь у розподілі місць у гуртожитку, періодично відвідує його;
 • • вносить пропозиції з заохочення кращих студентів, бере участь у складанні характеристик студентів академічної групи; відповідає за свою роботу перед деканатом і кафедрою.

Серед основних засобів виховної роботи кураторів виділяють: щотижневі виховні години, які включаються в розклад академічних занять, а викладачеві - в індивідуальний план роботи; бесіди "за круглим столом", дискусійні клуби, інші заходи виховного характеру в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням фахівців різного профілю); культпоходи історичними місцями рідного краю, у музеї, картинні галереї, на виставки, у театри; колективний перегляд кінофільмів з їхнім наступним обговоренням; індивідуальна виховна робота зі студентами. Кураторам академічних і керівникам творчих груп належить ініціатива у виборі форм, методів, прийомів, засобів і напрямків виховної роботи. їхню роботу на факультетах координують деканати, а кафедри забезпечують проведення конкретних заходів виховного впливу.

Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні куратора академічної групи є:

 • • рівень вихованості майбутніх фахівців, активність, згуртованість групи, корисний характер діяльності групи;
 • • стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової й навчальної дисципліни студентами;
 • • мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
 • • розмаїття форм виховної позааудиторної роботи, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;
 • • діяльність студентського самоврядування в групі;
 • • участь групи в загальноуніверситетських заходах;
 • • сприятливі умови проходження адаптаційного періоду студентами 1-го курсу;
 • • оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.

Результатом виховної діяльності куратора повинен бути достатній рівень вихованості студентів. Під вихованістю у педагогічному розумінні мають на увазі комплексну властивість особистості, що характеризується наявністю та рівнем сформованості в неї суспільно значущих якостей, які відображують цілі виховання в суспільстві.

Ефективність виховання - це відношення досягнутих результатів до передбаченої мети (цілей) у процесі формування суспільно значущих якостей особистості.

Куратор планує свою роботу основуючись на індивідуальному підході до студентів, на знанні їхніх інтересів, нахилів, побуту, стану здоров'я, надає посильну допомогу у вирішенні навчальних, соціально-побутових й інших проблем, що виникають у процесі навчання в університеті, задоволенні його культурних запитів, застерігає від здійснення помилок, що тягнуть за собою дисциплінарне покарання.

Куратор як вихователь направляє свої зусилля на виховання в студентів:

 • • почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину, за свій народ;
 • • почуття гордості багатою й славною історією України, високою культурою та духовністю її народів;
 • • почуття гордості за досягненнями вітчизняної науки й техніки, відчуття причетності до однієї з провідних наукових шкіл, почуття гордості за Університет; поваги до Закону, інших норм громадського життя, цивільної й соціальної відповідальності;
 • • потреби у високих культурних і духовних цінностях,
 • • прагнення залучатися до культури свого народу, кращих зразків світової культури; інтелігентності, культури поводження та спілкуванні;
 • • загальнолюдських норм;
 • • потреби вести здоровий спосіб життя;
 • • потреби у виявленні та розвитку своїх здібностей, природних задатків, творчого потенціалу, прагнення до максимальної їхньої реалізації; суспільної активності; почуття професіоналізму, відповідальності, ставлення до праці як до життєвої цінності, заповзятливості та діловитості; почуття колективізму;
 • • відчуття самоповаги, власної значущості й у той же час здатності до об'єктивної самооцінки, критичного ставлення до своєї поведінки, саморегуляції;
 • • прагнення до фізичного вдосконалення, занять спортом;
 • • здатності правильно оцінювати свої професійні можливості, уміння планувати свою кар'єру в умовах існуючого ринку праці, культури взаємодії з роботодавцем.

Куратор повинен:

 • • періодично відвідувати академічні заняття групи;
 • • періодично відвідувати гуртожитки, у яких проживають студенти групи;
 • • контролювати поточну та семестрову успішність студентів групи;
 • • брати участь у масових студентських заходах курсу, факультету;
 • • організовувати та брати участь у роботах із благоустрою закріпленої за факультетом території, у суботниках;
 • • на вимогу студентів групи або заступника декана готувати характеристики на студентів.

Разом із заступниками декана, куратор вирішує наступні питання:

 • • подання студентів до встановлених в університеті форм заохочення, стягнення;
 • • призначення стипендії;
 • • відрахування, переведення студентів на інші спеціальності;
 • • поселення в гуртожиток;
 • • надання академічної відпустки або повторного року навчання;
 • • установлення індивідуального плану або графіку навчанні;
 • • розподіл студентів на виробничу практику та молодих фахівців на роботу;
 • • дає рекомендації до вступу в магістратуру, аспірантуру;
 • • дає рекомендації до навчання за кордоном, участі в міжнародних програмах.
 
<<   ЗМІСТ   >>