Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Методика викладання у вищій школі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Термінологічний словник розділу

ДИДАКТИЧНИЙ ТЕСТ - підготовлений відповідно до певних вимог комплекс стандартизованих завдань, що дозволяє виявити в учасників тестування рівень компетенцій за попередньо встановленими критеріями.

КОНТРОЛЬ - процес порівняння, звірення, установлення однаковості чи відмінності об'єкта й еталона.

КУРАТОР - педагогічний працівник, який організовує діяльність студентської групи, контролює стан міжособистісних відносин, призначається на цю посаду адміністрацією ВНЗ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ - це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних і практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного й індивідуально- технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

РЕЙТИНГ (РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА) - це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою у процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ - це система визначення якості виконаних студентом усіх видів аудиторної й самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного (проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS.

СЕМЕСТРОВИЙ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру: аудиторної роботи під час лекційних і практичних занять тощо та самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань.

СЕМЕСТРОВИЙ ЕКЗАМЕН - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр. Складання екзамену здійснюється під час екзаменаційної сесії в комісії, яку очолює завідувач кафедри, відповідно до затвердженого в установленому порядку розкладу.

 
<<   ЗМІСТ   >>