Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Методика викладання у вищій школі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Формування професійних навичок у майбутніх фахівців Скандинавії

Серед скандинавських країн Фінляндія посідає особливе місце, оскільки здобутки цієї країни значні й досягнуті завдяки соціально-економічній моделі професійного освітнього простору.

Особливостями вищої освіти фінського населення є дотримання престижу інноваційної діяльності, престижу професійної освіти, а також готовності до постійного самовдосконалення. Система освіти формує єдину мету - забезпечити високим рівнем знань, навичок, просвітницьких ідей усе населення країни. За короткий період у країні реалізовано принцип безперервної освіти (витрати на освіту в країні складають 6-7% валового національного продукту). За організацію обов'язкової освіти відповідають 450 муніципалітетів Фінляндії.

Сучасна система вищої освіти складається з двох паралельних секторів: університетів і структурних підрозділів професійної освіти вищих навчальних закладів, багатопрофільних регіональних ВНЗ (останні надають професійні знання й навички в різних галузях виробництва). Навчання у професійній вищій школі триває 3-4 роки і включає виробничу практику. Структура університетів охоплює 10 різнопрофільних, 3 технічних, 3 економічних, 4 художніх ВНЗ й 1 вищий військовий. У цілому, система вищої професійної освіти нараховує 29 ВНЗ. Університети мають велику автономію й незалежність у виборі напрямів наукових досліджень, формуванні навчальних планів, отриманні наукових звань.

Установлені певні терміни для отримання відповідного кваліфікаційного рівня: для отримання ступеня бакалавра, як правило, необхідно 3 роки (120 навчальних тижнів), магістра - 5-6 років (160-180 навчальних тижнів).

Усі вищі навчальні заклади є державними, професійні ВН8 частково фінансуються муніципалітетами або приватними організаціями, однак частка держави складає більше, ніж 50%. Навчання для студентів на всіх етапах безкоштовне, студенти тільки вкладають щорічні внески за обов'язкове членство в студентських спілках (45-90 евро). Мінімальний студентський бюджет, що включає харчування та проживання, оцінюється в 600-900 евро.

Фінансування фінських університетів розраховується за формулою: 85-90% загального гранту, що виділяється на 3 роки, визначається кількістю наданих магістерських дипломів, крім цього, університетам і професійним ВН8 надаються спеціальні гранти для розробки інноваційних методів ефективного навчання або сприяння розвитку регіональної економіки.

Характерною рисою професійної вищої освіти Фінляндії є тісний зв'язок науково-дослідної роботи з навчанням, завдяки великій кількості лабораторій. Вищі професійні заклади сьогодні представляють як центри навчальної підготовки, так і науково-дослідної підготовки, у зазначених центрах при закладах вирішуються проблеми розвитку народного господарства країни. Сьогодні велику увагу фінські закони приділяють регулюванню вимог ринку й діяльності вищої школи, захисту навколишнього середовища, формуванню резервів потенційного ринку праці, при цьому кожний навчальний заклад має спеціальну службу зайнятості для студентів.

Відповідно до поглядів фінських дослідників, навчальний процес вищої професійної школи необхідно формувати сьогодні більш гнучко та вчасно моделювати й комбінувати курси та кількість годин навчання. Особливістю організації навчального процесу у ВН8 Фінляндії, що мають академічний статус, є самостійне складання навчальних планів із найнеобхіднішим набором дисциплін і можливість їхнього моделювання. Студентам пропонується декілька варіантів комбінацій дисциплін, що вивчаються. Відповідно до принципу академічної свободи, вони можуть відвідувати лекції й заняття в інших ВНЗ, але екзамени складати тільки там, де перебувають на обліку.

Вища професійна освіта має тенденцію максимального наближення до умов виробництва (за допомогою практики від 2-х до 9 місяців, яка поділяється на загальну та спеціальну практику). Організацію й контроль покладено на спеціальні служби, що діють при ВНЗ країни. Викладання ведеться відносно принципу активізації пізнавальної діяльності, формування навичок самостійної роботи, міждисциплінарної співпраці. У період навчання широко застосовується метод проблемного навчання, що передбачає самостійну працю студентів у невеликих групах над проектами, поряд з іншими видами занять - лекціями, лабораторними заняттями, семінарами.

Великого значення набуває орієнтація на навчання у фокусі інноваційних технологій, формування нової системи вищої освіти, що є принципово важливим для рішення завдань щодо розвитку економіки країни; проводяться наукові пошуки, в ході яких народжуються нові методи освіти: асоціативний, штучний інтелект, метод прецеденту, навчання за допомогою телеконференцій.

Кожний ВНЗ разом із вирішенням завдань щодо професійної освіти молоді формує свою систему освіти дорослих, або систему підвищення кваліфікації. Так звані "вищі народні школи", яких у 2003 році нараховувалося 91, належать асоціаціям, політичним партіям, профспілкам (термін навчання - 1-3 роки, держава фінансує такі школи на 55%, а студенти-дорослі - на 20%, інші кошти надходять з інших джерел). Слід відзначити, що систему освітніх професійних шкіл для дорослих мають усі підприємства, ВНЗ ж формують центри подальшої освіти дорослих.

У Фінляндії сьогодні прийнято концепцію "суспільства, що навчається", де освіта пропонується молоді в широкому соціально-економічному спектрі. У теперішній час у країні гостро ставиться питання професійного зростання робітників, підвищується роль безперервної освіти. Закони держави ставлять завдання вищим навчальним закладам контролювати ринок праці. Вирішення цієї проблеми досягається шляхом посилення зв'язків з компаніями та фірмами, суспільними та приватними організаціями безпосередніми замовниками на підготовку спеціалістів.

Система освіти Фінляндії оновлюється за принципом "учитися постійно", програми націлено на навчання в контексті інноваційних підходів і технологій, особлива увага приділяється професійній освіті дорослого населення, що є головним завданням освіти країни [1].

 
<<   ЗМІСТ   >>