Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Концепція формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємств

Концепція (лат. conceptio – розуміння), як трактує Вікіпедія, – система поглядів, те або інше розуміння явищ та процесів; єдиний, визначальний задум. Головним призначенням концепції є інтеграція певного масиву знання, прагнення використовувати його для пошуку та пояснення закономірностей.

Одним з положень концепції формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємств є обґрунтування взаємозв'язку управлінської стратегії та впливу факторів зовнішнього середовища.

До факторів зовнішнього середовища належать:

  • – макроекономічні фактори (податкова, бюджетна, грошово- кредитна політика держави тощо);
  • – організаційно-правові фактори (система правоохоронних, судових, контролюючих органів, що діють в державі тощо);
  • – галузеві фактори, тобто наявність об'єктивних умов від ефективного бізнесу (залежність від постачальників та контингенту споживачів);
  • – комунікаційні фактори, тобто наявність елементів ринкової інфраструктури та взаємозв'язок з ними.

Облік впливу приведених груп факторів обумовлює вибір стратегії підприємства з позицій мінімізації ризиків. Формування такої стратегії зумовить досягнення фінансової, операційної та корпоративної складових прийняття управлінських рішень на підприємстві [83, 98].

На думку автора, капітал є тільки фінансовою базою для підтримки дієздатності політичних сил. Разом з тим, концепція формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту розглядає капітал не у вартісному, а в структурному вигляді: розмір пайової участі в капіталі є умовою забезпечення фінансової підтримки політичного курсу. Первинне формування власного та позикового капіталу підприємства здійснюється виключно під впливом тих політичних сил (біологічно-фізичних, генетичних), що збираються надалі його використовувати як фінансову складову. Тут автором використано генетичний підхід (рис. 1.5) для вивчення всіх складових стадій формування та прийняття управлінського рішення, що проходять в напряму оптимізації фінансових потоків, які є головним фактором досягнення кінцевого фінансового результату (бажаного економічного ефекту діяльності підприємства).

Умовою формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства на політичному ринку є безпосередня участь трудового колективу у формуванні структури власності та подальше утворення "твердого ядра" [357] власників (власниками можуть бути як керівники підприємства, так і зовнішні інвестори).

В такому контексті фінансові потоки підприємства стають не інструментом, а лише наслідком взаємодії підприємства з іншими суб'єктами господарської діяльності, наприклад, з державою як суб'єктом політичного ринку.

Дана система поглядів та авторське розуміння явищ підтверджує залежність результативності зовнішньоекономічної діяльності підприємства від політичної кон'юнктури. Концепція формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту пояснює можливість зниження впливу політичних факторів на зовнішньоекономічну діяльність підприємств шляхом застосування евристичного підходу до формування та ефективності прийняття управлінських рішень.

Показником, який об'єктивно відображає загрозу якості формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту, є частка оборотного капіталу в структурі пасивів підприємства.

Генетичний підхід до розроблення концепції формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства

Рис. 1.5. Генетичний підхід до розроблення концепції формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства

Примітка: розроблено автором на основі [89, 103, 111, 303]

Об'єктивний характер цього показника визначається тим, що утворення оборотного капіталу є умовою та метою дії чотирьох типів фінансової стійкості (табл. 1.6), що забезпечують фінансову складову прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Таблиця 1.6

Авторська інтерпретація взаємозв'язку фінансової стійкості та фінансової незалежності підприємства

Тип фінансової стійкості

Тип фінансової незалежності

Інтерпретація

Абсолютна

стійкість

Абсолютна фінансова незалежність

Достатньо власного оборотного капіталу

Нормальна

стійкість

Фінансова незалежність на достатньому рівні

Підприємство фінансово незалежне, використовує різні джерела коштів – як власні, так і позикові. Достатньо оборотного капіталу в структурі пасивів підприємства

Нестійкий

стан

Загроза втрати фінансової незалежності

Загроза втрати фінансової незалежності, проте, зберігається можливість його відновлення за рахунок поповнення джерел власних коштів

Кризовий

стан

Фінансова

залежність

Підприємство фінансово залежне, знаходиться на межі банкрутства, не має достатньо оборотного капіталу в структурі пасивів підприємства

Таким чином, проведення оцінювання загрози втрати фінансової складової прийняття управлінських рішень в системі ангстрем менеджменту на підприємстві автором запропоновано уведенням нової дефініції "інтелектуальна фінансова складова", виходячи з визначень фінансової незалежності та фінансової стійкості. В контексті прийняття управлінських рішень – фінансова стійкість підприємства розглядається як його можливість за рахунок власних коштів покривати кошти, вкладені в активи, а фінансова незалежність як недопущення невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованостей за будь-яких зовнішніх умов [79,91].

Інтелектуальна фінансова складова (авторське) – основа концепції формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства, за якою встановленням нормального рівня економічної безпеки є логічно вірна оцінка ефективності заходів, що здійснюється через зіставлення загальної величини витрат на запобіжні заходи та втрат, яких могло б зазнати підприємство.

Як видно з табл. 1.6 , на відміну від інших механізмів, що діють у сфері фінансів підприємства, вказані чотири механізми пов'язані однією спільною категорією – оборотний капітал. Функціональність інтелектуальної фінансової складової забезпечується за умови наявності оборотного капіталу та якостей інтелекту керівника, що формує та приймає управлінські рішення.

Суть інтелектуальної фінансової складової полягає в тому, що фінансово-господарська діяльність підприємства розглядається на основі схем руху фінансових потоків, що є безперервним взаємопов'язаним процесом руху людських думок й грошових коштів. Для кожного напряму використання грошових коштів є відповідне джерело. Цикл руху фінансових потоків підприємства [104] наведено на рис. 1.6.

Потокова схема функціонування промислового підприємства

Рис. 1.6. Потокова схема функціонування промислового підприємства

Взаємозв'язок інтелектуальної фінансової складової та механізмів процесу розвитку за умови формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства

Рис. 1.7. Взаємозв'язок інтелектуальної фінансової складової та механізмів процесу розвитку за умови формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства

Примітка: розроблено автором на основі [88, 93, 101, 108, 111, 304, 367]

Одним з основних завдань підприємства в умовах негативного впливу політико-економічного середовища є мобілізація та використання інтелектуально-фінансових ресурсів, що забезпечують необхідні фінансові умови для досягнення його інтелектуальної фінансової складової формування та прийняття управлінських рішень, що є головним фактором економічного розвитку та економічного ефекту діяльності підприємства.

Розроблена автором концепція формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства включає такі положення:

  • 1) формування стратегії фінансової незалежності підприємства здійснюється на основі обліку впливу чинників зовнішнього середовища;
  • 2) формування власного та позикового капіталу, управління його структурою здійснюється на основі об'єднання економічних інтересів підприємства та економіко-політичних інтересів власників;
  • 3) управління фінансовими потоками здійснюється на основі об'єднання економічних інтересів підприємства, ринку та держави;
  • 4) ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства досягається на основі врахування політичних умов укладання зовнішньоторговельних операцій.

Структурно-логічну схему концепції формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства наведено на рис. 1.8.

Новизна цієї концепції полягає в формуванні методологічних положень та напрямів забезпечення потреби підприємства в обіговому капіталі в умовах негативного впливу зовнішнього середовища при формуванні та прийнятті управлінських рішень.

Наприклад, кризові явища на політичних ринках приводять до незбалансованої зміни власників, скорочення обсягів діяльності, ліквідації підприємств тощо.

Структурно-логічна схема концепції формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства

Рис. 1.8. Структурно-логічна схема концепції формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства

Примітка: розроблено автором на основі [102, 323, 359]

Відмінність концепції формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства від концепцій суспільного вибору, що визначають аналогічність політичного та товарного ринків й виключає регулювання розвитку політичних ринків, полягає в обґрунтуванні інтелектуальної фінансової складової формування й прийняття управлінських рішень та механізмів процесу розвитку підприємства в умовах несприятливого політичного клімату.

Іншими словами, авторська концепція формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту підприємства науково сучасна й актуальна, бо (у тому числі) активізує механізми впорядкування стихійності впливу політичних ринків на розвиток підприємства задля запобігання різноманітним ризикам.

 
<<   ЗМІСТ   >>