Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналізування інституційних чинників і моделей формування та прийняття управлінських рішень на підприємствах

Вплив інституційних змін на темпи економічного зростання в Україні та фінансову складову прийняття управлінських рішень на промислових авіапідприємствах обумовлено суперечностями економічних, політичних, правових та соціальних інститутів [89, 114].

Етапи визначеная інтегрального показника рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на промисловому авіапідприємстві

Рис. 2.3. Етапи визначеная інтегрального показника рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на промисловому авіапідприємстві

Автором запропоновано проводити аналізування рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на авіапідприємствах [109] за допомогою інтегрального показника, етапи розрахунку якого представлено на рис. 2.3.

Зважаючи на те, що наявність того чи іншого елементу в різній мірі може бути присутнім на підприємстві, оцінювання рівня впливу показника або критерію за кожною зі складових оцінювання рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень здійснюється у балах відповідно ранговій шкалі. При цьому приналежність того або іншого показника (критерію) до кожного з діапазонів означатиме присвоєння характеристиці рангу R. Кожному значенню рангу у відповідність ставиться лінгвістичний термін, що якісно характеризує показник або критерій: 1 бал – низький рівень, 2 бали – середній рівень, 3 бали – високий рівень. Для забезпечення зіставлення характеристик для розрахунку інтегральних показників бальні оцінки нормуються в діапазоні [0; 1] за формулою (2.1) [345].

Підсумковий інтегральний показник рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на підприємстві розраховується наступним чином:

(2.1)

де – інтегральні показники рівня впливу і -ої складової оцінювання рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на підприємстві;

- вагомість І -ої складової оцінювання рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на підприємстві.

За кожною зі складових оцінювання рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на підприємстві () виділяють критерії оцінювання. Тоді, інтегральні показники оцінювання рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на підприємстві з урахуванням відповідних критеріїв оцінювання матимуть вигляд:

(2.2)

де- вагомість j -го критерію оцінювання за і-ою складовою оцінювання рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на підприємстві. У свою чергу

(2.3)

де – q-й показник, що входить до складу j-го критерію оцінювання за і-ою складової оцінювання рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на підприємстві;

– вагомість q -го показника, що входить до складу j -го критерію оцінювання за i-ою складовою оцінювання рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Ступінь узгодженості експертів оцінюється за допомогою коефіцієнту конкордації Кендала [333]. Характеристику складових для проведення аналізування, критерії їх оцінювання та показники, за допомогою яких здійснюється оцінювання даних критеріїв наведено у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Характеристика складових оцінювання рівня впливу інституційних чинників на фінансову складову прийняття управлінських рішень на промислових авіапідприємствах

Складові

Критерії

Показники

Організаційні чинники

Політико-регламентаційне забезпечення

Наявність розвитку законодавчої бази підприємств

Рівень розвитку законодавчої бази для забезпечення потреб їх операційної діяльності та економічного розвитку, правова база захисту інвестицій, актуальність та стабільність прийнятих правових актів

Стимулюючий характер податкової політики

Рівень та обґрунтованість податкових ставок, необхідність змін податкового законодавства, наявність податкових пільг з метою активізації виробничо-фінансової діяльності

Результативність державного регулювання

Коефіцієнт сприятливого інвестиційного середовища в країні, вплив на формування внутрішніх га зовнішніх інвестицій, розвиток системи захисту інвестиційного капіталу інвесторів

Наявність ліцензій та сертифікатів, охорона авторських прав і винаходів

Рівень розвитку та ефективність діяльності системи охорони сертифікаційної продукції

Технічне забезпечення

Технічний розвиток підприємства

Рівень використання прогресивної техніки та технологій, ступінь новизни технічної оснащеності виробництва, перспективи технологічного поліпшення

Інноваційний розвиток, активність наукових досліджень

Якість проведення наукових досліджень, кількість власних розробок продукції, рівень розвитку інноваційних структур підприємства, впровадження нових технологій, фінансування наукових досліджень

Комунікаційне забезпечення

Використання прогресивних інформаційних технологій

Якість використання прогресивних інформаційних технологій, формування інформаційного масиву для оперативної обробки та зберігання отриманої інформації

Наявність умов руху інформації між підприємством та партнерами

Якість використання інформаційних технологій у маркетинговому комплексі, своєчасність та достовірність інформації, її надійність та достовірність, зворотній зв'язок з партнерами

Наявність умов оперативної переробки інформації

Швидкість визначення інформаційних потреб підприємства, систематизації, оцінювання і первинного аналізування отриманих даних, передачі інформації до структурних підрозділів підприємства для прийняття оперативних управлінських рішень

Наявність системи захисту інформації

Якість захисних систем від несанкціонованого доступу, комп'ютерних вірусів, захист електронних документів та конфіденційної інформації

Управлінське забезпечення

Раціональність системи управління фінансовою незалежністю підприємства

Якість організаційної структури з управління фінансовою незалежністю підприємства

Гнучкість організаційної структури

Ефективність управління фінансовими ресурсами

Рівень організаційної культури

Оптимальність умов діяльності

Ефективність делегування повноважень

Ступінь здійснення планування, організації, мотивації, реалізації та контролю

Трудові ресурси

Компетентність керівників

Коефіцієнт прогресивного мислення, розуміння важливості економічного розвитку підприємства, здатність передбачати можливі варіанти розвитку подій та вміння швидко реагувати на різноманітні зміни та приймати обґрунтовано вірні управлінські рішення

Кваліфікація спеціалістів

Рівень кваліфікації кадрів, рівень плинності кадрів, показник освітнього рівня, відповідність займаним посадам, продуктивність праці

Здатність персоналу до адаптації

Коефіцієнт здатності спеціалістів до швидкої адаптації в умовах політичної нестабільності

Участь персоналу в управлінні фінансовою незалежністю підприємства

Якість теоретичної та практичної підготовленості з фінансового менеджменту, рівень знань та професіоналізму, здатність до навчання, підвищення кваліфікації

Економічні чинники

Ринкова

інфраструктура

Вплив постачальників

Якість продукції, що поставляється, імідж постачальників, кількість партнерів, якість співробітництва

Вплив споживачів

Рівень інформованості споживачів про послуги та продукцію підприємства, рівень зміни потреб, переваг і смаків споживачів, залежність від споживача, якість співробітництва, імідж та репутація підприємства у споживачів

Вплив ринку

Індекси руху цін на ринку ресурсів, показники потреб і доступності ресурсів, місткість ринку, успішність попиту, позиція підприємства на ринку за обсягами реалізації продукції

Рівень конкуренції

Кількість конкурентів, попит на товари підприємства, займана частина галузевого ринку, яка належить конкуруючим підприємствам, рівень ділової активності підприємств, наявність конкурентних переваг, рівень монополізованості ринку

Наявність контактної аудиторії

Якість стосунків з індивідуальними інвесторами, стосунків з корпоративними інвесторами, стосунків з фінансово-кредитними установами, стосунків з урядовими інституціями, співробітництва з навчальними та науковими закладами

Інвестиційна

привабливість

Результативність підприємницької діяльності

Конкурентоспроможність продукції, привабливість продукції, асортимент продукції, прибуток

Вплив факторів зовнішнього середовища на підприємство

Рівень впливу факторів зовнішнього середовища на підприємство

Інвестиційний потенціал підприємства

Рівень інвестиційного потенціалу підприємства

Наявність системи управління ризиками

Показник впливу ризику нестабільного зовнішнього середовища, впливу ризику зниження доходності, впливу ризику прямих фінансових втрат, впливу ризику втраченої вигоди

Система

інвестування

Внутрішнє інвестування

Розмір інвестиційних вкладень всередині галузі

Зовнішнє інвестування

Розмір інвестиційних вкладень у підтримуючі галузі

Доцільність фінансових вкладень у розвиток підприємств

Фінансова стійкість підприємства

Поточна платоспроможність, коефіцієнт забезпечення власними засобами, коефіцієнт покриття, чистий прибуток, коефіцієнт Вівера

Політичні фактори мають істотний вплив на темпи економічного зростання й особливо відчутним цей вплив є для української економіки. Для країн, що характеризуються політичною відкритістю, стабільністю політичного устрою, високорозвиненою системою захисту прав приватної власності та ринковими підходами до розподілу ресурсів, механізм державного регуляторного впливу виступає лише доповненням до ефективних ринкових механізмів саморегуляції. В іншому разі держава повинна взяти на себе не лише вирішення проблем стимулювання економічного зростання, а й забезпечувати політичну стабільність в країні. Відсутність в Україні політичної стабільності, чіткої економічної програми уряду на довготермінову перспективу, значний рівень політизованості більшості економічних рішень призводять до послаблення регуляційної ролі держави та залежності фінансового стану підприємств від лобування інтересів влади в країні [89, 99].

Усунення впливу політичних чинників на фінансовий стан промислових авіапідприємств, їх фінансову незалежність та економічний розвиток повинно визначатися як критерій покращення інституційного середовища країни.

В умовах нестабільного зовнішнього середовища функціонування машинобудівних авіапідприємств визначальну роль в забезпеченні ефективності їх фінансової діяльності грає стратегія, що направлена на її основні сфери: залучення та використання фінансових ресурсів, оптимізацію фінансових потоків, що, нарешті, забезпечує фінансову незалежність від впливу інституційних чинників та економічний розвиток.

 
<<   ЗМІСТ   >>