Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки за розділом 2

 • 1. Проведено аналізування та систематизацію методів прийняття управлінських рішень й зроблено висновок, що сьогодні, в умовах техногенно-інформаційної економіки, все більш нагальним у менеджменті підприємств стає розроблення принципово нових методів, пов'язаних з управлінням не стільки людьми, скільки процесами діяльності думки з використанням сучасної електроенцефалографічної техніки на базі нових методологій та технологій, однією з котрих є створена та запропонована автором система ангстремменеджменту, поки що – для авіапідприємств.
 • 2. Доведено, що в основі кількісних методів прийняття рішень лежить науково-практичний підхід, що припускає вибір оптимальних рішень шляхом оброблення великих масивів інформації.
 • 3. Визначено, що методи науки управління підвищують якість рішень, які приймаються, за рахунок використання наукового підходу, системної орієнтації та прогнозного моделювання.
 • 4. Охарактеризовано модель, як образ методу, що є уявленням системи, ідеї або об'єкту. Керівникові часто доводиться використовувати прогнозні моделі із-за складності проблем, неможливості проводити експерименти у реальному світі, необхідності заглядати в майбутнє. Основні типи моделей науки управління: фізичні, аналогові і математичні або символічні.
 • 5. Визначено, що прогнозування використовується для виявлення альтернатив і їх вірогідності. До кількісних методів прогнозування відносяться аналізування тимчасових радів та каузальне моделювання. Під якісними методами розуміються середньо підсумкова думка журі, сукупна думка керівників та менеджерів й метод експертних оцінок (незалежного оцінювання).
 • 6. Досліджено інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень й доведено, що сьогодні саме інформація – головний чинник успіху, від професійності користування якою залежить кінцева ефективність діяльності підприємства в умовах техногенно-інформаційної економіки [77, 80].
 • 7. За результатами проведеного дослідження автором виділено:
  • – об'єктивні причини для визначення поняття "інформаційне забезпечення" – як забезпечення системи управління сукупністю уявлень, понять, даних та як діяльність, що пов'язана із засобами збирання, реєстрації, передачі, зберігання, опрацювання та представлення інформації;
  • – складові інформаційного забезпечення: інформаційні ресурси, інформаційне програмне забезпечення, інформаційно-аналітичну діяльність.
 • 8. Досліджено науково-методологічні аспекти удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на підприємстві й створено ще одне власне визначення.

Методологія (авторське) – це система певних теорій, що використовують інформаційну базу у вигляді сукупності знань про закони та категорії, за допомогою яких дійсність може отримувати адекватне відображення, науково- логічний аналіз, методику мислення (у тому числі – управління думками) та засоби мозкової діяльності.

На думку автора, призначення методології у процесі прийняття управлінських рішень – забезпечення чіткого і системного знання в свідомості та підсвідомості людей, що приймають рішення, задля досягнення поставлених цілей (вирішення проблем).

 • 9. Запропоновано оцінювати фінансову складову прийняття управлінських рішень на авіапідприємствах на загальнодержавному, галузевому рівні та рівні окремого підприємства з урахуванням впливу зовнішнього середовища. В якості інструментарію оцінювання доцільно використовувати сукупність показників та засобів їх аналізування, що складають методичне забезпечення існуючої практики оцінювання фінансової та економічної діяльності.
 • 10. Зафіксовано, що протягом останнього аналізованого періоду спостерігається негативна тенденція посилення залежності фінансового стану промислових авіапідприємств від політичних обставин, котрі обмежують їх доступ до джерел інформації, у т.ч. про фінансові ресурси.
 • 11. Виявлено створення штучного інформаційного простору для підприємств за принципом надання обмеженої інформації, або штучного створення перешкод для пошуку ними фінансових ресурсів.
 • 12. Розроблено власне визначення:

Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень на авіапідприємствах (авторське) – це процес задоволення потреб підприємств в інформації про вплив зовнішнього середовища на їх фінансову складову прийняття управлінських рішень, що базується на застосуванні спеціальних засобів її одержання, методів проведення аналізування та оцінювання, нагромадження та видачі в зручному для використання вигляді.

13. Доведено, що система інформаційного забезпечення містить сукупність інформаційних даних, їх аналізування, структуризацію й оцінювання. Розроблення інформаційного забезпечення спрямоване на використання технічних засобів управління з метою постачання необхідної інформації відповідним органам управління для організації, по-перше, безперервного процесу збирання, опрацювання, зберігання й пошуку інформації, а також передачі її на різні рівні управління; по-друге, високої надійності інформації відповідно до встановлених вимог щодо збирання та опрацювання на кожному рівні управління за умови інформаційного забезпечення ангстремменеджменту як інструменту ефективного прийняття управлінських рішень на авіапідприємствах.

У результаті дослідження зроблено висновок, що якість інформаційного забезпечення є запорукою ефективності ангстремменеджменту та методології формування та прийняття управлінських рішень на підприємствах.

При цьому, велике значення має якість розроблення та реалізації стратегії ангстремменеджменту, мова про що піде у наступному розділі монографії.

 
<<   ЗМІСТ   >>