Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Соціально-економічна ефективність управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств

Суб'єктивно-об'єктивний взаємозв'язок ангстремменеджменту та соціально-економічної ефективності функціонування авіапідприємств

В умовах негативного впливу зовнішнього середовища вирішальною передумовою ефективного прийняття управлінських рішень та подальшого розвитку авіапідприємства є економічна та соціальна ефективність його діяльності, що тісно між собою пов'язані [86].

Існуюча теорія ефективності розмежовує поняття ефекту й ефективності. Під ефектом розуміють результат заходу, а під ефективністю – співвідношення ефекту та витрат, що його викликали. Автором в цьому дослідженні ангстремменеджмент трактується як ефект, що має абсолютний вираз досягнутого результату, а ефективність виступає відносною характеристикою ефекту. Складові ангстремменеджменту та ефективності представлено нарис. 5.1.

У практиці виробничо-господарської діяльності підприємства за ступенем збільшення ефекту розрізняють одноразовий та мультиплікаційний. Одноразовий ефект ангстремменеджменту – це ефект, котрий отримано тільки раз і не буде отримано повторно. Проте, майже завжди одноразовий ефект може повторюватися та примножуватися завдяки багатонапрямковому використанню заходів, що його спричинили. Саме тому досить важливого практичного значення набуває визначення й оцінювання так званого мультиплікаційного ефекту, отримання котрого є періодичним або постійним [86, 113, 114].

Складові ангстремменеджменту та ефективності діяльності підприємства

Рис. 5.1. Складові ангстремменеджменту та ефективності діяльності підприємства

Примітка: розроблено автором

Економічний ефект ангстремменеджменту визначається як різниця між вартісною оцінкою результатів і сукупних витрат ресурсів на всіх етапах реалізації або здійснення заходів на промисловому авіапідприємстві. Він може бути потенційним (можливим) або фактичним (реальним, комерційним).

Соціальний ефект ангстремменеджменту пов'язаний із утворенням або відновленням робочих місць, підвищенням рівня зайнятості населення, збільшенням заробітної плати й доходів, забезпеченням безпеки життєдіяльності, задоволенням соціальних і духовних потреб, підвищенням кваліфікації працівників, зростанням якості та тривалості життя людини [89].

Комерційний економічний ефект ангстремменеджменту дозволяє оцінити ефективність технічних новин з урахуванням економічних інтересів підприємств-виробників та споживачів, власників капіталу.

За метою визначення ефект ангстремменеджменту поділяється на абсолютний та порівняльний.

Абсолютний ефект ангстремменеджменту характеризує загальну його величину, яку має промислове авіапідприємство від своєї діяльності за певний проміжок часу. Порівняльний ефект відображає підсумки порівняння можливих варіантів господарювання та вибору кращого з них; його рівень відбиває економічні та соціальні переваги обраного варіанту здійснення господарських рішень. Абсолютний та порівняльний ефекти тісно взаємозв'язані та доповнюють один одного [113, 114].

Економічна ефективність діяльності підприємства пов'язана із соціальною ефективністю цієї діяльності, оскільки результати роботи підприємства є базою для задоволення соціальних потреб. Соціальну ефективність розглядають як на рівні окремо взятого підприємства, так і на загальнодержавному чи регіональному рівні. Основою соціальної ефективності є соціальний ефект [81, 113].

Економічна та соціальна ефективність – це здебільшого протилежні характеристики діяльності підприємства, оскільки економічна ефективність виражає передусім приватні інтереси власників підприємства, а соціальна – суспільні інтереси, інтереси колективів підприємств, які не завжди є його власниками.

Незважаючи на різницю між ними, вони взаємопов'язані та складають єдине ціле – соціально-економічну ефективність підприємства. Економічна ефективність може бути основою зростання соціальної ефективності, і навпаки. Соціально-економічна ефективність підприємства є комплексною характеристикою здобуття ним фінансової незалежності в умовах негативного впливу зовнішнього середовища [77, 89].

Проведено аналізування існуючих методів оцінювання ефективності діяльності авіапідприємств з урахуванням особливостей оцінювання та аналізування діяльності промислових підприємств та їх виробничої інфраструктури в умовах негативного впливу зовнішнього середовища. Зроблено наступний висновок: для оцінювання ефективності діяльності промислових авіапідприємств в умовах негативного впливу зовнішнього середовища доцільно використовувати систему показників, оскільки саме ця система дозволяє всебічно оцінювати результати конкретного управлінського рішення, яке сприятиме досягненню фінансової незалежності. Найбільш прийнятні методи оцінювання ефективності діяльності – це методи, засновані на витратному та ресурсному, якісному та кількісному підходах до оцінювання. При цьому доцільно їх суміщати, тобто оцінювати ефективність фінансово-економічним методом (кількісний підхід) всіх сфер діяльності підприємства (якісний підхід).

Соціально-економічну ефективність діяльності промислового авіапідприємства запропоновано розглядати за критеріями та показниками, що представлено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Критерії та показники оцінки соціально-економічної ефективності діяльності промислового авіапідприємства

Вид

ефективності

Критерії оцінювання

Методи оцінювання

Показники оцінювання

Економічна ефективність діяльності промислового авіапідприємства

відповідність фінансової стратегії задачам його економічного розвитку;

Структурно-динамічний аналіз

показник фінансової стійкості;

забезпечення зростання фінансового потоку промислового авіапідприємства;

приріст чистого фінансового потоку;

оптимізація структури оборотного капіталу промислового авіапідприємства;

приріст оборотного капіталу, коефіцієнт автономії;

мінімізація валютних ризиків на основі підвищення якості ускладнених промисловим авіапідприємством зовнішньоекономічних контрактів;

зниження рівня валютних ризиків по зовнішнім контрактам;

наявність середньо – та довгострокових інвестиційних проектів, що сприяють розвитку підприємства;

приріст інвестицій;

довільний стан матеріально-технічної бази

коефіцієнти оновлення, фондовіддача, фондоозброєність

Соціальна ефективність діяльності промислового авіапідприємства

збільшення рівня середньої заробітної плати на підприємстві до середньогалузевої;

Порівняльно-динамічний аналіз

співвідношення рівня середньої заробітної плати на підприємстві з середньогалузевим;

збільшення кількості робочих місць на промисловому авіапідприємстві;

темпи росту кількості робочих місць на промисловому авіапідприємстві

збільшення продуктивності праці персоналу;

темпи росту продуктивності праці персоналу;

забезпечення зростання рівня оплати праці персоналу;

темпи змін рівня оплати праці персоналу ;

збільшення частки чисельності персоналу з найвищим рівнем кваліфікації у загальній чисельності персоналу

темпи змін частки чисельності персоналу з найвищим рівнем кваліфікації у загальній чисельності персоналу.

Примітка: розроблено автором

Доведено, що вирішальною передумовою ефективного прийняття управлінських рішень та подальшого розвитку промислового авіапідприємства є економічна та соціальна ефективність його діяльності. Соціально-економічна ефективність діяльності підприємства є комплексною характеристикою досягнення його фінансової незалежності в умовах негативного впливу зовнішнього середовища. Для її визначення застосовано комплексний підхід, що включає сукупність завдань, принципів, методів, критеріїв та систему показників, що дозволяють всебічно оцінювати формування, прийняття та реалізацію управлінських рішень [77, 91, 1091.

Одним з перспективних напрямків даного наукового дослідження є розроблення методологічних рекомендацій щодо оцінювання соціально-економічної ефективності діяльності промислових авіапідприємств в умовах негативного впливу зовнішнього середовища.

Суб'єктивний взаємозв'язок вищеперерахованих ефектів ангстремменеджменту та соціально-економічної ефективності діяльності авіапромислових підприємств проявляється через специфіку організації їх фінансово-господарської діяльності, а саме, через наукоємність кінцевої продукції, кооперованість виробництва, залежність виробничого процесу від інноваційності та капіталоємності виробничої діяльності. Саме відтік власних та інших коштів підприємств внаслідок негативного впливу зовнішнього середовища, наприклад, використання коштів на фінансування будь-яких політичних потреб, робить практично неможливим дослідження соціально-економічної ефективності фінансово-господарської діяльності авіапромислових підприємств [86]. Тому для оцінювання соціально-економічної ефективності фінансово-господарської діяльності авіапромислових підприємств запропоновано наступну систему критеріїв та показників (табл. 5.2)

Таблиця 5.2

Критерії та показники оцінювання соціально-економічної ефективності фінансово-господарської діяльності авіапідприємств

Критерії

Показники

Наявність (достатність) коштів для фінансування поточної діяльності

Надлишок або недолік коштів для фінансування поточної діяльності, у тому числі:

а) власних (у вигляді капіталізованого прибутку); б) прирівняних до власних (інвестиції); в) позикових; г) загальної величини коштів

Наявність (достатність) коштів для фінансування інноваційної діяльності

Надлишок або недолік коштів для фінансування інноваційної діяльності, у тому числі:

Наявність (достатність) коштів для фінансування розширення виробництва

Надлишок або недолік коштів для фінансування розширення виробництва, у тому числі:

Наявність (достатність) коштів для фінансування науково-конструкторських та дослідницьких робіт

Надлишок або недолік коштів для фінансування науково-конструкторських та дослідницьких робіт, у тому числі:

Наявність (достатність) коштів для фінансування виконання зобов'язань за

зовнішньоекономічною діяльності

Надлишок або недолік коштів для фінансування виконання зобов'язань за зовнішньоекономічною діяльності, утому числі:

Наявність (достатність) коштів для фінансування соціальної діяльності

Надлишок або недолік коштів для фінансування соціальної діяльності, у тому числі:

Примітка: розроблено автором

Таким чином, оцінювання здійснюється не за результатами, а за умовою забезпечення цього результату і такою умовою є наявність або недолік коштів.

Особливістю даного підходу є орієнтованість оцінювання соціально- економічної ефективності не на фактичний результат фінансово- господарської діяльності підприємства, а на реальну умову його забезпечення. Автором дослідження розроблено програму забезпечення ефективного прийняття управлінських рішень з урахуванням стадій життєвого циклу з метою досягнення соціально-економічної ефективності авіапідприємства, про що йдеться у наступному параграфі монографії.

 
<<   ЗМІСТ   >>