Повна версія

Головна arrow Природознавство arrow Ангстремменеджмент авіапідприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Програмування забезпечення соціально-економічної ефективності управлінських рішень на авіапідприємствах з урахуванням стадій життєвого циклу

Соціально-економічний ефект формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств пов'язаний з управлінням та регулюванням усіх сфер діяльності підприємства. Це організаційно-економічні, техніко-економічні, науково-технічні, власницькі, фінансові, інвестиційні, соціальні, правові та інші заходи вдосконалення й управління цими сферами й установами управління.

Згідно з певними обставинами більшість промислових авіапідприємств України перебувають на стадії спаду або на шляху виходу з нього.

Десинергетичний підхід припускає конкретизацію мети та завдань стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства в залежності від життєвого циклу (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Цілі та завдання стратегії ефективного прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємства залежно від життєвого циклу

Стадії життєвого циклу

Завдання

Мета

Зародження

Мобілізація усіх ресурсів

Бренд, імідж,

перші показники економічного ефекту

Зростання

Збільшення усіх показників виробництва

Закріплення на своєму сегменті ринку та освоєння нових. Збільшення економічного ефекту

Стабільний розвиток

Стабільність усіх показників на достатньому проміжку часу

Низький рівень впливу різноманітних ризиків на економічний ефект

Зрілість

Збалансованість усіх показників виробництва

Повна незалежність від різноманітних ризиків на економічний ефект

Спад розвитку

Стійка рівновага

Результативні заходи запобігання кризам та рейдерським атакам

Відродження

Розроблення заходів антикризового розвитку та антикризового управління

Програмування активізації інвестиційних та інноваційних процесів

Примітка: розроблено автором [89]

Даний підхід дає можливість формувати систему тактичних та операційних заходів на кожному етапі життєвого циклу авіапідприємства.

Особливу увагу слід приділяти зворотному зв'язку між запланованими цілями та завданнями та перебігом виконання поставлених завдань, що дають можливість керівникам за наслідками стратегічного моніторингу оперативно використовувати отриману інформацію в управлінських цілях.

Запропоновано алгоритм здійснення стратегічного моніторингу формування та реалізації стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства (рис. 5.2) як методу дослідження та оцінювання діяльності суб'єктів господарювання, що дав можливість на основі покрокової діагностики діяльності своєчасно оцінювати й усувати негативні тенденції в його розвитку на будь-якій стадії життєвого циклу; забезпечувати зворотний зв'язок між запланованими цілями та завданнями і перебігом виконання поставлених завдань; мінімізовувати негативний вплив нестабільного політико-економічного середовища.

Водночас, слід пам'ятати, що реалізація даної стратегії перебуває під впливом загрози дії нестабільного зовнішнього середовища [86].

Необхідність розгляду ризиків підприємств у нестабільних зовнішніх умовах потребує коригування існуючих принципів управління ними та додаткового обґрунтування ефективності використовуваних методів їх аналізування. Одним із важливих етапів розроблення та реалізації стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства є розроблення механізму управління ризиками нестабільного зовнішнього середовища. В процесі розроблення запропоновано визначати, наскільки рівень прогнозного ризику нестабільного політико-економічного середовища є загрозою для ефективного прийняття управлінських рішень та подальшого розвитку авіапідприємства. Механізм управління ризиками нестабільного зовнішнього середовища при розробленні стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства розглянуто вище, у параграфі 3.2 цього дослідження.

Алгоритм програмування ефективності стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства

Рис. 5.2. Алгоритм програмування ефективності стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства

Примітка: розроблено автором

Реалізовано методику оцінювання потенціалу ефективності прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств на основі моделювання (прогнозування) в умовах негативного впливу зовнішнього середовища [86].

І етап. Зовнішнє аналізування в звичайній системі менеджменту.

Оцінювання проведено експертним методом, експерти – провідні спеціалісти авіапідприємства.

Таблиця 5.4

Рівень впливу ризику впливу негативного зовнішнього середовища на ефективність прийняття управлінських рішень в звичайній системі менеджменту авіапідприємства ДП "Антонов"

Рівень ризику

Значення

Питома вага, коеф.

1. Рівень впливу ризику погіршення економіко-політичної ситуації в Україні:

0,154

0,200

рівень впливу ризику Рц

0,900

вірогідність виникнення ризику Рі2

0,857

рівень впливу ризику Rl =Рц ■Різ

0.771

2. Рівень впливу ризику втрат при погіршенні економічної ситуації в Україні:

0,143

0,200

рівень впливу ризику Р21

0,950

вірогідність виникнення ризику р22

0,755

рівень впливу ризику 21 -Р22

0,717

3. Рівень інформаційного ризику:

0,085

0,100

рівень впливу ризику Рц

0,999

вірогідність витіснення ризику Р22

0,850

рівень впливу ризикуй =Рзі 'P32

0,849

4. Рівень правового ризику:

0,114

0,200

рівень впливу ризику

0,867

вірогідність витіснення ризику Р42

0,655

рівень впливу ризику К4 = РР42

0,568

5. Рівень валютного ризику:

0,076

0,100

рівень впливу ризику Р51

0,933

вірогідність витіснення ризику Р42

0,815

рівень впливу ризику Rs l's! ■ P32

0,760

6. Рівень впливу ризику негативного впливу ринкової інфраструктури:

0,028

0,100

рівень впливу ризику Р

0,625

вірогідність виникнення ризику Рб2

0,455

рівень впливу ризику iis = Р61 ■ Р62

0,284

7. Рівень інших ризиків:

0,025

0,100

рівень впливу ризику Рті

0.500

вірогідність виникнення ризику Р?2

0.500

рівень впливу ризику Лр = Р?Г Р 72

0.250

Загальний рівень впливу ризикуй = kjxRj + k^xRi +K3XR3 + K4XR4 + K3XR3+ k6xR6+ k7xR7

0,625

1,000

Примітка: розраховано автором на основі фінансових звітів підприємства

Загальний рівень впливу ризику 0,625 відповідає зоні виправданого ризику (табл. 5.4).

II етап. Внутрішнє аналізування в звичайній системі менеджменту.

Стадія життєвого циклу авіапідприємства ДП "Антонов" – зрілість.

Вплив життєвого циклу підприємства в умовах негативного зовнішнього середовища на значущість складових представлено в табл. 5.3. Як бачимо, максимальний негативний вплив зовнішнього середовища на даній стадії життєвого циклу здійснюється на внутрішні бізнес-процеси. На другому місці – на фінансовий стан підприємства та навчання і зростання персоналу, на третьому – на роботу з клієнтами [86, 88].

Вагомість складових визначено експертним методом. Сумарна вагомість складових, як і повинно, дорівнює одиниці (табл. 5.5).

Таблиця 5.5

Складові системи звичайного менеджменту авіапідприємств в залежності від стадій життєвого циклу авіапідприємства в умовах негативного впливу зовнішнього середовища та їх вагомість

Складові ангстремменеджменту

Вага, коеф.

Складова внутрішніх бізнес-процесів

0,300

Інтелектуальна фінансова складова

0,230

Складова навчання та зростання персоналу

0,170

Клієнтська складова

0,300

Сумарна вага

1,000

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Проведено аналізування впливу зовнішнього середовища на ефективність менеджменту авіапідприємства за кожною зі складових [86, 88].

Оскільки максимальний негативний вплив зовнішнього середовища здійснюється на внутрішні бізнес-процеси підприємства, то складова внутрішніх бізнес-процесів має найбільшу питому вагу – 0,3.

IV етап. Прогнозування тенденцій стратегічного потенціалу ефективності прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємства з використанням теорії нейронних мереж.

Розраховано прогнозний загальний рівень ризику на машинобудівному заводі ДП "Антонов" у зв'язку із впровадженням авторської системи ангстремменеджменту (табл. 5.6).

Таблиця 5.6

Прогнозний рівень впливу ризику зовнішнього середовища на ефективність прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємства ДП "Антонов"

Рівень впливу ризику

Значення

Питома вага, коеф.

1. Рівень впливу ризику погіршення економіко-політичної ситуації в Україні:

0,048

0,200

рівень впливу ризику Рц

0,950

вірогідність виникнення ризику Рі2

0,250

рівень впливу ризику R1 = Р11 -Р12

0,238

2. Рівень впливу ризику втрат при погіршенні економічної ситуації в Україні:

0,057

0,200

рівень впливу ризику Р21

0,9500

вірогідність виникнення ризикуй

0,300

рівень впливу ризику R2 Р21 •?22

0,285

3. Рівень інформаційного ризику:

0,005

0,100

рівень впливу ризику Рзі

0,999

вірогідність виникнення ризику Р22

0,050

рівень впливу ризику Rs = Р31 ' Р32

0,050

4. Рівень правового ризику:

0,118

0,200

рівень впливу ризику Р41

0,900

вірогідність виникнення ризику Pj2

0,655

рівень впливу ризику R4 = Р41 Р42

0,590

5. Рівень валютного ризику:

0,033

0,100

рівень впливу ризику Pii

0,650

вірогідність виникнення ризику Р52

0,500

рівень впливу ризику R5 = PSI52

0,325

6. Рівень впливу ризику негативних показників ринкової інфраструктури:

0,029

0,100

рівень впливу ризику Реї

0,650

вірогідність виникнення ризику Рб2

0,450

рівень впливу ризику % = Рбі • Рб2

0.292

7. Рівень інших ризиків:

0,013

0,100

рівень впливу ризику Р22

0.500

вірогідність виникнення ризику Р?2

0.500

рівень впливу ризику Pp = РР72

0.250

Загальний рівень впливу ризику R = кі xRj +

K2xR2 +K3xRt + K4XR4 + К5ХР5+ K(XR6+ K7XR7

0,303

1,000

Пртмітка: розраховано автором на основі результатів нейромережевого моделювання

Впровадження системи ангстремменеджменту на ДП "Антонов" призвело до підвищення рівня ефективності прийняття управлінських рішень та радикального зменшення залежності від негативного впливу зовнішнього середовища. Загальний рівень впливу ризику негативного зовнішнього середовища знизився з 0,625 до 0,303 й перемістився з зони виправданого ризику до зони стійкості.

Представлено основні напрями, їх показники та питому вагу складової внутрішніх бізнес-процесів, за якими проводилося оцінювання (табл. 5.7).

Вагомість напрямів та показників визначено експертним методом. Сумарна вагомість коефіцієнтів напрямів, як і повинно, дорівнює одиниці.

Таблиця 5.7

Характеристика напрямів фінансової складової внутрішніх бізнес-процесів в звичайній системі менеджменту авіапідприємств

Напрям

Динаміка

Питома вага, коеф.

Інноваційний процес

0,550

Розроблення нових продуктів та послуг

збільшення

0,800

Просування нових продуктів та послуг на ринок

збільшення

0,500

Процес управління виробництвом

0,400

Виробництво товарів та послуг

збільшення

0,500

Управління якістю

збільшення

0,500

Сумарна вага

1,000

Примітка: розраховано автором [88] на основі Додатків А-Д

Проведено нормування показників: максимальні значення прийнято за кращі для показників складової внутрішніх бізнес-процесів.

Нормування проведено за формулою (3.7), розрахункові їх значення представлено в табл. 5.8.

Таблиця 5.8

Розрахунок ключового показника результативності фінансової складової внутрішніх бізнес-процесів в звичайній системі менеджменту авіапідприємства

Показники

Мінімальне значення

Максимальне значення

Фактичне значення

Нормоване значення

Питома вага, коеф.

Нормоване значення з урахуванням ваги

Значення

Інноваційний процес

0,600

X

0,469

Кількість нових продуктів та послуг, що першими були представлені на ринках, од

2

7

5

0,770

0,550

0.335

X

Дохід, отриманий від продажу нового продукту, млн.грн.

120

230

195

0,713

0,550

0.437

X

Процес управління виробництвом

",400

X

0,267

Рентабельність реалізованого товару, коеф

0,120

0,360

0,311

0,770

0,550

0,395

X

Число

процесів, що зазначені як покращені, од

43

95

77

0,547

0,550

0,275

X

Ключовий показник результативності складової внутрішніх бізнес-процесів

1,000

X

0,767

Примітка: розраховано автором [88] на основі Додатків А-Д

Характеристику рейтингу складової внутрішніх бізнес-процесів відповідно до нейромережевого моделювання [88] представлено в табл. 5.9.

Таблиця 5.9

Відповідність рівня ключового показника результативності складової внутрішніх бізнес-процесів за нейромережевим моделюванням

Рівень

Діапазон балів

Характеристика

Дуже низький (дуже погано)

0.000-0.185

Підприємство має дуже низький рівень внутрішніх бізнес-процесів (вельми негативний вплив зовнішнього середовища)

Низький (погано)

0,186-0.375

Підприємство має низький рівень внутрішніх бізнес-процесів (негативний вплив зовнішнього середовища)

Середній

(задовільно)

0,376-0,675

Підприємство має середній рівень внутрішніх бізнес-процесів (середній вплив зовнішнього середовища)

Високий (добре)

0,676-0,835

Підприємство має високий рівень внутрішніх бізнес-процесів (низький негативний вплив зовнішнього середовища)

Дуже високий (відмінно)

0,836-1,000

Підприємство має дуже високий рівень внутрішніх бізнес-процесів (відсутній негативний вплив зовнішнього середовища)

Примітка: розраховано автором [86, 88, 110] на основі Додатків А-Д

Таким чином, ключовий показник результативності складової внутрішніх бізнес-процесів в системі ангстремменеджменту авіапідприємства виявився рівним 0,767, що означає високий рівень внутрішніх бізнес-процесів, за яким негативний вплив зовнішнього середовища на ці процеси майже не здійснюється. Оскільки складова внутрішніх бізнес-процесів є інструментом створення вартості, підприємству необхідно продовжувати розвивати інноваційні процеси та процеси управління виробництвом [86, 113, 114].

Вплив зовнішнього середовища на фінансовий стан підприємства оцінено за допомогою інтелектуальної фінансової складової, яка має питому вагу – 0,25.

Вагомість кожної групи показників в системі ангстремменеджменту авіапідприємств визначено експертним методом з урахуванням життєвого циклу підприємства – зрілість. Сумарна вагомість групи показників та одиничних показників, як і повинно, дорівнює одиниці (табл. 5.10).

Таблиця 5.10

Характеристика інтелектуальної фінансової складової ефективності прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств

Показники

Динаміка

Питома вага, коеф.

Показники рентабельності

0,300

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком, коеф.

збільшення

0,370

Рентабельність виробничих фондів, коеф.

збільшення

0,280

Рентабельність власного капіталу, коеф.

збільшення

0,350

Показники майнового стану

0,200

Частка основних засобів в активах, коеф.

зменшення

0,360

Частка оборотних виробничих фондів в обігових коштах, коеф.

збільшення

0,270

Частка оборотних виробничих фондів в активах, коеф.

збільшення

0.370

Показники позиції на ринку цінних паперів

0,200

Дохід на акцію, тис. грн./акція

збільшення

0.310

Дивіденд на акцію, тис. грн.

збільшення

0.290

Коефіцієнт котирування акцій

збільшення

0.400

Показники ліквідності

0,100

Коефіцієнт поточної ліквідності

збільшення

0.320

Коефіцієнт швидкої ліквідності

збільшення

0.310

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, коеф.

збільшення

0.370

Показники фінансовій стійкості

0,100

Коефіцієнт фінансової незалежності

збільшення

0.300

Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами

збільшення

0.330

Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів

збільшення

0,370

Показники діловій активності

одоо

Фондовіддача

збільшення

0,270

Період одного обороту обігових коштів, днів

зменшення

0,250

Період одного обороту запасів, днів

зменшення

0,230

Період погашення дебіторської заборгованості, днів

зменшення

0,250

Сумарна вага

1,000

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Максимальні значення прийнято за кращі для наступних показників: рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком, виробничих фондів, власного капіталу; частки оборотних виробничих фондів в обігових коштах, оборотних виробничих фондів в активах; дохід на акцію, дивіденд на акцію, коефіцієнт котирування акцій; коефіцієнт швидкої та поточної ліквідності, співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості; коефіцієнти фінансової незалежності, забезпечення оборотних активів власними коштами, забезпечення власними обіговими коштами запасів, фондовіддача.

Мінімальні значення прийнято за кращі для наступних показників: частка основних засобів в активах; періоди одного обороту обігових коштів (днів), одного обороту запасів (днів) та погашення дебіторської заборгованості (днів). Розрахункові їх значення представлено в табл. 5.11.

Таблиця 5.11

Відповідність рівня ключового показника ефективності прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств за результатами нейромережевого моделювання

Рівень

Діапазон балів

Характеристика

Дуже низький (дуже погано)

0,000-0,115

Підприємство має дуже низький рівень фінансового стану, зовнішнє середовище дуже негативно на нього впливає

Низький (погано)

0,116-0,375

Підприємство має низький рівень фінансового стану, зовнішнє середовище негативно на нього впливає

Середній

(задовільно)

0.376-0,635

Підприємство має середній рівень фінансового стану, зовнішнє середовище має середній рівень впливу на нього

Високий (добре)

0.636-0,800

Підприємство має високий рівень фінансового стану, зовнішнє середовище майже не впливає на нього

Дуже високий (відмінно)

0,801-1,000

Підприємство має дуже високий рівень фінансового стану, зовнішнє середовище не впливає на нього

Примітка: розраховано автором [86] на основі Додатків А-Д

Таким чином, ключовий показник результативності фінансової складової ангстремменеджменту авіапідприємства виявився рівним 0,811, тобто підприємство має дуже високий рівень фінансового стану, а зовнішнє середовище не впливає на нього. Оскільки фінансова складова ефективного прийняття управлінських рішень дозволяє оцінити економічні наслідки зроблених дій, то розроблена стратегія відповідає загальному плану досягнення фінансового успіху авіапідприємства.

Складова навчання та зростання персоналу має питому вагу – 0,25.

Основні напрями, їх показники та питому вагу складової навчання та зростання персоналу, за якими проводилося оцінювання, представлено у табл. 5.12. Вагомість напрямів та показників визначено експертним методом, їх сумарна вагомість, як і повинно, дорівнює одиниці.

Таблиця 5.12

Характеристика складової навчання та зростання персоналу в системі ангстремменеджменту авіапідприємства

Напрям

Динаміка

Питома вага, коеф.

Управління трудовими

ресурсами

збереження кадрової бази

збільшення

0.370

Управління інформаційними ресурсами

управління програмними застосуваннями

збільшення

0.400

Управління організацією праці

вдосконалення корпоративної культури

збільшення

0,230

Сумарна вага

1,000

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Максимальні значення прийнято кращими для показників складової навчання та зростання персоналу, тому нормовано за формулою (4.1). Розрахункові їх значення представлено в табл. 5.13.

Таблиця 5.13

Розрахунок ключового показника результативності складової навчання та зростання персоналу в системі ангстремменеджменту авіапідприємств

Показники

Мінімальне

значення

Максимальне

значення

Фактичне

значення

Нормоване

значення

Питома

вага,

коеф.

Нормоване значення з урахуванням ваги

Значення

Управління трудовими ресурсами

0,370

X

0,264

коефіцієнт

стабільності

кадрів

0.653

0.854

0.782

0.654

0.370

0.264

Управління інс

юрмаційними ресурсами

0,400

X

0,287

коефіцієнт забезпеченості інформацією

0.502

0.805

0.787

0.965

0.400

0.287

Управління організацією праці

0,230

X

0,265

коефіцієнт корпоративно ї культури

0,452

0.603

0.583

0.893

0.230

0.265

Ключовий показник результативності складової навчання і зростання персоналу

1,000

X

0,916

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Отримано рівень загального інтегрального показника стратегічного потенціалу ангстремменеджменту авіапідприємства 0,916, тобто підприємство практично повністю незалежне від негативного впливу зовнішнього середовища. Потенціал його стійкості виявився дуже високим.

III етап. Визначення стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства.

На підставі табл. 5.14 та рис. 5.2 зроблено висновок про ефективність авторської розробки стратегії ангстремменеджменту авіапідприємства та зони ризику, в якій функціонує підприємство.

Таблиця 5.14

Показники стратегічного потенціалу ефективності прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств при негативному впливі зовнішнього середовища

Показники

Значення

Питома

вага,

коеф.

Значення

Рівень

Якісна оцінка

Ключовий показник результативності складової

внутрішніх бізнес – процесів

0,735

0,300

0,221

Підприємство має високий рівень внутрішніх бізнес- процесів, зовнішнє середовище майже на них не впливає

добре

Ключовий показник результативності фінансової складової

0,811

0,250

0,209

Підприємство має дуже високий рівень фінансового стану, зовнішнє середовище не впливає на нього

відмінно

Ключовий показник результативності складової навчання і зростання персоналу

0.818

0,250

0,204

Підприємство має дуже високий рівень навчання і зростання персоналу, зовнішнє середовище не впливає на нього

відмінно

Ключовий показник результативності клієнтської складової

0.801

0.200

0.160

Підприємство має дуже високий рівень

результативності роботи з клієнтами, зовнішнє середовище не впливає на нього

відмінно

Загальний інтегральний показник

1

0,789

Підприємство фінансово незалежно від негативного виливу зовнішнього середовища, потенціал його утримання дуже високий

добре

Примітка: розраховано автором [86, 88, 89, 110] на основі Додатків А-Д

Підприємство характеризується зоною виправданого ризику та

оборонно-атакуючою стратегією ангстремменеджменту, що направлена не тільки на утримання фінансового успіху, але й на зниження негативного впливу ризиків нестабільного зовнішнього середовища. Перспективою подальшого його розвитку є активізація його зовнішньоекономічної діяльності, вихід на нові ринки збуту, проведення активної маркетингової політики тощо.

Проведено оцінювання зміни стійкості фінансового стану підприємства за умови впровадження системи ангстремменеджменту.

Прогнозування впливу ризиків зовнішнього середовища за умови впровадження системи ангстремменеджменту на фінансову незалежність підприємства проведено із залученням радіально-базисної нейронної мережі, представленої у розділі 3.2 монографії. Результати представлено в табл. 5.15.

Таблиця 5.15

Прогнозні показники стратегічного потенціалу стійкості авіапідприємства ДП "Антонов" при впровадженні системи ангстремменеджменту

Показники

Значення

Питома

вага,

коеф.

Значення

Рівень

Якісна оцінка

Ключовий показник результативності складової внутрішніх бізнес – процесів

0.750

0.300

0.225

Підприємство має високий рівень внутрішніх бізнес – процесів, оскільки зовнішнє середовище майже на них не впливає

добре

Ключовий показник результативності фінансової складової

0.718

0.250

0.179

Підприємство має високий рівень фінансового стану, зовнішнє середовище майже не впливає на

нього

добре

Ключовий показник результативності складової навчання і зростання персоналу

0,751

0,250

0,188

Підприємство має високий рівень навчання і зростання персоналу, зовнішнє середовище майже не впливає на нього

добре

Ключовий показник результативності клієнтської складової

0,957

0.200

0.191

Підприємство має дуже високий рівень

результативності роботи 3 клієнтами, зовнішнє середовище не впливає на нього

відмінно

Загальний інтегральний показник

1,000

0,783

Підприємство фінансово незалежне від негативного виливу зовнішнього середовища, потенціал його утримання дуже високий

добре

Примітка: розраховано автором [86, 89, 98, 110] на основі результатів нейромережевого моделювання

Як бачимо, прогнозний рівень загального інтегрального показника стратегічного потенціалу ефективності прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємства дорівнює 0,783, тобто підприємство практично фінансово незалежне від негативного виливу зовнішнього середовища та має високий потенціал його підтримки.

Як було зазначено вище, ризик зовнішнього середовища 0,625 відповідає виправданому. При впровадженні системи ангстремменеджменту ризик зменшується до значення 0,303 й переходить до зони стійкості.

V етап. Розроблення рекомендацій.

Оскільки в основі зовнішньоекономічної діяльності підприємства лежить різноманітна інформація, то логічно розробити заходи кодування та блокування внутрішньої інформації, а саме: передбачення незалежності та стабільності діяльності авіапідприємства у разі негативного впливу зовнішньоекономічних факторів (вихід інформації за доступні межі) [86].

Розраховано прогнозний рівень впливу ризиків на ефективність прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств після заходів кодування та блокування внутрішньої інформації за допомогою нейромережевого моделювання в межах програми баз даних штучного інтелекту (табл. 5.16).

Таблиця 5.16

Прогнозний рівень впливу ризику зовнішнього середовища після заходів кодування та блокування внутрішньої інформації в системі ангстремменеджменту ДП "Антонов"

Рівень впливу ризику

Значення

Питома вага, 1, коеф.

1. Рівень впливу ризику погіршення економіко-політичної ситуації в Україні:

0,111

0,200

рівень впливу ризику Рц

0.850

вірогідність виникнення ризику Р12

0.655

рівень впливу ризикуй/ = Рц ■ Р12

0.557

2. Рівень впливу ризику втрат при погіршенні економічної ситуації в Україні:

0,094

0,200

рівень впливу ризику Рп

0,850

вірогідність виникнення ризику р22

0,550

рівень впливу ризику^ = Р21 -Рп

0,468

3. Рівень впливу інформаційного ризику:

0,019

0,050

рівень впливу ризику Рц

0,850

вірогідність виникнення ризику Рі2

0,455

рівень впливу ризику Rs Р31 Р32

0,387

4. Рівень впливу правового ризику:

0,084

0,150

рівень впливу ризику Р41

0,850

вірогідність виникнення ризику Р42

0,655

рівень впливу ризику R4 = Р41 Р42

0,557

5. Рівень впливу валютного ризику:

0,030

0,100

рівень впливу ризику Psi

0,600

вірогідність виникнення ризику Ps2

0,500

рівень впливу ризику Ri Pm -Ps2

0,300

6. Рівень впливу ризику негативних показників ринкової інфраструктури:

0,014

0,050

рівень впливу ризику Р61

0,600

вірогідність виникнення ризику Р62

0,450

рівень впливу ризику Кб = Рбі Р62

0,270

7. Рівень інших ризиків:

0,013

0,050

рівень впливу ризику Рп

0,500

вірогідність виникнення ризику Pj2

0,500

рівень впливу ризику і?р = Рп-Р72

0,250

Загальний рівень впливу ризику R = KjxRi + K2XR2 +K3XR3 +

0,449

1,000

K4XR4 + K5XR5+ КбХЯб+ kjxRj

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Загальний рівень впливу ризику зовнішнього середовища виявився рівним 0,449, що відповідає виправданому.

Прогнозування впливу ризиків зовнішнього середовища на рівень ефективності прийняття управлінських рішень проведено із залученням нейронної мережі NARX, представленої у розділі 4.3 монографії; підсумки – у табл. 5.17.

Таблиця 5.17

Рівень впливу ризиків зовнішнього середовища на ефективність прийняття управлінських рішень за умови блокування інформації в системі ангстремменеджменту авіапідприємств

Показник

Значення

Прогнозний рівень впливу ризиків зовнішнього середовища при впровадженні системи ангстремменеджменту підприємства

0.490

Прогнозний рівень впливу ризиків зовнішнього середовища після заходів щодо блокування інформації

0.449

Ефективність прийняття управлінських рішень без урахування ризиків

0.250

Ефективність прийняття управлінських рішень з урахуванням ризиків

0.217

Ефективність прийняття управлінських рішень з урахуванням ризиків після їх мінімізації

0.233

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Обґрунтувати величину прогнозного чистого доходу та прогнозної виручки від реалізації (валового доходу) можливо на основі портфеля заказів підприємства. У якості базових величин показників ангстремменеджменту авіапідприємства – елементи собівартості, операційних, інших витрат та доходів, що використовують фактичні значення показників звітного періоду або очікувані значення показників поточного періоду. На основі визначених вищеперелічених показників розраховано величину прогнозного чистого прибутку (табл. 5.18).

Таблиця 5.18

Ефективність ангстремменеджменту ПАТ "Мотор Січ"

Показник

Розрахунок

Значення

Прогнозований чистий дохід від реалізації продукції, млн. грн.

X

1,918

Собівартість продукції, млн. грн.

X

1,535

Прогнозована сума прибутку без урахування ризиків, млн. грн

X

0,384

Ефективність прийняття управлінських рішень без урахуванням ризиків, коеф.

  • 0,384
  • 1,535

0,250

Ефективність прийняття управлінських рішень 3 урахуванням ризиків, коеф.

X

0,217

Прогнозована сума прибутку з урахуванням ризиків до впровадження заходів щодо їх мінімізації, млн. грн.

  • 1,535-0,217
  • 100.0

0,003

Прогнозована сума втрат до впровадження заходів щодо мінімізації ризиків, млн. грн.

0,384 – 0,003

0,381

Ефективність прийняття управлінських рішень після впровадження заходів щодо мінімізації ризиків

X

0,233

Прогнозована сума прибутку після впровадження заходів щодо мінімізації ризиків, млн. грн.

  • 1,535-0,233
  • 100,0

0,004

Прогнозована сума втрат після впроваджених заходів щодо мінімізації ризиків, млн. грн.

0,384 – 0,004

0.380

Ефективність ангстремменеджменту, %

О о о о о о

CO -t-

о

о

о-

133

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Це означає, що блокування внутрішньої інформації на ПАТ "Мотор Січ" додало 33% економічного ефекту та захистило від рейдерства ззовні. Прогнозування показників ангстремменеджменту авіапідприємства після впровадження заходів щодо мінімізації зовнішньоекономічних ризиків представлено в табл. 5.19.

Таблиця 5.19

Показники стратегічного потенціалу ефективності ангстремменеджменту авіапідприємства ПАТ "Мотор Січ" за умови мінімізації впливу зовнішньоекономічних ризиків

Показники

Значення

Питома вага, %

Значення

Якісна оцінка

Ключовий показник результативності складової внутрішніх бізнес-процесів

0.929

0.300

0,279

Підприємство має дуже високий рівень внутрішніх бізнес – процесів, оскільки зовнішнє середовище на них не впливає (відмінно)

Ключовий показник результативності фінансової складової

0.893

0.250

0,223

Підприємство має дуже високий рівень фінансового стану, зовнішнє середовище не впливає на нього (відмінно)

Ключовий показник результативності складової навчання і зростання персоналу

0.754

0.250

0,189

Підприємство має високий рівень навчання і зростання персоналу, зовнішнє середовище майже не впливає на нього (добре)

Ключовий показник результативності клієнтської складової

0,986

0,200

0,197

Підприємство має дуже високий рівень результативності роботи 3 клієнтами, зовнішнє середовище не впливає на нього (відмінно)

Загальний інтегральний показник стратегічного потенціалу досягнення фінансової незалежності промислового підприємства

1,000

0,888

Підприємство фінансово незалежно від негативного виливу зовнішнього середовища, потенціал його утримання дуже високий (відмінно)

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

Відповідно до таблиці 5.19 значення загального інтегрального показника стратегічного потенціалу ангстремменеджменту авіапідприємства становить 0,888, що відповідає дуже високому рівню ефективності прийняття управлінських рішень навіть при негативному виливі зовнішнього середовища. Таким чином, активізація зовнішньоекономічної діяльності та впровадження заходів щодо збільшення оборотних коштів підвищує ефект ангстремменеджменту авіапідприємства та захищає успіх його діяльності від негативного впливу зовнішнього середовища.

Показники стратегічного потенціалу ангстремменеджменту авіапідприємства "до" та "після" запроваджених заходів щодо мінімізації впливу зовнішньоекономічних ризиків представлено в табл. 5.20.

Спостерігається збільшення ключових показників результативності складової внутрішніх бізнес-процесів, фінансової складової, складової навчання та зростання персоналу, клієнтської складової та загального інтегрального показника стратегічного потенціалу ангстремменеджменту авіапідприємства [88].

Таким чином, процес аналізування та оцінювання впливу ризиків дає можливість управляти ними, що є базою для вирішення проблеми вибору джерел та форм фінансування. Можливість управління ризиками є основною складовою стратегії ангстремменеджменту авіапідприємств та визначає необхідні об'єми фінансових ресурсів, що направляються на забезпечення заходів їх попередження та компенсацію негативних наслідків протиризикової діяльності.

На основі вищевикладеного автором підкреслено ефективність ангстремменеджменту на авіапідприємстві заради забезпечення стабільно успішного його функціонування в умовах впливу зовнішнього середовища.

Таблиця 5.20

Показники стратегічного потенціалу ефективності ангстремменеджменту ДП "Антонов"

Показники

До активізації зовнішньо-економічної діяльності

Активізація зовнішньоекономічної діяльності

Відхилення (до впровадження заходів – до активізації зовнішньоекономічної діяльності)

Відхилення (після впровадження заходів – до активізації зовнішньо-економічної діяльності)

До впровадження заходів

ПІСЛЯ впровадження заходів

абсолютне значення, пунктів

приріст, зменшення, коеф.

абсолютне значення, пунктів

приріст, зменшення, коеф.

Загальний рівень ризику, коеф.

0,387

0,404

0,315

0,022

1,047

-0,019

0,959

Ключовий показник результативності складової внутрішніх бізнес-процесів, коеф.

0,735

0,750

0,929

0,015

1,020

0,194

1,264

Ключовий показник результативності фінансової складової, коеф.

0,811

0,718

0,893

-0,093

0,886

0,082

1,101

Ключовий показник результативності складової навчання та зростання персоналу, коеф.

0,818

0,751

0,754

-0,067

0,919

-0,063

0,923

Ключовий показник результативності клієнтської складової, коеф.

0,801

0,957

0,986

0,155

1,194

0,185

1,231

Загальний інтегральний показник стратегічного потенціалу ангстремменеджменту авіапідприємства, коеф.

0,788

0,784

0,888

-0,004

0,994

0,099

1,127

Примітка: розраховано автором на основі Додатків А-Д

 
<<   ЗМІСТ   >>