Повна версія

Головна arrow Агропромисловість arrow Інтенсивні технології в аквакультурі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Режим годівлі риби у ставах.

Надзвичайно важливе значення у справі економного використання штучних кормів та ефективного споживання їх рибою належить правильному вибору режиму годівлі та її нормуванню протягом сезону вирощування. Поїдання штучних кормів коропом та їх засвоєння визначаються багатьма чинниками -

температурою води, гідрохімічним режимом, ступенем розвитку природної кормової бази, віком та масою риби, її фізіологічним станом тощо.

Розрахунок витрат комбікормів у окремі періоди сезону вирощування риби ведеться згідно з приростом коропа за певний проміжок часу (табл. 3.1.5.).

Таблиця 3.1.5.

Динаміка росту та приросту коропа за вегетаційний сезон

Фізико-

географічна

зона

Показники

Середня

маса

однорічок, г

Місяці та дати

15.V

15.V

01 VI

15.VI

01 VIІ

15.VII

01 VIІІ

15.VIII

01.ІХ

Полісся

Маса, г

25

40

50

65

95

145

200

265

330

400

Приріст, г

15

10

15

30

50

55

65

65

70

Лісостеп та Закарпаття

Маса, г

25

45

55

70

105

160

220

295

370

450

Приріст, г

20

10

15

35

55

60

75

75

80

Північний та Південний Степ

Маса, г

25

50

60

75

115

175

245

325

410

500

Приріст, г

25

10

15

40

60

70

80

85

90

Величина добового раціону залежить від температури води, вмісту в ній розчиненого кисню (табл. 3.1.6.). При підвищенні температури води і нормативного вмісту розчиненого в ній кисню споживання корму збільшується. Розподіл комбікормів у господарствах за місяцями може бути приблизно таким (% від загальної маси риби у ставах): травень - 7; червень - 22; липень 32; серпень - 35; вересень - 4 %. Слід ураховувати, що короп за один раз до повного насичення здатен з'їсти не більше 2-3 % комбікорму відносно своєї маси. Якщо добова норма кормів перевищує цю кількість, годівлю слід здійснювати подрібненими порціями.

Таблиця 3.1.6. Добовий раціон (% до маси риби) коропа при годівлі його комбікормами (за вмісту розчиненого у воді кисню 5-6 мг/л)

Маса риби, г

Температура води, °С

12-15

16-17

18-19

20-23

24-29

30-32

До 40

2,4

2,6

5,1

6,1

8,7

12

41-150

1,5

2,2

4,2

4,5

5,2

-

151-450

1,5

2,2

3,6

3,7

5,1

3,4

451-600

1,5

1,9

2,2

2,2

2,2

-

У нагульних ставах годівлю риби розпочинають залежно від температури води, стану розвитку природної кормової бази та щільності посадки риби. Розпочинати систематичну щоденну годівлю коропа в нагульних та вирощувальних ставах II порядку слід тоді, як температура води буде становити не нижче 15 0С. Перші 5-7 днів рибу привчають до корму і згодовують його в незначних кількостях (до 1 % від маси риби). У подальшому нормування годівлі здійснюють залежно від температури води, вмісту розчиненого у воді кисню та маси риби.

Величина добового раціону (кількість кормів, що споживається рибою за добу в процентах до маси риби) визначається часом проходження їжі через кишечник, який безпосередньо залежить від температури води.

За поступового збільшення температури від 100С до 27-280С, час проходження їжі через кишечник зменшується із 17-18 до 5-4 годин, а споживання корму збільшується. Годівлю товарного коропа дво- та трилітнього віку проводять 2-3 рази на день залежно від температури води: до 200С - 1 раз; від 20 до 240С - два, понад 240С - три рази.

У разі підгодівлі риби лише одним зерном в умовах зменшених щільностей посадки (за дволітками коропа - не більше 2-2,5 тис. екз./га, за трилітками - не більше 0,8-1,2 тис. екз./ га) згодовування цього корму, незалежно від температури води, можна здійснювати один раз на день (за добового раціону риб за зерном - не більше 3-4 % від маси та середніх витрат зерна за весь період вирощування не більше двох одиниць на одиницю приросту маси). У комбінованих варіантах годівлі коропа зерном та комбікормом або кормосумішами (у співвідношеннях, близьких до 14) за температури води 20-220С згодовування зазначених видів корму доцільно здійснювати за такою схемою: комбікорм або кормосуміші - двічі, зерно - один раз. Така годівля риби створює передумови для подовженого та рівномірного живлення коропа штучними кормами (зерно споживається рибою протягом більш тривалого часу, ніж комбікорми). За високої температури води (25-260С) та сприятливого вмісту розчиненого у воді кисню (не менше 5 мг/л) найкращі результати за інтенсивного вирощування коропа дає годівля невеликими порціями корму з розподілом добової норми корму на 4-5 частин.

При нормуванні годівлі риби враховують показники вмісту розчиненого у воді кисню. За його концентрації у воді не менше 5 мг/л згодовують 100 % визначеної добової норми, із зниженням концентрації кисню до 3,5-4 мг/л - 60-70 %, до 2,5-3 мг/л - не більше 25 % . Із зниженням вмісту розчиненого у воді кисню за межі 2 мг/л годівлю риби припиняють. Необхідно зауважити, що за умови пониження у ставах розчиненого у воді кисню за межі 4 мг/л, у ставах застосовують необхідні меліоративні заходи, зокрема, проводять примусове аерування води або збільшують у ставах водообмін. Годівлю риби розпочинають вранці о 6-8 годині і продовжують через кожні 4-6 годин. У першій половині вегетаційного сезону, за сприятливого газового режиму ставів, останнє згодовування кормів проводять не пізніше 18-19 годин. У другій половині літа, в періоди напруженого кисневого режиму ставів, годівлю слід здійснювати в обмежених кількостях у період з 10-11 год і до 15 години. Практика показує, що годівля риби після 15 години в умовах несприятливого газового режиму водного середовища може викликати загибель риби у нічний час.

Корми необхідно згодовувати на визначених кормових місцях. Годівлю риб здійснюють у точно визначений час, що дозволяє виробити в неї умовний рефлекс на періодичність та місце приймання кормів, а також підвищити ефективність споживання кормів та зменшити енергетичні витрати риб на їх пошук. Через 2-3 години після роздавання корму перевіряють поїдання його рибою. Перевірку проводять за допомогою спеціальних сачків у двох-трьох кормових точках на 1 га ставу. Якщо риба не спожила корм, необхідно припинити його задавання до ставів або зменшити норму і з'ясувати причини цього явища. До основних серед таких слід віднести: якість кормів, фізіологічний стан риби, гідрохімічний режим, стан природної кормової бази водойми, порушення співвідношення у раціоні риби природних та штучних кормів тощо. Визначивши причини явища, вживають терміново необхідних заходів.

Короп добре росте і ефективно використовує комбікорми загальновживаних у аквакультурі рецептів (типу К-110 Укр. та К-111 Укр.) за наявності у складі їжі природних кормових організмів не менше 25-30 % до загальної потреби. У період вирощування риби з годівлею штучними кормами доцільно регулярно (краще не рідше 1-2 разів на тиждень проводити контрольні спостереження за рівнем розвитку природної кормової бази, в першу чергу за показниками біомаси крупних форм зоопланктону та м'якого зообентосу). Одержані результати спостережень, поряд з вивченням особливостей живлення риб протягом вегетаційного сезону, дають можливість правильно визначити норми згодовування штучних кормів з максимальною економією їх витрат.

Для годівлі коропа в нагульних ставах (особливо за трилітнього циклу ведення рибництва за інтенсивними технологіями) доцільно використовувати автогодівниці. Добре зарекомендували себе маятникові годівниці типу „Рефлекс”. У годівниці завантажують одно- дводобову потребу гранульованих комбікормів і регулярно стежать за їх роботою. Поїдання кормів відбувається не лише в денний, ай у нічний період доби, що значно підвищує ефективність годівлі. Годівля риби з годівниць „Рефлекс” стає найбільш ефективною після досягнення коропом середньої маси 150-200 г за температури води вище 180С. До цього часу комбікорми доцільно згодовували по кормових місцях та „кормових доріжках”. Риби звикають користуватись годівницями на 7-10 день за умов щоденної підгодівлі їх вручну. Корми невеликими порціями (по 10-20 кг 2 рази на день) кидають під годівниці. Позитивний ефект може дати розміщення серед маятників годівниці принади з сильним, приємним для коропа запахом, наприклад, мішок з кормом, перемішаним з пахучим рослинним маслом та іншими ароматичними добавками. На початку вегетаційного сезону до введення в дію годівниць „Рефлекс” кількість кормових місць для згодовування штучних кормів становить 4-5 на 1 га ставу. Годують рибу в цей період 1 раз на день (зранку). Середньодобові норми годівлі за температури води 12-160С становлять 0,5-2,0 % від маси риби. З підвищенням температури води за межі 12-200С у випадках, коли риба ще не досягла середньої маси 200 г, годівлю проводять 2-3 рази на день у 10 кормових точках на 1 га ставу з добовою нормою кормів 3,4-4,5 %. Для організації високорентабельного виробництва витрати штучних кормів з вмістом протеїну до 23 % при товарному вирощуванні коропа, незалежно від обраної технологічної схеми ведення рибництва, слід підтримувати на рівні не більше 2,5-3 одиниць.

 
<<   ЗМІСТ   >>