Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи інклюзивної педагогіки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Міжпредметні зв'язки інклюзивної педагогіки

Інклюзивні процеси в освіті стають об'єктом міждисциплінарних зв'язків. Міждисциплінарність – це сучасний принцип навчання, який впливає на структуру навчального матеріалу цілого ряду дисциплін, підсилюючи системність знань, активізує метод навчання, орієнтує викладача на застосування комплексних форм організації навчання, забезпечуючи єдність навчально-виховного процесу.

Міждисциплінарні зв'язки викладач може реалізувати, використовуючи різні методичні прийоми: проблемна бесіда, виконання випереджувальних завдань; пошукова робота; розв'язування наскрізних задач тощо. Використання міждисциплінарних зв'язків на заняттях дає можливість краще зрозуміти і засвоїти матеріал завдяки своєчасному відновленню в пам'яті знань з суміжних дисциплін, сприяє розвитку активної розумової діяльності студентів щодо відновленню попередніх знань і засвоєнню нового матеріалу, здійснюють суттєвий вплив на характер самостійної роботи.

Інклюзивна педагогіка пов'язана з багатьма навчальними дисциплінами: філософією, соціологією, соціальною роботою, психологією, спеціальною психологією, анатомією і фізіологією людини, педіатрією та ін..

Психологія – наука про сукупність психологічних явищ та поведінку людини, вищих тварин, яка пояснюється на основі цих явищ, вивчає закономірності розвитку психіки людини.

Спеціальна психологія – галузь психології, яка вивчає психологічні особливості аномальних дітей і дорослих, дефект яких зумовлений органічним ураженням головного мозку (розумово відсталі), порушенням аналізаторів (глухі, туговухі, слабозорі, сліпоглухі), тяжкими порушеннями мови при збереженні слуху. Спеціальна психологія з'ясовує зміни у перебігу психічних процесів порівняно з нормою, їх причини і механізми, розробляє спеціальні методи корекції аномалії, аналізує результати, які досягаються в ході спеціально організованого навчання і виховання (насамперед у дитячому віці).

Соціологія вивчає всі сторони соціального співжиття людей в спільнотах і союзах: сім'ї, школах різних типів, трудових колективах, формальних та неформальних групах, юнацьких субкультурах тощо.

Анатомія вивчає форму і будову органів і систем людського тіла, які склалися у зв'язку з виконуваними функціями. Фізіологія досліджує життєві функції організму та його окремих частин. Анатомія і фізіологія корисна для розуміння розвитку вищої нервової діяльності, першої та другої сигнальних систем, розвитку та функцій органів чуття, опорно-рухового апарату та інших систем.

Педіатрія (від грец. παιδίον – дитина та грец. ιατρεία – лікування) – галузь у медичній науці, головним завданням якої є збереження або повернення здоров'я дитині, щоб дозволити їй у повній мірі реалізувати свій вроджений життєвий потенціал.

Соціальна робота – Соціальна робота – це діяльність з надання допомоги індивідам, сім'ям, групам у реалізації їх соціальних прав і в компенсації фізичних, психічних, інтелектуальних, соціальних та інших недоліків, що перешкоджають повноцінному соціальному функціонуванню.

Соціальна реабілітація – комплекс державних та суспільних заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для соціальної інтеграції інваліда в суспільство, відновлення його соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом орієнтації у соціальному середовищі, соціально-побутової адаптації, різноманітних видів патронажу і соціального обслуговування.

Отже, міжпредметні зв'язки інклюзивної педагогіки з названими та іншими навчальними дисциплінами повинні систематично здійснюватися і використовуватися на всіх етапах навчального процесу, забезпечувати інтенсивний обмін та всебічне вивчення навчальної інформації, формування єдиної професійної компетентності і компетенції.

 
<<   ЗМІСТ   >>