Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи інклюзивної педагогіки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Професійна компетентність вчителя початкових класів при виконанні соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному класі

Ефективність та успішність інклюзивної освіти детермінується готовністю учителів до роботи в нових професійних умовах.

Існують різні погляди на визначення інклюзивної готовності. Так, О. Мартинчук професійну готовність вчителя початкових класів у сфері інклюзивного навчання розглядає як інтегральну якість особистості, що проявляється у загальній здатності і готовності до виконання на високому рівні професійної діяльності сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, здатності нести професійну відповідальність за результати цієї діяльності, постійно підвищувати рівень своєї професійної діяльності.

Інклюзивна готовність педагогів визначається як складна інтегрована якість особистості, зміст якої розкривається через комплекс компетенцій, котрі й визначають ефективність професійної діяльності (В. Хитрюк).

Уважаємо, що інклюзивна готовність вчителя початкових класів – це особистісна психологічна готовність до соціально-педагогічної діяльності, зміст якої розкривається через комплекс особистісно значущих якостей та професійних компетентностей і компетенцій. Це означає, що у вищому навчальному закладі майбутні вчителі повинні набути систему знань, умінь та навичок, які забезпечать успішну комунікацію з командою фахівців і співробітництво з дітьми з обмеженими освітніми можливостям та їх батьками.

Професійна компетентність вчителя початкових класів у сфері інклюзивного навчання – це синтез знань, умінь та навичок необхідних для успішного здійснення соціально-педагогічної діяльності. Професійна компетенція вчителя – це уміння вчителя використовувати фахові знання, уміння і навички для розв'язання стандартних і нестандартних педагогічних задач і проблем, пов'язаних з спільним навчання дітей з різним рівнем психофізичного розвитку, єдність фахової, методичної та психологічної готовності виконувати мультидисциплінарну діяльність в умовах інклюзивної освіти. Разом з тим, вчитель початкових класів для реалізації соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному класі повинен володіти високою культурою, психолого-моральною стійкістю, особистісними якостями і, у залежності від напряму діяльності, виконувати різні ролі.

Означені компетентності і компетенції є необхідними умовами соціально-педагогічної діяльності, метою якої є реалізація визначених напрямів роботи. Задля цього вчитель початкових класів повинен одночасно перебувати у різних ролях:

 • – учителя – виконувати викладацьку діяльність, володіти значною кількістю навчальних дисциплін і відповідати вимогам до сучасного педагога, які визначені у державному стандарті початкової школи;
 • – посередника – здійснювати взаємозв'язок між молодшими школярами і командою фахівців загальноосвітньої школи, забезпечувати мультидисциплінарний підхід для здійснення соціально-педагогічного супроводу;
 • – конфліктолога – попереджувати і розв'язувати конфліктні ситуації;
 • – аніматора – спонукати учня з обмеженими освітніми можливостями до дій, сприяти відновленню взаємодії між особистістю і суспільством;
 • – експерта – виконувати діагностичну роботу, пов'язану з виявленням рівня особистісного розвитку дитини, лише потім проектувати свою діяльність, а також для надання консультативно-інформаційної підтримки команді фахівців загальноосвітнього закладу;
 • – терапевта – проводити соціально-педагогічний супровід молодшого школяра засобами лікувальної педагогіки;
 • – друга – бути старшим товаришем, наставником, спокійним, розсудливим, доброзичливим, але одночасно справедливим, непохитним, послідовним у своїх діях;
 • – організатора – впроваджувати різноманітні соціально- виховні форми СПД (благодійні акції, фестивалі, місячники тощо), ініціювати участь дітей та дорослих в різноманітних соціальних проектах.

Отже, особливість соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти вимагає фахових і методичних компетентностей та особистісно психологічних якостей, які й визначатимуть концепцію організації спільної діяльності навчання і виховання дітей з різними освітніми можливостями.

Фахова компетентність учитель початкових класів, який працює в інклюзивному класі загальноосвітнього закладу, повинна включати знання з таких питань:

 • • державних підходів до організації освіти дітей, які мають обмежені можливості здоров'я;
 • • основних категорій загальної, корекційної і корекційної педагогіки, загальної і спеціальної психології;
 • • особливостей і закономірностей розвитку різних категорій осіб з психофізичними вадами;
 • • комплексного психолого-педагогічного вивчення дітей;
 • • диференційованого та індивідуального механізми і прийоми навчання кожної із категорії дітей з особливими освітніми потребами;
 • • зміст та методи роботи з родинами вихованців та ін..

З метою реалізації інклюзивної освіти вчителі повинні володіти методичними уміннями:

 • • здійснювати моніторинг розвитку дітей, що мають труднощі у засвоєнні знань, різних видів діяльності та адекватно оцінювати причини, якими спричинено ці труднощі;
 • • реалізовувати загально педагогічні та корекційно-розвивальні технології навчання;
 • • своєчасно виявляти відхилення у розвитку дитини та під керівництвом корекційного педагога брати участь у здійсненні правильного психолого-педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку;
 • • здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до вихованців з вадами психофізичного розвитку;
 • • формувати готовність здорових учнів до позитивної спільної взаємодії з однолітками, що потребують корекції психофізичного розвитку;
 • • проводити роботу з батьками щодо надання їм правильної інформації про осіб з порушеннями психофізичного розвитку та ін..

До особистісних якостей вчителя початкових класів:

 • – спостережливість і розуміння навчально-виховних явищ, які відбуваються у цілісному педагогічному процесі;
 • – емпатія, тобто співпереживання, розуміння почуттів школяра, готовність прийняти учня з його недоліками і прийти на допомогу;
 • – гуманізм;
 • – етичність;
 • – відповідальність;
 • – саморегуляція і самодисципліна;
 • – тактовність;
 • – толерантність – спроможність розуміти й сприймати унікальність будь-якої особистості;
 • – рефлективність – уміння самоусвідомлювати результати власної професійної діяльності.

Стан готовності вчителя початкових класів до соціально-педагогічної діяльності у загальноосвітній школі в умовах інклюзивної освіти визначається критеріями інклюзивної готовності.

Критерії готовності до інклюзивної діяльності є:

 • – усвідомлення необхідності виконувати соціально-педагогічну діяльність;
 • – готовність до подолання невдач;
 • – упевненість у тому, що виконувана діяльність принесе позитивні результати;
 • – знання фахових і методичних компетентностей;
 • – здатність до професійної рефлексії;
 • – наявність реактивного мислення для розв'язання нестандартних ситуацій:
 • – схильність до творчості;
 • – наявність особистісно значущих якостей, необхідних для виконання соціально-педагогічної діяльності в умовах інклюзивної освіти.

Процес формування інклюзивної готовності студентів до професійної діяльності вимагає створення комплексу педагогічних умов, який забезпечив би формування мотиваційної, когнітивної, комунікативної, діяльнісної та етичної сфери майбутнього вчителя початкових класів.

Отже, соціально-педагогічна діяльність вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти вимагає високого рівня підготовленості, професіоналізму, творчості, не тільки володіння педагогічними знаннями, але і здатності застосовувати їх у нестандартних ситуаціях, які часто виникають у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, тобто такого рівня інклюзивної компетентності, який дозволить майбутньому вчителю ефективно здійснювати власну професійну діяльність в умовах спільного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами та їх нормативними однолітками.

 
<<   ЗМІСТ   >>