Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Основи інклюзивної педагогіки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зміст інклюзивної освіти

Стандарт початкової освіти загальноосвітньої школи

Сучасна система початкової загальної освіти в Україні визначається державним освітнім стандартом (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462).

Державний стандарт початкової загальної освіти – сукупність державних документів, котрі визначають норми і положення щодо освіченості молодших школярів на рівні початкової освіти та гарантії держави її отримання.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти. Він визначає зміст початкової освіти, освітні галузі, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей та забезпечує упровадження інформаційно- комунікаційних технологій; підвищення рівня знання іноземних мов; використання здоров'язбережувальних технологій; формування ключових компетентностей учнів початкових класів тощо.

Державний стандарт складається з:

 • • базового навчального плану початкової загальної освіти (див.: табл.. 1);
 • • освітніх галузей знань;
 • • державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
 • 1. Базовий навчальний план. Базовий навчальний план визначає зміст і структуру початкової загальної освіти за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями, гранично допустиме тижневе навантаження учнів та загальнотижнева кількість годин.

Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти формується на державному рівні і є обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності. Інваріантна складова змісту початкової загальної освіти визначається за допомогою освітніх галузей. Виключення з інваріантної складової будь-якої з освітніх галузей порушує цілісність загальноосвітньої підготовки на рівні початкової освіти і наступність основної школи.

В інваріантній складовій Базового навчального плану визначено мінімально необхідну кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі.

Варіативна складова Базового навчального плану визначається загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів учнів та (або) побажань батьків, або осіб, які їх замінюють. У початкових класах варіативна складова включає години, які виділяються на вивчення навчальних предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять з учнями.

Навчальне навантаження учнів складається з годин інваріантної і варіативної складових і не може перевищувати гранично допустимого рівня тижневого навантаження учнів, установленого Базовим навчальним планом та санітарно- гігієнічними нормами організації навчально-виховного процесу.

На основі Базового навчального плану Міністерство освіти і науки розробляє типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів, у яких зміст освітніх галузей реалізується шляхом вивчення навчальних предметів і курсів інваріантної складової. На основі типових навчальних планів навчальні заклади складають щороку робочі навчальні плани, в яких конкретизується варіативна складова початкової загальної освіти з урахуванням особливостей організації навчального процесу.

 • 2. Освітні галузі знань початкової освіти, до яких належать "Мови і літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство", "Здоров'я і фізична культура", "Технології" та "Мистецтво". Вони містять конкретну мету підготовки молодшого школяра початкової освіти з навчальних предметів, що входять до інваріативної частини базового навчального плану, а також систему вимог, що визначає обов'язків для кожного учня рівень засвоєння змісту освітньої галузі чи предмета.
 • 3. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкових класів. Вони засвідчують досягнення молодших школярем початкової підготовки, містить критерії і форми оцінювання рівня освіченості відповідно до державного стандарту.

У Державному стандарті початкової загальної освіти даються визначення основних компетентностей і компетенцій, якими повинні оволодіти молодші школярі:

 • 1) громадянська компетентність – здатність людини активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства;
 • 2) ключова компетентність – спеціально структурований комплекс якостей особистості, що дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах діяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;
 • 3) ключова компетенція – об'єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, здоров'язбережувальна, соціальна компетентність та компетентність з питань інформаційно-комунікаційних технологій);
 • 4) компетентніший підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна;
 • 5) компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;
 • 6) компетенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;
 • 7) комунікативна компетентність – здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
 • 8) міжпредметна компетентність – здатність учня застосувати щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і предметних галузей;
 • 9) міжпредметні естетичні компетентності – здатність орієнтуватися в різних сферах життєдіяльності, що формується під час опанування різних видів мистецтва. Предметними мистецькими компетентностями, у тому числі музичними, образотворчими, хореографічними, театральними, екранними, є здатність до пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва;
 • 10) предметна компетентність – освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов'язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням;
 • 11) предметна компетенція – сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, що дає можливість учневі самостійно виконувати певні дії для розв'язання навчальної проблеми (задачі, ситуації). Учень має уявлення, знає, розуміє, застосовує, виявляє ставлення, оцінює;
 • 12) предметна математична компетентність – особистісне утворення, що характеризує здатність учня (учениці) створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв'язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач;
 • 13) предметна природознавча компетентність – особистісне утворення, що характеризує здатність учня розв'язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов'язані з реальними об'єктами природи у сфері відносин "людина – природа";
 • 14) соціальна компетентність – здатність особистості продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі.

Державний стандарт початкової загальної освіти зобов'язує навчальний заклад:

 • – виконувати інваріативну частину змісту початкової освіти;
 • – визначати навчальні предмети варіативної складової, її змістове наповнення;
 • – вибирати і використовувати освітні програми, посібники до варіативної складової, визначені Міністерством освіти і науки України.

Держава здійснює контроль за рівнем якості початкової загальної освіти за допомогою вимірювань показників якості оволодіння знаннями.

Отже, державний стандарт початкової загальної освіти визначає зміст початкової загальної освіти, який грунтується на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. Зміст освіти для всіх типів навчальних закладів відображається у навчальних планах, програмах, підручниках і навчальних посібниках.

 
<<   ЗМІСТ   >>