Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Дисліпідемії

Визначення

Дисліпідеміями слід вважати порушення функції та/або складу ліпідів і ліпопротеїнів крові, що можуть бути наслідком багатьох причин та здатні самостійно або у взаємодії з іншими факторами ризику спричиняти маніфестацію атеросклеротичного процесу. Насамперед слід враховувати підвищення загального XC та XC ЛПНЩ, тому що саме з цими зрушеннями пов'язане зростання серцевосудинного ризику[1]. Ix корекція можлива за рахунок модифікації стилю життя й застосування терапії.

Цей термін є найбільш широким. Серед порушень ліпідного спектру крові виділяють також гіперліпопротеїнемії (ГЛП) та гіперліпідемії.

Гіперліпопротеїнемія (ГЛП) – будь-яке підвищення рівня ліпідів і ліпопротеїнів у плазмі понад за оптимальні значення.

Гіперліпідемія – підвищення рівня ліпідів крові (холестерину – XC та ТГ) понад оптимальні значення.

У відповідності до ІН перегляду Рекомендацій ЄТК щодо профілактики серцево-судинних захворювань (2003 р.) такі характеристики ліпідів та ліпопротеїнів вважають оптимальними:

Оптимальні характеристики ліпідів та ліпопротеїнів (ЄТК, 2003)

Ліпідні параметри

Значення, ммоль/л

Значення, мг/дл

Загальний XC ХС-ЛПНЩ ХС-ЛПВЩ ТГ

<5,2

<3,0

> 1,0 (ч); 1,3 (ж) <1,7

<200

<115

>40 (ч); 50 (ж) <150

Примітка: ЛПНЩ – ліпопротеїни низької щільності.

У первинній та вторинній профілактиці серцево-судинних ускладнень ЄТК рекомендує орієнтуватися на такі цільові рівні:

 • – для загальної популяції XC плазми <5,2 ммоль/л (200 мг/дл), XC ЛПНЩ < 3 ммоль/л (115 мг/дл);
 • – для пацієнтів із ІХС, клінічними проявами ССЗ і ЦД XC плазми <4,5 ммоль/л (175 мг/дл), XC ЛПНЩ <2,5 ммоль/л (100 мг/дл).

Класифікація

Класифікація гілерліпопротеїнемій за D. Fredrickson (1970)

Фенотип

XC плазми

ТГ

Надлишок ЛП

Атеропнність

І

Підвищений

Підвищені або в нормі

XM

Неатерогенний

фенотип

IIa

Підвищений

В нормі

ЛПНЩ

Висока

IIb

Підвищений

Підвищені

ЛПНЩ та ЛПДНЩ

Висока

III

Підвищений

Підвищені

ЛПВЩ

Висока

IV

Частіше в нормі

Підвищені

ЛПДНЩ

Помірна

V

Підвищений

Підвищені

XM та ЛПДНЩ

Низька

Примітки: XM – хіломікрони. ЛП ДНЩ–ліпопротеїни дуже низької щільності.

Класифікація Adulte Treatment Pannei (ATPIII, 2001) холестерину низької щільності, загального холестерину, холестерину високої щільності і тригліцеридів

Холестерин ЛПНЩ (мг/дп)/(ммоль/л)

<100 (< 2,6)

Оптимальний

100-129 (2,6-3,3)

Вище оптимального

130-159 (3,4-4,0)

Гранично високий

160-189 (4,1-4,8)

Високий

>190 (> 4,9)

Дуже високий

Загальний

холестерин

<200 (< 5,2)

Бажаний (нормальний)

200-239 (5,2-6,1)

Гранично високий

>240 (> 6,2)

Високий

Холестерин ЛПВЩ

<40(< 1,0)

Низький

>60 (> 1,6)

Високий

Тригліцериди

< 150 (< 1,7)

Нормальний

150-199 (1,7-2,2)

Гранично підвищений

200-499 (2,3-4,4)

Високий

>500 (> 4,5)

Дуже високий

Клінічна класифікація дисліпідемій (Українське наукове товариство кардіологів, 2007)

 • 1. Гіперхолестеринемія (відповідає типу Ila за 0. Fredrickson).
 • 2. Змішана дисліпідемія (відповідає типам Iib та ill за D. Fredrickson).
 • 3. Гіпертригліцеридемія (відповідає типу IV за D. Fredrickson).

Діагностика

Обов'язкові обстеження:

 • 1. Рівні XC і ТГ.
 • 2. Збір скарг та анамнезу.
 • 3. В разі підвищення рівнів XC і/або ТГ – розгорнутий ліпідний профіль плазми: ХС, ЛПВЩ, ТГ; ЛПНЩ.
 • 4. Фактори ризику: паління, гіпертензії, ожиріння, ЦД.
 • 5. У пацієнтів без клінічних ознак IXC та атеросклерозу іншої локалізації оцінити за шкалою SCORE фатальний 10-річний ризик ССЗ.

У виданих у 2011 р. спільних рекомендаціях ЄТК та Європейського товариства з атеросклерозу, присвячених дисліпідеміям, для визначення індивідуального серцево-судинного ризику в цього контингенту пацієнтів запропоновані чотири варіанти таблиці SCORE залежно від рівня XC ЛПВЩ – 0,8 ммоль/л; 1,0 ммоль/л; 1,4 ммоль/л та 1,8 ммоль/л.

Стратегія лікування

залежно від серцево-судинного ризику та рівнів XC ЛПНЩ

Загальний

серцевосудинний

ризик,

SCORE, %

Рівень XC ЛПНЩ

<70 мг/дл, <1,8 ммоль/л

70-100 мг/дл, 1,8-2,5 ммоль/л

100-155 мг/дл, 1,5–4,5 ммоль/л

155–190 мг/дл, 1,0-4,9 ммоль/л

> 190 мг/дл, >4,9 ммоль/л

<1

Не потребує втручання

Зміна способу життя

Зміна способу життя, при неефективності лікування

Рівень/

клас

і/с

і/с

і/с

І/С

ІІа/А

ІІ <5

Зміна способу життя

Зміна способу життя, при неефективності лікування

Рівень/

клас

І/С

І/С

ІІа/А

ІІА/А

І/А

£5 <10 або висо* кий ризик

Зміна способу життя, застосування ліків

Зміна способу життя і негайне застосування ліків

Рівень/

клас

IIа/Д

ІІа/А

ІІа/А

І/А

І/А

10 або дуже високий

Зміна способу життя,

застосування

ліків

Зміна способу життя і негайне застосування ліків

Рівень/клас

ІІа/А

ІІа/А

І/А

І/А

Додатково: за підозри на сімейну дисліпідемію – ліпідний профіль близьких родичів та генетичне дослідження. За неможливості обчислити ЛПНЩ (концентрація ТГ >4,5 ммоль/дл або 400 мг/дл) – визначити ліпідний профіль методами електрофорезу або ультрацентрифугування.

У випадку ІХС, еквівалентів IXC або АГ – подальше обстеження відповідно до нозологічної форми.

Зразки формулювання діагнозу

Коментар: Діагноз дисліпідемії, ГЛП та гіперліпідемії не є самостійним, а входить до основного клінічного діагнозу ССЗ.

 • 1. ІХС: Стабільна стенокардія напруги, Ili ФК. Атеросклероз правої коронарної артерії (коронаровентрикулографія 12.01.2009 р.). Комбінована дисліпідемія. СН||Д, Il ФК.
 • 2. ІХС: Післяінфарктний(2003 р.) кардіосклероз, атеросклероз огинаючої гілки лівої коронарної артерії (коронарографія 23.03.2009 р.). Гіпертонічна хвороба, III ст. Гіперхолестеринемія. СНIIД, Il ФК.

Лікування

 • 1. Немедикаментозна терапія (дієта, корекція ваги, підвищення фізичної активності, припинення паління).
 • 2. Медикаментозне лікування відповідно до різних варіантів дисліпідемій:
  • а) гіперхолестеринемія – статини;
  • б) комбінована дисліпідемія – статини, деяким пацієнтам комбінація статинів і фібратів;
  • с) гіпертригліцеридемія – фібрати та/або статини.

Для безсимптомних пацієнтів: якщо шляхом модифікації способу життя протягом 8-12 тижнів не вдається досягти оптимальних характеристик ліпідного профілю, розпочати медикаментозне гіполіпідемічне лікування відповідно до варіанту дисліпідемій (статини та/або фібрати).

Хворим зі встановленою IXC або її еквівалентами терапія статинами необхідна одночасно із заходами немедикаментозної профілактики.

Загальні рекомендації щодо моніторингу ліпідів та ферментів у пацієнтів, які приймають ліпідознижуючу терапію. Контроль ліпідів проводять перед початком прийому ліпідознижуючої терапії, принаймні два вимірювання, з інтервалом 1-12 тижнів, за винятком станів, коли негайне призначення необхідно, наприклад при гострому коронарному синдромі. Рівень ліпідів потрібно визначати у пацієнтів після початку прийому ліпідознижуючої терапії через 8±4 тижнів після початку лікування; через 8±4 тижнів після корекції терапії до досягнення цільового рівня. Рівень XC або ліпідів після того, як у пацієнта досягнуто цільовий або оптимальний рівень ХС, потрібно визначати щорічно (якщо немає проблеми з комплайєнсом або іншої конкретної причини для більш частого тестування). Контроль печінкових та м'язових ферментів слід проводити перед лікуванням, через 8 тижнів після початку лікування або після підвищення дози препарату, потім щорічно, якщо рівень печінкових ферментів не підвищився більш ніж у 3 рази.

Якщо рівень печінкових ферментів починає зростати у хворих, які приймають ліпідознижуючу терапію: якщо зростання менше ніж у 3 рази, продовжити терапію; повторити аналізи на печінкові ферменти через 4-6 тижнів. Якщо зростання більше ніж у 3 рази, потрібно припинити прийом статинів або зменшити дозу, повторити аналіз на печінкові ферменти через 4-6 тижнів. Обережне відновлення терапії може розглядатися після нормалізації рівня АЛТ.

Рівень КФК у пацієнтів, що приймають ліпідознижуючу терапію слід визначати до лікування: перед призначенням терапії; якщо базовий рівень КФК перевищено в 5 разів, терапію статинами не починати, повторити аналізи. Моніторинг: рутинне визначення рівня КФК не обов'язкове; визначити рівень КФК, якщо в пацієнта з'явилася міалгія.

Якщо рівень КФК починає зростати у хворих, які приймають ліпідознижуючу терапію: якщо зростання більше ніж у 5 разів, припинити терапію, перевірити функцію нирок і визначати рівень КФК кожні 2 тижні; розглянути можливість транзиторного підвищення рівня КФК з іншої причини, наприклад м'язові вправи (навантаження); розглянути вторинні причини міопатії, якщо рівень КФК залишається підвищеним. Якщо зростання менше ніж у 5 разів: за відсутності м'язових симптомів, продовжити прийом статинів (пацієнти повинні бути попереджені про симптоми; розглянути питання про подальше визначення рівня КФК); якщо є м'язові симптоми, необхідно контролювати симптоми та регулярно визначати рівень КФК.

Препарат

Початкова доза, мг на добу

Максимальна доза, мг на добу

Симвастатин

10

40

Аторвастатин

10

80

Правастатин

20

40

Флувастатин

40

80

Розувастатин

5

40

 • [1] Цей проект рекомендацій Асоціації кардіологів України (АКУ) з діагностики, профілактики та лікування дисліпідемій, як важливої та невід'ємної частини профілактики ССЗ, є третьою редакцією, що пропонується замість опублікованих у 2004 та 2007 pp. та відповідає запро* понованому в 2011 році консенсусу Європейського товариства кардіологів та Європейського товариства з атеросклерозу, присвяченому дисліпідеміям. /Дисл inідемії: діагностика, профілактика та лікування. Методичні рекомендації Асоціації кардіологів України 2011 р. Мітчен- ко О. І., Лутай М. І./.
 
<<   ЗМІСТ   >>