Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогічна майстерність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Учитель на сучасному інноваційному уроці

Ключові слова: педагогічна технологія, завдання педагогічної технології, особистість учня, освіта, навчання, виховання, предмет педагогічної технології, джерела педагогічної технології. Інноваційна педагогіка, гуманізація освіти, принципи гуманізації навчання, сучасний урок, нестандартний урок, інтерактивні технології, оцінка досягнень учнів на інноваційному уроці, розвиток педагогічної технології як науки, інновації в освіті.

Нові педагогічні технології – вимога часу

Розбудова національної школи вимагає таких підходів, за допомогою яких виховувалася б соціально активна, творча, гуманна особистість, здатна до необхідної життєдіяльності й саморегуляції.

З іншого боку, кількість інформації, як відомо, у світі зараз збільшується. Причина цього – бурхливий науково-технічний розвиток. Отож, з одного боку, реалії зростаючого потоку інформації в абсолютному прирості та глибині, з іншого – потреба її засвоєння. Ця тенденція стає все більш суперечливою, оскільки загострюється протиріччя між потребою використання нагромадженого людством досвіду та знань на сучасному етапі й психофізіологічними й фізичними можливостями людини.

У цих умовах традиційне просвітництво, суто механічне передавання знань і вмінь одного покоління іншому вже не розв'язують проблеми. Потрібен принципово новий підхід: навчити молоде покоління умінь і навичок самому здобувати нові знання, вільно орієнтуватись у потоці інформації, сформувати в нього прагнення до постійного самовдосконалення та саморозвитку, систематичного й цілеспрямованого нарощування інтелектуального потенціалу, а в майбутньому – професійного рівня.

Тому виникнення й значний розвиток останнім часом педагогічної технології як гуманітарної науки – об'єктивний та історично обумовлений процес.

У становленні педагогічної технології як науки можна виділити кілька етапів.

Перший етап – початковий. Це – осмислення, опис, перші спроби формулювання складових частин будь-якої науки: основні поняття предмета, його елементи тощо. Цьому сприяли гуманістичні ідеї видатних педагогів і мислителів минулого, зокрема наших співвітчизників Г. С. Сковороди та К. Д. Ушинського, які в працях заклали соціально-теоретичні основи педагогічної технології.

Другий етап – спроби сформувати категорії та закономірності певної науки й частково зовнішньо пов'язати їх між собою, тобто визначити концептуальну схему, первинний скелет. Вирішальну роль у цьому відіграли праці громадсько-політичних діячів та педагогів першої третини XX ст. (М. Грушевського, І. Франка, А. Шептицького, А. Макаренка, П. Біланкжа та ін.).

Третій етап – часткове пояснення внутрішніх зв'язків між науковими поняттями, категоріями, закономірностями. Сучасна теорія педагогічних технологій перебуває поки що на цьому третьому, частково системному етапі свого розвитку. Окремі аспекти педагогічної технології, у т. ч. у вищій і загальноосвітній школі, продуктивно розробляють В. П. Безпалько, І. П. Підласий, А. М. Алексюк, В, І. Бондар, І. А. Зязюн, Б. М. Кобзар, А. С. Нісімчук та ін. Зокрема, під керівництвом А. С. Нісімчука підготовлено посібник "Сучасні педагогічні технології", який є серйозним внеском у подальший розвиток науки педагогічної технології. У ньому вперше системно, із позицій комплексності, висвітлено проблеми використання педагогічних технологій у сучасному навчально-виховному процесі в умовах педагогічного ВНЗ, який повинен бути спрямований на формування майбутнього педагога, спроможного на високому професійному рівні працювати в нових умовах. Автори цього посібника висвітлюють завдання, методи, соціально- теоретичні основи та поняття педагогічної технології [5, с. 11-15].

Завдання сучасної педагогічної технології виховання інтелектуально розвиненої особистості (поважати й цінувати людину за розум, її ділові й людські якості):

 • • виховання свідомих громадян незалежної України;
 • • формування творчої особистості, спроможної до праці в ринкових умовах;
 • • виховання почуття потреби для одержання високих професійних якостей у майбутньому, уміння, за потреби, змінювати професію.

Методи досліджень у педагогічній технології:

 • • спостереження;
 • • бесіда (навчальна, виховна, наукова);
 • • анкетування (усне, письмове);
 • • вивчення шкільної документації;
 • • методи статистики;
 • • педагогічний експеримент (природний, штучний).

Соціально-теоретичні основи сучасної педагогічної технології

 • 1. Основні закони діалектики в сучасному розумінні:
  • а) закон заперечення заперечень;
  • б) закон переходу кількості в якість;
  • в) закон єдності й боротьби протилежностей.
 • 2. Закони розвитку природи, суспільства та мислення: використання досягнень інформатики.
 • 3. Виховний потенціал релігії.
 • 4. Збереження й розвиток національних традицій.

Основні поняття педагогічних технологій

Педагогічна технологія наука про розвиток, освіту, навчання й виховання особистості школяра на основі позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки.

Розвиток особистості учня це рух від незнання до знання, збільшення його фізичних та моральних сил, набуття певного життєвого досвіду. В основі розвитку – інтелект школяра, який визначає 14 млрд клітин головного мозку, із яких людина витрачає приблизно лише 2 млрд.

Освіта – це процес і результат засвоєння знань, умінь та навичок, які потрібні особистості для загальнолюдської й професійної діяльності. Є три види освіти: загальна (школа, гімназія); політехнічна (знання основ сільськогосподарського та промислового виробництва); професійна (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат, доктор наук).

Навчання це спільна цілеспрямована діяльність учителів та учнів, у процесі якої останні здобувають знання, уміння, навички, формується їхній світогляд, здійснюється розвиток пізнавальних та творчих сил.

Виховання це процес впливу вихователя на учня з метою формування в нього совісті, честі, людяності, правдивості й інших рис характеру, які визначатимуть особистість школяра як майбутнього громадянина незалежної України,

Предмет педагогічної технологіїце навчально-виховний процес у сучасній школі, який впливає на розвиток особистості школяра як вільного громадянина суверенної держави. Предмет педагогічної технології є стрижнем науки, головною її базою. Він визначає основні завдання розвитку педагогічної науки.

Педагогічна технологія грунтується на наукових розробках навчання, виховання, інформатики, на національних традиціях українського народу, досвіді сімейного виховання.

Отже, переведення процесу формування майбутнього вчителя- майстра на засади сучасних педагогічних технологій дає змогу науково обгрунтовувати кожен етап чи елемент навчально-виховного, формувального процесу з ним.

Визначальним складником педагогічних технологій виступає особистісно зорієнтована модель навчання учня.

 
<<   ЗМІСТ   >>