Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологічний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Економічний, екологічний і соціальний результати (ефекти) природоохоронної діяльності

Економічна ефективність заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища в першу чергу оцінюється за критерієм підвищення ефективності суспільного виробництва.

Проектований і планований комплекс природоохоронних заходів повинний забезпечувати досягнення двох цілей:

 • 1) дотримання нормативних вимог до якості навколишнього середовища, що відповідають інтересам здоров’я людей і охорони середовища з урахуванням перспективних змін, обумовлених розвитком виробництва і демографічних зрушень;
 • 2) одержання максимального народногосподарського економічного ефекту від поліпшення стану навколишнього середовища, заощадження і більш повного використання природних ресурсів.

Ступінь досягнення вищезгаданих цілей визначається за допомогою показників загального екологічного і соціально-економічного результатів чи ефектів природоохоронних заходів.

Загальний екологічний результат полягає у :

 • • зменшенні негативного впливу на навколишнє середовище, поліпшенні його стану;
 • • зниженні обсягів забруднень, що надходять у середовище;
 • • збільшенні кількості і поліпшенні якості придатних до використання земельних, лісових і водних ресурсів.

Загальний соціально-економічний результат полягає в підвищенні рівня життя населення, ефективності суспільного виробництва і збільшенні національного багатства країни. Він визначається рядом конкретних соціальних і економічних результатів.

Соціальні результати полягають у.

 • • поліпшенні фізичного розвитку населення;
 • • скороченні захворюваності;
 • • збільшенні тривалості життя і періоду активної діяльності;
 • • поліпшенні умов праці і відпочинку;
 • • підтримці екологічної рівноваги, включаючи збереження генетичного фонду;
 • • збереженні естетичної цінності природних і антропогенних ландшафтів, пам’яток природи, заповідних зон і інших охоронних територій.

Екологічні результати полягають у:

 • • зменшенні обсягів забруднення довкілля;
 • • поліпшенні якості довкілля.

Економічні результати природоохоронних заходів полягають у:

 • • економії чи запобіганні втрат природних ресурсів;
 • • живої й упредметненої праці у виробничій і невиробничій сферах народного господарства, а також у сфері особистого споживання, що досягаються завдяки їхньому здійсненню.

Іншими словами можна сказати, що економічним результатом природоохоронних заходів є сума таких величин:

 • • відверненого економічного збитку від забруднення навколишнього середовища, тобто не виробничих, завдяки зменшенню забруднення навколишнього середовища, витрат у матеріальному виробництві, невиробничій сфері і витрат населення;
 • • приросту економічної (грошової) оцінки природних ресурсів, що заощаджуються за рахунок реалізації природоохоронних заходів;
 • • приросту грошової оцінки реалізованої продукції, одержаного за рахунок повної утилізації сировинних, паливно* енергетичних і інших матеріальних ресурсів в результаті здійснення природоохоронних заходів.

Народногосподарський підхід в обґрунтуванні природоохоронних заходів

При економічному обґрунтуванні природоохоронних заходів повинно дотримуватися народногосподарського підходу, що припускає:

 • а) можливо більш повне охоплення всіх позитивних і негативних соціально-економічних наслідків реалізації природозахисних заходів у різних сферах народного господарства як у найближчий, так і в більш віддалений період;
 • б) можливо більш повне врахування витрат, пов’язаних із здійсненням розглянутих варіантів природоохоронних заходів;
 • в) врахування фактору часу при оцінці витрат і результатів природоохоронних заходів;
 • г) міжгалузевий підхід до обґрунтування природоохоронних заходів з урахуванням необхідності економії витрат на поліпшення стану навколишнього середовища і забезпечення більш ефективного використання природних ресурсів у масштабах розглянутої території (району, області, країни).
 
<<   ЗМІСТ   >>